Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКАНА ШЕЕСЕТ И СЕДМАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), Претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ШЕЕСЕТ И СЕДМАТА СЕДНИЦА    
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ шеесет и седмата седница на Советот на општина Охрид на ден 25.01.2017 година (среда) со почеток во 11,00 часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.
За седницата го предлагам следниот :

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записник од 66-та седница

 1. Предлог Одлука за престанок на мандат на член во Советот на општина Охрид.
 2. Предлог Одлука за верификација на мандат на член во Советот на општина Охрид.
 3. Предлог Решение за именување член во Комисијата за општествени дејности.
 4. Предлог Решение за именување член во Комисијата за верификација, избори и именувања.
 5. Предлог Решение за именување член во Комисијата за урбанизам.
 6. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на годишниот план за вработување во ЈП„Охридски Комуналец“ – Охрид за 2017 година.
 7. Предлог Одука за давање согласност на Одлуката за усвојување на годишниот план за вработување во ЈП Градски Пазар Охрид за 2017 година.
 8. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши ЈП„Градски гробишта“ Охрид.
 9. Предлог Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување нацрт детален урбанистички план за ГП 1.15 во УЗ 4 дел од УБ 4.1 на Кп.бр.13889/3 КО Охрид 3, општина Охрид, плански период 2013 – 2018.
 10. Предлог Одлука за утврдување нацрт детален урбанистички план за измена и дополнување на дел 2 од детален урбанистички план за УЗ 6, УБ 6.2, општина Охрид, плански период 2014 – 2019.     
 11. Предлог Одлука за утврдување нацрт детален урбанистички план за УЗ 15, дел од УБ 15.5 – опфат 1, КО Охрид 2, општина Охрид, плански период 2014 – 2019.
 12. Предлог Одлука за утврдување нацрт детален урбанистички план за УЗ 2, дел од блок 2.3 – опфат 6 Охрид, општина Охрид, плански период 2014 – 2019.
 13. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.55/5 КО Лескоец.
 14. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.94/1 КО Велгошти.
 15. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.172/1 КО Велгошти.
 16. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.215 КО Охрид 4.
 17. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.428/1 КО Трпејца.
 18. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.621/21 и 1341/1 КО Долно Лакочереј вон град.
 19. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.753/3 КО Косел.
 20. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1127/1 и 1127/2 КО Оровник.
 21. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1225 КО Лескоец.
 22. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1251/1 КО Лескоец.
 23. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1314 КО Трпејца.
 24. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1327/1 КО Пештани.
 25. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1366 КО Лескоец.
 26. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1439 КО Љубаништа.
 27. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1462 КО Љубаништа.
 28. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1491/1 КО Лескоец.
 29. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1585 КО Лескоец.
 30. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1656 КО Лескоец.
 31. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1726 КО Велгошти.
 32. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1730 КО Велгошти.
 33. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1741 КО Лескоец.
 34. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1781/1, 1787/1, 1787/2, 1780/1 и 1781/2 КО Љубаништа.
 35. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1807, 1809/1 и 1808/2 КО Лескоец.
 36. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1820 КО Љубаништа.
 37. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1889 КО Лескоец.
 38. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1890 КО Лескоец.
 39. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2017 КО Лескоец.
 40. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2186 КО Лескоец.
 41. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2348/1 КО Долно Лакчереј.
 42. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2352 КО Лескоец.
 43. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2358 КО Лескоец.
 44. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2372/3 КО Охрид 4.
 45. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2423/1 и 243/2 КО Лескоец.
 46. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2457 КО Лескоец.
 47. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2483 КО Лескоец.
 48. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2513/3 КО Коњско.
 49. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2539/1 КО Охрид 4.
 50. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2661/1 КО Коњско.
 51. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2679/2 КО Долно Лакочереј.
 52. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2959/1 КО Коњско.
 53. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2983/1 КО Коњско.
 54. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.3027/1 КО Коњско.
 55. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.3038/1 КО Елшани.
 56. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.3107/1 КО Елшани.
 57. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.3147 КО Коњско.
 58. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.6147 и 6145/2 КО Охрид 4.
 59. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.6225 КО Охрид 4.
 60. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр.8655/1 и 8655/2 КО Охрид 2.

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1367  пати
Објавено на: 18.01.17
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©