Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКAНА СЕДУМНАЕСЕТТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА СЕДУМНАЕСЕТТАТА СЕДНИЦА   
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ седумнаесеттата седница на Советот на општина Охрид на ден 30.10.2018 година (вторник) со почеток во  11.00 часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на Општина Охрид.
За седницата го предлагам следниот :

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записниците од 15. и 16. седница

 1. Информација за степенот на задоволство на граѓаните од услугите на локалната самоуправа, во општините вклучени во Проектот „Зајакнување на општинските совети“.
 2. Предлог-одлука за усвојување на елаборатот за проценка на штети од поплави  со силен ветар-луња и обилни врнежи од дожд и поплава од  дејство на внатрешни води- во  општина Охрид на ден 17.03.2018 година.
 3. Предлог-одлука за донесување на буџетскиот календар.
 4. Предлог-измени на Програма ЛО Спорт и рекреација за 2018 година.
 5. Предлог- одлука за измена на распоредот на средствата на буџетот на Општина Охрид за 2018 година.
 6. Предлог-одлука  за усвојување  на Извештајот за реализација на Програмата за финансиските потреби на  територијалната противпожарна единица Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2018 година.
 7. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид 2018 – 2020 за периодот од 01.07. до 30.09.2018 година.
 8. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2018 година.
 9. Предлог -одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за спорт и рекреација  за периодот од 01.07. до 30.09.2018 година.
 10. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за култура  за 2018 година за  периодот од 01.01. до 30.09.2018 година.
 11. Предлог-одлука за  усвојување на Извештајот за реализација на  Развојата програма за детска заштита за 2018-2010 година за периодот од 01.01. до  30.09.2018 година.
 12. Предлог-одлука за усвојување на  Извештајот за реализација на Програмата за социјална заштита за 2018-2020 година за периодот од 01.07.до 30.09.2018 година.
 13. Предлог-одлука за усвојување на  Извештајот за реализација на Развојната програма за активностите на Општина Охрид во областа на образованието за 2018-2020 година за  периодот од 01.01 до 30.09.2018 година.
 14. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2018 година за периодот од 01.07. до 30.09. 2018 година.
 15. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата за 2018 година  за периодот од 01.01. до 30.09.2018 година.
 16. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за 2018 година за периодот од 01.01. до 30.09.2018 година.
 17. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма други комунални услуги 2018 - 2020 година за периодот од 01.01. до 30.09.2018 година.
 18. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици 2018 - 2020 година за периодот од 01.01. до 30.09.2018 година.
 19. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за  јавно осветлување 2018-2020 година за периодот од 01.01. до 30.09.2018 година.
 20. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2018 - 2020 година за периодот од 01.01. до 30.09.2018 година.  
 21. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за изградба на системи за водоснабдување 2018 - 2020 година за периодот од 01.01. до 30.09.2018 година.
 22. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води 2018 - 2020 година за периодот од 01.01. до 30.09.2018 година.
 23. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2018 – 2020 година за периодот од 01.01. до 30.09.2018 година.
 24. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за уредување градежно земјиште за 2018 - 2020 година за периодот од 01.01. до 30.09.2018 година.
 25. Предлог-одлука за узвојување на Извештајот за реализација на програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2018 годин.
 26. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за остварување на буџетот на Општина Охрид за периодот од 01.01. до 30.09.2018 година.
 27. Предлог-одлука за прифаќање донација на движен имот - специјално товарно возило – „Пајак“.
 28. Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на спортска веслачка опрема и веслачки реквизити, сопственост на Општина Охрид  на Македонска веслачка федерација  – Струга.
 29. Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на медицинска опрема - сопственост на Општина Охрид  на  ЈЗУ Општа Болница  – Охрид.
 30. Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на училишна опрема - сопственост на Општина Охрид  на  ОУ „Климент Охридски“ – Охрид.
 31. Предлог-oдлука за дополнување на Одлуката за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 24  ученици во основните училишта во општина Охрид.
 32.  Предлог-одлука  за преземање на водоводот од МЗ  Долно Лакочереј и отстапување на МЈП „Проаква“- Струга.
 33. Предлог за измена и дополнување на Годишната програма за изработка на  урбанистички планови на територијата  на  Општина Охрид  за 2018-2020 г.
 34. Предлог -одлука за утврдување нацрт- детален урбанистички план за УЗ 2, УБ 2.3-опфат 5, КО Охрид 3, Oпштина Oхрид , плански период 2013–2018.
 35. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП.бр. 80/1  и 1169/2  КО Долно Лакочереј.
 36. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 80/1, 611/3 и 610/3  КО Долно Лакочереј- вон град.
 37. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 101 КО  Охрид 4.
 38. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП.бр. 160 КО  Охрид 4.
 39. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП.бр. 192 КО Косел.
 40. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 218 КО  Охрид 4.
 41. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 219 КО  Охрид 4.
 42. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 220 КО  Охрид 4.
 43. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 229/1 КО Косел.
 44. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 236 КО  Охрид 4.
 45. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 362/17 КО Лескоец.
 46. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 723 КО  Охрид 4.
 47. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 751/1 КО Косел.
 48. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 766/6 КО Косел.
 49. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП.бр. 805 КО Љубаништа.
 50. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 869/1 КО  Охрид 4.
 51. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 941/12, 952/27 и 952/4  КО Оровник.
 52. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 941/20 КО Оровник.
 53. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП.бр. 1168 КО Лескоец.
 54. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1174 КО Лескоец.
 55. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1179/11 КО Долно Лакочереј- вон град.
 56. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП.бр. 1333 КО Пештани.
 57. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1477 КО Сирула.
 58. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1635/1 КО Пештани.
 59. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изграденитe објекти на КП.бр. 1664 КО Лескоец.
 60. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1677/1 КО Лескоец.
 61. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП.бр. 1774 КО Пештани.
 62. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1803 КО Лескоец.
 63. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1833/1 КО Лескоец.
 64. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП.бр. 1970/1 КО Лескоец.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Живка Ангелоска

Прочитано:  531  пати
Објавено на: 24.10.18
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©