Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ ЛУПД СО НАМЕНА Б4-ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ НА ДЕЛ ОД КП 821 КО КОСЕЛ
Untitled Document

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08,48/10, 124/10, 51/11, 123/12  93/13,  42/14, 44/15,  129/15 и 39/16 ), Општина Охрид, на ден  10.05.2017 година, донесе

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

  1. За планскиот документ ЛУПД со намена Б4-деловни простории на дел од КП 821 КО Косел, Општина Охрид, кој се носи согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина.
  1. 2.Одлуката  заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на Општина Охрид, www.ohrid.gov.mk
  1. Согласно критериумите за определување на тоа дали еден плански документ има влијание врз животната средина од член 65 став(4) од Законот за животна средина и врз основа на податоците од Прилог 2 на Правилникот за формата содржината и образецот на одлуката за спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена  и формуларите за потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена, донесувањето на планскиот документ ЛУПД со намена Б4-деловни простории на дел од КП 821 КО Косел, Општина Охрид,   нема да има влијание врз животната средина од следните причини: Основ за донесување на овој ЛУПД е одобрената планска програма од страна на градоначалникот,а заверена од членовите на надлежната комисија под бр.09-2171/2 од 15.02.2015г,а по претходно добиено Решение за услови за планирање на просторот бр.15-3422/4 од 15.06.2015г. Со реализација на планскиот документ  се предвидува изградба на објекти со намена Б4-деловни простории.  Во планскиот документ се содржат мерки за заштита од сите аспекти, а овој плански документ нема значително влијание врз животната средина и здравјето на луѓето. Исто така во планскиот опфат зеленилото се предвидува во рамките на градежната парцела. Ќе се овозможи валоризација и афирмација на просторот.
  1. Против ова одлука може да се поднесе жалба до Министерството за животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката на веб страната .

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1409  пати
Објавено на: 15.05.17
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©