Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКАНА ОСУМНАЕСЕТТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА  ОСУМНАЕСЕТТАТА СЕДНИЦА   
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ осумнаесеттата седница на Советот на општина Охрид на ден 15.11.2018 година (четврток ) со почеток во 11.00 часот.

           Седницата ќе се одржи во зградата на Општина Охрид.
            За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записникот од 17.  седница

1. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на цени за вршење на хортикултурни услуги на јавни зелени површини и одржување  јавна чистота.

2. Предлог-измени на програмата за заштита на животната средина и природата за 2018 година.

3. Предлог-измени на развојната програма за уредување градежно земјиште за 2018-2020 година.

4. Предлог-измени на програмата јавна чистота за 2018 година.

5. Предлог-одлука за  изменување и дополнување на Буџетот на  единицата на локалната самоуправа Охрид за 2018 година.

6. Предлог за измена и дополнување на Годишната програма за изработка на  урбанистички планови на територијата  на  Општина Охрид  за 2018-2020 г.

7. Предлог- одлука за пренесување на правото на користење   недвижен имот – дел од деловен простор, сопственост на Општина Охрид на Државен инспекторат за труд.

8. Предлог- одлука за пренесување на правото на користење   недвижен имот – дел од деловен простор, сопственост на Општина Охрид на Општинска организација-Сојуз на борци Охрид и Дебaрца.

9. Предлог- одлука за техничка исправка на Одлуката за прифаќање на иницијативата за експропријација на градежно земјиште.

10. Предлог- одлука за прифаќање на иницијативата за експропријација на градежно земјиште.

11. Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на училишна опрема, сопственост на Oпштина Охрид на ОУ „Ванчо Николески“-Охрид.

12. Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на училишна опрема,сопственост на Општина Охрид на ОУ „Христо Узунов“-Охрид.

13. Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на училишна опрема,сопственост на Oпштина Охрид на ОУ „Григор Прличев “-Охрид.

14. Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на училишна опрема, сопственост на Oпштина Охрид на ОУТУ „Ванчо Питошески“-Охрид.

15. Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на медицинска опрема, сопственост на Oпштина Охрид на ЈЗУ „Психијатриска болница“- Демир Хисар.  

16. Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на медицинска опрема сопственост на Општина Охрид на ЈЗУ  „ Општа болница “-Охрид.

17. Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на медицинска опрема,сопственост на Општина Охрид на ЈЗУ Завод за превенција,лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања „Св.Стефан“-Охрид.

18. Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на  медицинска опрема, сопственост на Општина Охрид на ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св.Еразмо“-Охрид.

19. Предлог-одлука за доделување донација од  Општина Охрид на Црвен Крст-Охрид.

20. Нацрт-програма за поттикнување на развојот на туризмот на Општина Охрид за 2019 година.

21. Нацрт-програма за поддршка на локалниот економски развој на Општина Охрид за 2019 година.

22. Нацрт-програма за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Охрид за 2019 – 2021 година.

23. Нацрт- програма за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица Охрид за 2019 година.

24. Нацрт- програма за заштита на животната средина и природата за 2019 година.

25. Нацрт-програма за спорт и рекреација за 2019 година.

26. Нацрт -програма за активностите на Општина Охрид во областа на образованието за 2019 - 2021 година.

27. Нацрт - програма за детска заштита за 2019 година.

28. Нацрт -програма за социјална заштита за 2019 година.

29. Нацрт- програма за млади и невладини организации за 2019 година.

30. Нацрт -програма за култура  за 2019 година.

31. Нацрт -програма за работа на Советот на Општина Охрид за 2019 година.

32. Нацрт -програма за енергетска ефикасност за 2019 година.

33. Нацрт -програма за одржување  јавна чистота за 2019 година.

34. Нацрт -програма за подигање и одржување  на паркови и зеленило за 2019 година.

35. Нацрт - програма за јавно осветлување за 2019 година.

36. Нацрт-програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим  на сообраќај за 2019 година.

37. Нацрт -програма други комунални услуги за 2019 година.

38. Нацрт – развојна  програма  за  изградба  на системи за  водоснабдување за периодот од 2019 до 2021 година.

39. Нацрт-програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за  2019 година.

40. Нацрт-развојна програма за изградба на системи за одведување и прочистување  на отпадни води за 2019 - 2021 година. 

41. Нацрт-програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2019 година.

42. Нацрт-развојна програма за уредување  градежно земјиште за 2019 -2021 година.

43. Предлог- одлука  за утврдување фискална стратегија и развојни програми на Општина Охрид за 2019 година.

44. Предлог-одлука за усвојување на Нацрт буџетот на Општина Охрид за 2019 година.

45. Предлог- oперативната програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на Општина Охрид за 2019 година.

46. Предлог- одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Градски гробишта“ - Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2018  година.

47. Предлог- одлука  за усвојување на Извештајот oд работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2018 година.

48. Предлог- одлука  за усвојување на Извештајот за работaта на ЈП „Билјанини извори“ - Охрид за периодот од 01.07. до 30.09. 2018 година.

49. Предлог- одлука за усвојување на Извештајот за работењето и остварените резултати на ЈП „ Охридски комуналец “ - Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2018  година.

50. Предлог- одлука за усвојување на Извештајот за работењето на ЈП„Нискоградба Охрид“ - Охрид за периодот од 01.01. до 30.09.2018  година.

51. Предлог- одлука  за усвојување на Финансискиот извештај на МЈП „Проаква“ - Струга РЕ „Водовод“ -  Охрид за периодот од 01.01. до 30.09.2018 година.

52. Предлог- одлука  за давање согласност на одлуката за усвојување на Годишниот план за вработување на ЈП„Билјанини извори“ - Охрид за 2019 година.

53. Предлог- одлука  за давање согласност на одлуката за усвојување на Годишниот план за вработување на ЈП „Градски гробишта“ - Охрид за 2019 година.

54. Предлог- одлука  за давање согласност на одлуката за усвојување на Годишниот план за вработување на ЈП Градски Пазар Охрид за 2019 година.

55. Предлог- одлука  за  давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на статутот на ЈП  Градски Пазар  Охрид.

56. Предлог- одлука  за  давање согласност на Одлуката за  измена на одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши ЈП Градски Пазар Охрид.

57. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП.бр. 1895 КО Лескоец.

58. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП.бр. 2037/1 КО Пештани.

59. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП.бр. 2078 КО Лескоец.

60. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на KП.бр. 2161 KO Велестово.

61. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП.бр. 2227 КО Пештани.

62. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2234 КО Пештани.

63. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2236 КО Лескоец.

64. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2237 КО Лескоец.

65. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2281 КО Лескоец.

66. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2361/1 и 2361/2 КО Охрид 4.

67. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП.бр. 2362 КО Лескоец.

68. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2474 КО Долно Лакочереј.

69. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2486 КО Лескоец.

70. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП.бр. 2491/1 и 2491/2  КО Лескоец.

71. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2874/1 КО Елшани.

72. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект  на КП.бр. 2910/1  КО Коњско.

73. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениoт објект  на КП.бр. 2983/1 и 2983/2 КО Коњско.

74. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2988 КО Коњско.

75. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 3119 КО Елшани.

76. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 3113/1 КО Елшани.

77. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 3119 ко елшани.

78. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 3235/1 и 3235/2 КО Коњско.

79. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП.бр. 5863/1 КО Охрид 4.

80. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 5926/1 КО Охрид 4.

81. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр.8821 КО Охрид 2.

 

 

      СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
                                                                                                                  Претседател
                                                                                                            Живка Ангелоска

 

Прочитано:  544  пати
Објавено на: 09.11.18
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©