Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКАНА ЧЕТИРИНАЕСЕТТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007,01/08,10/10,05/11,09/14 и 14/14), претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ЧЕТИРИНАЕСЕТТАТА СЕДНИЦА   
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ четиринаесеттата седница на Советот на општина Охрид на ден 27.07.2018 година (`петок ) со почеток во 11,00 часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на Општина Охрид.
За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на записниците од 11-та, 12-та и 13-та седница

 1. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата  за работа на советот на општина Охрид за 2018 година за периодот од 01.01. до 30.06.2018 година.
 2. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на  програма  за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид 2018 за периодот од 01.04. до 30.06.2018 година.
 3. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид  за периодот од 01.04.  до  30.06.2018 година.
 4. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица Охрид за периодот од 01.04. до  30.06.2018 година.
 5. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работењето на одделението за даноци за периодот од 01.01. до  30.06.2018 година.
 6. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работењето на одделението за комунални такси за периодот од 01.01.  до 30.06.2018 година.
 7. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2018 година за периодот од 01.04. до 30.06. 2018 година.
 8. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за заштита на животната средина и природата за 2018 година за периодот од 01.01. до 30.06.2018 година.
 9. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за одржување  јавна чистота за 2018 година за периодот од 01.04. до  30.06.2018 година.
 10. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за 2018 година за периодот од 01.04. до 30.06.2018 година.
 11. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај за 2018 - 2020 година за периодот од 01.01. до 30.06.2018 година.
 12. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма други комунални услуги 2018 - 2020 година за периодот од 01.01. до 30.06.2018 година.
 13. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за водоснабдување 2018 - 2020 година за периодот од 01.01. до 30.06.2018 година.
 14. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици 2018 - 2020 година за периодот од 01.01. до 30.06.2018 година.
 15. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за  јавно осветлување 2018-2020 година за периодот од 01.01. до 30.06.2018 година.
 16. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води 2018 - 2020 година за периодот од 01.01. до 30.06.2018 година.
 17. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2018 – 2020 година за периодот од 01.01. до 30.06.2018 година.
 18. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за уредување  градежно земјиште за 2017 - 2019 година за периодот од 01.01. до 30.06.2018 година.
 19. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за активностите на општина Охрид во областа на образованието за  2018-2020  за периодот од 01.01. до 30.06.2018 година.
 20. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за детска заштита за 2018 - 2020 година за периодот од 01.01. до 30.06.2018 година.
 21. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за социјална заштита за 2018 година за периодот од 01.01. до 30.06.2018 година.
 22. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за спорт и рекреација за периодот од  01.04.2018 до 30.06.2018  година.
 23. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работењето на одделението за култура за периодот од 01.01. до 30.06.2018 година.
 24. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за остварување на буџетот    на општина охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2018 година.
 25. Предлог-одлука за усвојување на измените  на Програмата за работа на советот на општина Охрид за 2018 година.
 26. Предлог-одлука за усвојување на измените  на Програмата за противпожарна заштита за 2018 година.
 27. Предлог-одлука за усвојување на измените на  Програмата за подршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2018 година.
 28. Предлог-одлука за усвојување на измените на Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2018 година.
 29. Предлог-одлука за усвојување на измените  на Програмата за заштита на животната средина и природата за 2018 година.
 30. Предлог-одлука за усвојување на измените  на Програмата за одржување на јавна чистота за 2018 година.
 31. Предлог-одлука за усвојување на измените на Програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за 2018  година.
 32. Предлог-одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води  за 2018 година.
 33. Предлог-одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма други комунални услуги  за 2018 - 2020 година.
 34. Предлог-одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за период  2018 - 2020 година.
 35. Предлог-одлука за усвојување на измените и дополнувањата на програмата за јавно осветлување за 2018 година.
 36. Предлог-одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2018 - 2020 година.
 37. Предлог-одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за изградба на системи за водоснабдување за период од 2018 - 2020 година.
 38. Предлог-одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за одржување и заштита на локални        патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај за 2018 - 2020 година.
 39. Предлог-одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за изградба на сообраќајна сигнализација  за 2018 - 2020 година.
 40. Предлог-одлука за усвојување на измените на програмата за спорт и рекреација за 2018 година.
 41. Предлог-одлука за усвојување на измените и дополнувањата на  програмата за активностите на општина Охрид во областа на образованието за 2018 година
 42. Предлог-одлука за изменувње и дополнување на Буџетот на ЕЛС Охрид за 2018 година.
 43. Предлог-одлука за  измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Охрид за 2018 година.
 44. Предлог-одлука за прифаќање донација на паркиралиште за велосипеди.
 45. Предлог-одлука за давање во закуп на недвижен имот.
 46. Предлог-одлука за давање на користење  недвижен имот.
 47. Предлог-одлука за прифаќање донација на училишна и медицинска опрема.
 48. Предлог-одлука за прифаќање донација на училишна, облека, постелнина и медицинска опрема.
 49. Предлог-одлука за утврдување на приоритет  на проектите.
 50. Предлог-одлука за давање согласност за намената на инвестицијата.
 51. Предлог-одлука за одобрување на паричен и непаричен придонес за кофинансирање на предлог подпроект - реконструкција на Кеј „Македонија“ – општина Охрид.
 52. Предлог-одлука  за усвојување на Извештајот за работaта на ЈП „Билјанини Извори“ - Охрид за периодот од 01.01. до 31.03. 2018 година.
 53. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работењето и остварените резултати на ЈП„Охридски Комуналец“ - Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2018  година.
 54. Предлог-одлука  за усвојување на Извештајот oд работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2018 година.
 55. Предлог-одлука  за усвојување на финансискиот Извештај на МЈП „Проаква“ - Струга РЕ „Водовод“ -  Охрид за периодот од 01.01. - 31.03.2018 година.
 56. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работењето на ЈП„Нискоградба Охрид“ - Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2018  година.
 57. Предлог-одлука за  разрешување членови во Управниот одбор на ЈОУДГ „Јасна Ристеска“ – Охрид.
 58. Предлог-одлука за разрешување и именување членови во Управниот одбор на ЈП „Билјанини Извори” Охрид.
 59. Предлог-одлука за разрешување и именување членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП „Билјанини Извори” Охрид.
 60. Предлог-одлука за разрешување и именување членови во Управниот одбор на ЈП „Градски гробишта” Охрид.
 61. Предлог-одлука за разрешување и  именување членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП „Градски гробишта” Охрид.
 62. Предлог-одлука за разрешување и именување членови во Управниот одбор на ЈП „Охридски Комуналец” Охрид.
 63. Предлог-одлука за разрешување и именување членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП „Охридски Комуналец” Охрид.
 64. Предлог-одлука за разрешување и именување членови во Управниот одбор на ЈП „Нискоградба Охрид” Охрид.
 65. Предлог-одлука за разрешување и именување членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП „Нискоградба Охрид” Охрид.
 66. Предлог-одлука за разрешување и именување членови во Управниот одбор на ЈП Градски Пазар Охрид.
 67. Предлог-одлука за разрешување и именување членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на ЈП Градски Пазар Охрид.
 68. Предлог-одлука за разрешување и именување членови во Управниот одбор на МЈП „Проаква” Струга.
 69. Предлог-одлука за разрешување и именување членови во Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на МЈП „Проаква” Струга.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
 Претседател,
Живка Ангелоска

Прочитано:  613  пати
Објавено на: 23.07.18
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©