Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ЗАВРШИ ДЕВЕТТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Советот на општина Охрид, денешната седница, на предлог на градоначалникот Јован Стојаноски, ја започна со едноминутно молчење по повод смртта на Ѓоко Чингоски, директор на ОУ „ Живко Чинго“ од село Велгошти. Советот,  ги прифати извештаите за реализација на програмите за работа за периодот од 01.01. до 31.03.2018 година на  Советот на општина Охрид, развојните програми во  образованието, детската заштита, социјалната заштита, културни манифестации и творештво, спортот и рекреацијата, поттикнувањето на развојот на туризмот и локалниот економски развој, изработката на урбанистички планови, одржувањето на јавната чистота,  одржувањето и користењето на јавното зеленило, другите комунални услуги, изградбата и реконструкцијата на локалните патишта, јавното осветлување, одржувањето и заштитата на  на локалните патишта, илиците и регулирањето на сообраќајот, изградбата на системите за водоснабдување, изградба на системи за одведувањето и пречистувањето на отпадните води, изградбата на сообраќајна сигнализација,  уредувањето на градежното земјиште, програмата за финансиските потреби на Територијалната противпожарна единица, остварувањето на буџетот на општина Охрид, утврдување на вредноста на бодот за административните службеници и образовните институции, предлог програмата  за изменување и дополнување на  развојаната програма за уредување на градежно земјиште за 2018-2020 година, за изменување и дополнување на Годишната програма за поставување урбана опрема на подрачјето на општина Охрид за 2018 година, за измена и дополнување на Одлуката за  утврдување на висината на надоместокот (закупнината) за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2018 година, за утврдување приоритет на проекти за водоснабдување и одведување отпадни води во општина Охрид.изјава за  исполнување на услови по договор за заем по проектот „Изградба на линиски инфраструктурен објект за атмосферска канализациска мрежа за дел од  ул. „Абас Емин“, изјава за  исполнување на услови по договор за заем по проектот  „Реконструкција на линиски  инфраструктурен објект за водоводна  мрежа за дел од  ул. „Абас Емин“ ,изјава за  исполнување на услови по договор за заем по проектот „Реконструкција  на линиски инфраструктурен објект за фекална канализациска мрежа за дел од ул. „Абас Емин“ ,предлог-одлука за прифаќање донација на специјализирани садови за собирање на отпад од пакување, за пренесување на правото на користење на  санитарни контејнери- јавни тоалети во  општина  Охрид,  сопственост на Општина Охрид  на  ЈП „Охридски Комуналец“ , за пренесување на правото на користење на  недвижен имот – дел од деловен простор, сопственост на Општина Охрид на Агенцијата  за катастар и недвижности на РМ и одлуката за дополнување на средства од буџетот на општина Охрид, а не беа усвоени предложените одлуки за давање согласност  за усвојување на Годишниот план за вработување на ЈП „Нискоградба Охрид“за 2019 година, за давање согласност на одлуката за усвојување на Годишниот план за вработување на ЈП„Охридски Комуналец“за 2019 година. за давање согласност на одлуката за усвојување на Годишниот план за вработување на ЈП Градски Пазар  за 2019 година, предлог одлуката за давање согласност на одлуката за усвојување на годишниот план за вработување на ЈП„Билјанини извори“  за 2019 година.  

Советниците ги прифатија и предложените одлуки  за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација,со  цел вклопување на бесправно изградениот објект на  КП.бр.1529/1 КО Трпејца,  на КП.бр.806 КО Љубаништа, на КП.бр.835 и КП.бр.824 КО Речица, на КП.бр.965/1 КО Оровник,  на КП.бр.991 и КП.бр.867/4 КО Оровник, на KП.бр.1039/3 KO Oровник, на КП.бр.2154/2 КО Лескоец,  на КП.бр. 2460/1 КО Лескоец, на КП.бр.5890/1 КО Охрид 4,  на КП.бр. 2191/1 КО Охрид 4,  на КП.бр.  97 КО Лескоец,   на КП.бр. 123/4 КО Косел. на КП.бр. 231 КО Долно Лакочереј,  на КП.бр. 246/2 КО Охрид 4, на КП.бр. 428/2 КО Трпејца,  на КП.бр. 687/1 КО Велгошти,  на КП.бр. 895/3 КО Охрид 4, на КП.бр. 982 КО Долно Лакочереј,  на КП.бр. 1289/1 КО Лескоец,  на КП.бр. 1321 КО Лескоец,  на КП.бр. 1442/1 и КП.бр. 1442/2  КО Трпејца,  на КП.бр. 1547 КО Лескоец,  на КП.бр. 1583/1 КО Лескоец,  на КП.бр. 1636 КО Лескоец,  на КП.бр. 1753 КО Лескоец,  на КП.бр. 1753 КО Лескоец, на КП.бр.1799 КО Охрид 4, на КП.бр.1799 КО Охрид 4, на КП.бр. 1885 КО Лескоец, на КП.бр. 2009 КО Лескоец,  на КП.бр. 2337 КО Лескоец,  на КП.бр. 2442 КО Лескоец. на КП.бр. 2445/1 КО Охрид 4,  на КП.бр. 2485 КО Охрид 4,  на КП.бр.3116/1 и КП.бр. 3115/1 КО Елшани,  на КП.бр.4777 КО Охрид 4, на КП.бр.8920/1 и КП.бр. 8920/2 КО Охрид 2 и  на КП.бр. 13262/1 КО Охрид 3.

Прочитано:  1471  пати
Објавено на: 23.04.18
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©