Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКАНА ПЕТTАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), Претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ПЕТTАТА СЕДНИЦА   
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

ЈА СВИКУВАМ петтата седница на Советот на општина Охрид на ден 29.12.2017 година (петок) со почеток во 10,00 часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.
За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 1. Предлог Одлука за усвојување на програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2018 година.
 2. Предлог Одлука за усвојување на програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2018 година.
 3. Предлог Одлука за усвојување на програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2018 – 2020 година.
 4. Предлог Одлука за усвојување на програмата за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Охрид за 2018 година.
 5. Предлог Одлука за усвојување на програмата за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица Охрид за 2018 година.
 6. Предлог Одлука за усвојување на програмата за заштита на животната средина и природата за 2018 година.
 7. Предлог Одлука за усвојување на програмата за одржување на јавна чистота за 2018 година.
 8. Предлог Одлука за усвојување на програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за 2018 година.
 9. Предлог Одлука за усвојување на програмата за спорт и рекреација за 2018 година.
 10. Предлог Одлука за усвојување на развојната програма за активностите на општина Охрид во областа на образованието за 2018 - 2020 година.
 11. Предлог Одлука за усвојување на развојната програма за детска заштита за 2018 - 2020 година.
 12. Предлог Одлука за усвојување на програмата за социјална заштита за 2018 година.
 13. Предлог Одлука за усвојување на програмата за културни манифестации и творештво за 2018 година.
 14. Предлог Одлука за усвојување на програмата за одбележување празници и манифестации за 2018 година.
 15. Предлог Одлука за усвојување на програмата за унапредување на родовата рамноправност на локално ниво за 2018 година.
 16. Предлог Одлука за усвојување на програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2018 година.
 17. Предлог Одлука за усвојување на програмата за енергетска ефикасност за 2018 година.
 18. Предлог Одлука за усвојување на програмата за јавно осветлување за 2018 година.
 19. Предлог Одлука за усвојување на развојната програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2018 - 2020 година.
 20. Предлог Одлука за усвојување на развојната програма други комунални услуги за 2018 - 2020 година.
 21. Предлог Одлука за усвојување на развојната програма за изградба на системи за водоснабдување за период од 2018 - 2020 година.
 22. Предлог Одлука за усвојување на развојната програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за период 2018 - 2020 година.
 23. Предлог Одлука за усвојување на развојната програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води за 2018 - 2020 година.
 24. Предлог Одлука за усвојување на развојната програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2018 - 2020 година.
 25. Предлог Одлука за усвојување на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2018 - 2020 година.
 26. Предлог Буџет на единицата на локалната самоуправа Охрид за 2018 година.
 27. Предлог Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2018 година.
 28. Предлог Одлука за извршување на Буџетот на општината Охрид за 2018 година.
 29. Предлог Одлука за усвојување на програмата за тековно работење на МЈП„Проаква“ Струга РЕ„Водовод“ Охрид за 2018 година.
 30. Предлог Одлука за усвојување на програмата за тековно работење на ЈП„Нискоградба“ - Охрид за 2018 година.
 31. Предлог Одлука за усвојување на програмата за работа на ЈП Градски Пазар Охрид за 2018 година.
 32. Предлог Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈП„Охридски Комуналец“ - Охрид за 2018 година.
 33. Предлог Одлука за усвојување на Програмата и планот за работа на ЈП„Градски Гробишта“ Охрид за 2018 година.
 34. Предлог Одлука за усвојување на Програмата за работа и развој на ЈП„Билјанини Извори“ Охрид за 2018 година.
 35. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифи за вода на МЈП „Проаква“ Струга – РЕ „Водовод“ Охрид.
 36. Предлог Одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во општина Охрид за 2018 година.
 37. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишниот план за вработување на ЈП„Охридски Комуналец“ - Охрид за 2018 година.
 38. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишниот план за вработување на ЈП Градски Пазар Охрид за 2018 година.
 39. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишниот план за вработување на ЈП„Билјанини извори“ - Охрид за 2018 година.
 40. Предлог Одлука за пренесување на правото на користење на ПМВ возило марка Цитроен сопственост на општина Охрид на ЈП „Охридски Комуналец“ Охрид.

ОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Живка Ангелоска

Прочитано:  1486  пати
Објавено на: 25.12.17
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©