Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКAНА СЕДУМДЕСЕТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), Претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА СЕДУМДЕСЕТАТА СЕДНИЦА    
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

             ЈА СВИКУВАМ седумдесетата седница на Советот на општина Охрид на ден 27.04.2017 година (четврток) со почеток во 11,00 часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.
За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на записник од 68-та и записник од 69-та седница

 1. Предлог Одлука за учество на општина Охрид во реализација на летен фудбалски камп „Барселона 2017“.
 2. Предлог Одлука за одобрување на финансиски средства за материјално финансиска поддршка на спортски клуб на подрачјето на општина Охрид за 2017 година.
 3. Предлог Заклучок за усвојување на информацијата за состојбата на веслачкиот клуб „Југ’’ заедно со предложените план и мерки за продолжување на постоењето и активноста на ВК „Југ“ .
 4. Предлог Одлука за исплата на долгот на веслачкиот клуб „Југ“ по основ на правосилни извршни исправи.
 5. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2017 – 2019 година.
 6. Предлог Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Охрид за 2017 година.
 7. Предлог Одлука за дополнување на Одлуката за организирање на режимот на сообраќај на дел од територијата на општина Охрид.
 8. Предлог Одлука за отстапување на користење на паркинг простор од општина Охрид на ЈП„Билјанини извори“ Охрид.
 9. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.95/1 КО Косел.
 10. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.104 КО Охрид 4.
 11. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.151 КО Охрид 4.
 12. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.187/3 КО Љубаништа.
 13. Предлог Одлуказа утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.356/2, 356/1 и 357/1 КО Лескоец.
 14. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.474/2 КО Велгошти.
 15. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.550/3 и 550/4 КО Косел.
 16. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.582/1, Kп.бр.582/2, Kп.бр.582/3 и Kп.бр.579/2 КО Велгошти.
 17. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.697/3 КО Трпејца.
 18. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.766/7 КО Косел.
 19. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.904/1 КО Оровник.
 20. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.954/1 КО Оровник.
 21. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1017 КО Велгошти.
 22. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1052 КО Велгошти.
 23. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1309 КО Лескоец.
 24. Пределог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1354 КО Велестово.
 25. Пределог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1382/2, 1382/3, 1382/4 и 1382/5 КО Трпејца.
 26. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1407/1 КО Лескоец.
 27. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1464 КО Лескоец.
 28. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1567/1 и 1567/2 КО Пештани.
 29. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1682/2 КО Пештани.
 30. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1693 КО Лескоец.
 31. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1796/3 КО Велгошти.
 32. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1894 КО Лескоец.
 33. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1894 КО Пештани.
 34. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1902/2 КО Лескоец.
 35. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2023/4 КО Велестово.
 36. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2059 КО Велгошти.
 37. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2080 и Kп.бр.2079 КО Велгошти.
 38. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2321 и 2322 КО Лескоец.
 39. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2360 КО Лескоец.
 40. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2395 и Кп.бр.2398/3 КО Лескоец.
 41. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2616/1, 2616/2 и 2741/1 КО Коњско.
 42. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2698/2 КО Велгошти.
 43. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр.2711/1 КО Охрид 4.
 44. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2791/1 КО Коњско.
 45. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2809 КО Охрид 4.
 46. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2841/1 КО Коњско.
 47. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр.3920 КО Охрид 4.
 48. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.5879/2 и Kп.бр.5877/5 КО Охрид 4.
 49. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.6131 КО Охрид 4.
 50. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр.7806/1 КО Охрид 1.
 51. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр.10247 КО Охрид 2.
 52. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр.13011 КО Охрид 3.
 53. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр.13024/1 КО Охрид 3.
 54. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документацијa за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр.13382 КО Охрид 3.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Гордана Коњановска

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1378  пати
Објавено на: 21.04.17
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©