Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ПОВТОРЕНА ЈАВНА АНКЕТА И ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ДУП за дел од УЗ 2, дел од блок 2.4 – опфат 1, ОПШТИНА ОХРИД 2010-2020,Нацрт план
Untitled Document

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 05/02) и член 34 од статут на општина Охрид (Сл.Гласник на општина Охрид бр. 08/07 и 01/08), а во врска со член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), Градоначалникот на општина Охрид, донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПОВТОРЕНА ЈАВНА АНКЕТА И ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ДУП за дел од УЗ 2, дел од блок 2.4 – опфат 1, ОПШТИНА ОХРИД 2010-2020,Нацрт план

СЕ ОРГАНИЗИРА повторена јавна анкета и јавна презентација за ДУП за дел од    УЗ 2,  дел од блок 2.4 – опфат 1,  општина Охрид.

1. Просторот на планскиот опфат за ДУП за дел од УЗ 2, дел од блок 2.4 – опфат 1. општина Охрид оформен е од границата на планскиот опфат која се движи по ул.Кеј Маршал Тито (ново Кеј Македонија)   ул. 8 –ми Март ул. Партизанска и ул. 1
2. Јавната анкета за нацрт планот ќе трае од 26.12.2016 - 10.01.2017 год.
3. Јавната презентација за нацрт планот ќе се одржи во големата сала на општина Охрид на ден 05.01.2017 год. со почеток во 12.00 часот.
4. Заради обезбедување пристапност и увид од страна на граѓаните и правните лица  планот ќе биде истакнат во холот  на општина Охрид пред големата сала за состаноци.
5. Стручната служба ќе дава објаснување секој работен ден од 14 до 16 часот во просториите на општина Охрид.
6. Заинтересираните граѓани и правни лица своите предлози и забелешки, додека трае јавната анкета, можат да ги доставуваат на анкетни листови до надлежниот орган кој е организатор на анкетата.
7. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

 

Согласно член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) и Решението за организирање на јавна анкета и јавна презентација бр. 19-990/17 од 22.12.2016 год. Градоначалникот на општина Охрид,

С О О П Ш Т У В А
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПОВТОРЕНА ЈАВНА АНКЕТА И ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ДУП за дел од УЗ 2, дел од блок 2.4 – опфат 1, ОПШТИНА ОХРИД 2010-2020, Нацрт план

1. Просторот на планскиот опфат за ДУП за дел од УЗ 2, дел од блок 2.4 – опфат 1. општина Охрид оформен е од границата на планскиот опфат која се движи по ул. Кеј Маршал Тито (ново Кеј Македонија)  ул. 8 –ми Март ул. Партизанска и ул. 1
2. Јавната анкета за нацрт планот ќе трае од 26.12.2016 -10.01.2017 год.
3. Јавната презентација за нацрт планот ќе се одржи во големата сала на општина Охрид на ден 05.01.2017 год. со почеток во 12.00 часот.
4. Заради обезбедување пристапност и увид од страна на граѓаните и правните лица  планот ќе биде истакнат во холот  на општина Охрид пред големата сала за состаноци.
5. Стручната служба ќе дава објаснување секој работен ден од 14 до 16 часот во просториите на општина Охрид.
6. Заинтересираните граѓани и правни лица своите предлози и забелешки, додека трае јавната анкета, можат да ги доставуваат на анкетни листови до надлежниот орган кој е организатор на анкетата.
7. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1399  пати
Објавено на: 30.12.16
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©