Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКАНА ШЕЕСЕТ И ШЕСТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), Претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ШЕЕСЕТ И ШЕСТАТА СЕДНИЦА    
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ шеесет и шестата седница на Советот на општина Охрид на ден 23.12.2016 година (петок) со почеток во 10,30 часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.
За седницата го предлагам следниот :

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записник од 65-та седница

1.   Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма за поттикнување на развојот на туризмот на општина Oхрид за 2017 - 2018 година.
2.   Предлог Одлука за усвојување на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Oхрид за 2017 година.
3.   Предлог Одлука за усвојување на Програмата за изработка на урбанистички планови  на територијата на општина Oхрид за 2017 година.
4.   Предлог Одлука за усвојување на Програмата за финасиските потреби на територијалната противпожарна единица Oхрид за 2017 година.
5.   Предлог Одлука за усвојување на Програмата за заштита на животната средина и природата за 2017 година.
6.   Предлог Одлука за усвојување на Програмата за одржување на јавнa чистота за 2017 година.
7.   Предлог Одлука за усвојување на Програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за 2017 година.
8.   Предлог Одлука за усвојување на Програмата за управување со отпад на општина Охрид за 2017 година.
9.   Предлог Одлука за усвојување на Програмата за спорт и рекреација за 2017 година.
10.  Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма за активностите на општина Охрид во областа на образованието за 2017 - 2019 година.
11.  Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма за детска заштита за 2017 - 2019 година.
12.  Предлог Одлука за усвојување на Програмата за социјална заштита за 2017 година.
13.  Предлог Одлука за усвојување на Програмата за културни манифестации и творештво за 2017 година.
14.  Предлог Одлука за усвојување на Програмата за одбележување празници и манифестации во 2017 година.
15.  Предлог Одлука за усвојување на Програмата за унапредување на родовата рамноправност на локално ниво за 2017 година.
16.  Предлог Одлука за усвојување на Програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2017 година.
17.  Предлог Одлука за усвојување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Oхрид за 2017 година.
18.  Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма други комунални услуги за 2017 - 2019 година.
19.  Предлог Одлука за усвојување на Програмата за енергетска ефикасност за 2017 година.
20.  Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2017 - 2019 година.
21.  Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма за изградба на системи за водоснабдување за период од 2017 - 2019 година.
22.  Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма за јавно осветлување за 2017 - 2019 година.
23.  Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2017 - 2019 година.
24.  Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води за 2017 - 2019 година.
25.  Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2017 - 2019 година.
26.  Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма за уредување на градежно земјиште за 2017 - 2019 година.
27.  Буџет на единицата на локалната самоуправа Oхрид за 2017 година.
28.  Предлог Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2017 година.
29.  Предлог Одлука за извршување на Буџетот на општина Охрид за 2017 година.
30.  Предлог Одлука за усвојување на Програмата за тековно работење на МЈП„Проаква“ Струга РЕ„Водовод“ Охрид за 2017 година.
31.  Предлог Одлука за усвојување на Програмата за тековно работење на ЈП„Нискоградба“ - Охрид за 2017 година.
32.  Предлог Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈП Градски Пазар Охрид за 2017 година.
33.  Предлог Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈП„Охридски Комуналец“ - Охрид за 2017 година.
34.  Предлог Одлука за усвојување на Програмата и планот за работа на ЈП„Градски гробишта“ Охрид за 2017 година.
35.  Предлог Одлука за усвојување на Програмата за работа и развој на ЈП„Билјанини Извори“ Охрид за 2017 година.
36.  Предлог Одлука за исплата на долгот на ОУ„Григор Прличев“ Охрид кон ЕВН Македонија за потрошена електрична енергија.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Гордана Коњановска

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1394  пати
Објавено на: 19.12.16
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©