Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ ДУП ЗА УЗ 2, ДЕЛ ОД УБ 2.2-ОПФАТ 3 ОПШТИНА ОХРИД, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2017-2022Г
Untitled Document

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “ бр.53/05, 81/05, 24/07,159/08, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 и 39/16), Општина Охрид, на ден  15.01.2018 година, донесе

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

  1. За планскиот документ  ДУП за  УЗ 2, дел од УБ 2.2-опфат 3 Општина Охрид, плански период 2017-2022г. кој се носи согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина
  1. Одлуката  заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на Општина Охрид, www.ohrid.gov.mk
  1. Согласно критериумите за определување на тоа дали еден плански документ има влијание врз животната средина од член 65 став(4) од Законот за животна средина и врз основа на податоците од Прилог 2 на Правилникот за формата содржината и образецот на одлуката за спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена  и формуларите за потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена донесувањето на планскиот документ  ДУП за УЗ 2, дел од  УБ 2.2-опфат 3 КО  Општина Охрид,плански период 2017-2022 г.  нема да има влијание врз животната средина од следните причини : Основ за донесување на овој ДУП е постојниот ГУП за град Охрид,одобрената планска програма од страна на градоначалникот, а заверена од членовите на надлежната комисија.Со реализација на планскиот документ  е  предвидена следната класа на намени: А(домување), А1 (домување во станбени куќи) и  А2 (домување во станбени згради). Во планскиот документ се содржат мерки за заштита од сите аспекти, а овој плански документ нема значително влијание врз животната средина и здравјето на луѓето. Исто така во планскиот опфат зеленилото се предвидува во рамките на градежните парцели. Ќе се овозможи валоризација и афирмација на просторот и задоволување на потребите на жителите на овој плански опфат.
  1. Против ова одлука може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката на веб страната.

Прочитано:  1444  пати
Објавено на: 16.01.18
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©