Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКАНА ПЕТНАЕСЕТТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ПЕТНАЕСЕТТАТА СЕДНИЦА
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ петнаесеттата седница на Советот на општина Охрид на ден 23.08.2018 година (четврток) со почеток во 11.00 часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на Општина Охрид.
За седницата го предлагам следниот :

Д Н Е В Е Н Р Е Д

 1. Предлог - одлука за давање согласност за формирање групи  во ЈОУДГ„Јасна Ристеска“ – Охрид, со помал односно поголем број деца од законски утврдениот број.
 2. Предлог - одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 24 ученици во основните училишта во општина Охрид.
 3. Предлог - одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во ОСУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид.
 4. Предлог - одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во СОСУ„Св.Кирил и Методиј“ – Охрид.
 5. Предлог - одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ – Охрид.
 6. Предлог - одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во ОУТУ„Ванчо Питошески“ – Охрид.
 7. Предлог - одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2018/2019 година на ОУ„Христо Узунов“ - Охрид.
 8. Предлог - одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2018/2019 година на ОУ„Григор Прличев“ - Охрид.
 9. Предлог - одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2018/2019 година на ОУ„Св.Климент Охридски“ - Охрид.
 10. Предлог - одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2018/2019 година на ОУ„Братство- единство“ - Охрид.
 11. Предлог - одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2018/2019 година на ОУ„Кочо Рацин“ - Охрид.
 12. Предлог - одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2018/2019 година на ОУ„Ванчо Николески“ с. Лескоец.
 13. Предлог - одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2018/2019 година на ОУ„Живко Чинго“ с.Велгошти.
 14. Предлог - одлука за давање мислење на Програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2018/2019 година на ОУ„Св.Наум Охридски“с.Пештани – Охрид.
 15. Предлог- одлука за исплата на долгот на ОУ „Григор Прличев“ - Охрид  по извршни решенија.
 16. Предлог- одлука за утврдување локации за поставување подземни и прес контејнери на подрачјето на општина Охрид.
 17. Предлот- одлука за усвојување на Извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за периодот од 01.01. до 30.06.2018 година.
 18. Предлог- одлука за давање согласност на одлуката за дополнување на  Одлуката за утврдување на цени за користење на спортските објекти и паркинг- простори со кои  стопанисува ЈП „Билјанини извори“- Охрид.
 19. Предлог- одлука за усвојување на Извештајот за работата  на ЈП „Билјанини извори“ - Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2018  година.
 20. Предлог- одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати  на ЈП  Градски Пазар - Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2018  година.
 21. Предлог- одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на  ЈП „Градски гробишта“- Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2018 година.
 22. Предлог- одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП„Охридски комуналец“ - Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2018  година.
 23. Предлог- одлука за усвојување на Извештајот за работењето  на ЈП„Нискоградба Охрид“ - Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2018  година.
 24. Предлог- одлука за усвојување на Финансискиот извештај    на МЈП „Проаква“ – Струга, Р.Е. „Водовод“ Охрид  за периодот од 01.01. до 30.06.2018  година.
 25. Предлог- одлука за  утврдување на нацрт -детален урбанистички план за УЗ 2, УБ 2.3- опфат 5, општина Охрид, плански период 2013-2018.
 26. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 80/2 КО Долно Лакочереј.
 27. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 251 КО Косел.
 28. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 557/1 КО Вапила.
 29. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 612/17  и Кп.бр. 1341/1 КО Долно Лакочереј.
 30. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.776 КО Коњско.
 31. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.869/16 КО Охрид 4.
 32. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.941/17 КО Оровник.
 33. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.955/2 КО Оровник.
 34. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.969/1 КО Охрид 4.
 35. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.986/2 КО Оровник.
 36. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1151 КО Лескоец.
 37. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1192 КО Лескоец.
 38. Предлог- Одлука  за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1289/1, 1289/2, 1289/3, 1288/1 КО  Трпејца и Кп.бр. 1/1 КО Охридско Езеро.
 39. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1331/1 КО Лескоец.
 40. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1400/1 КО Трпејца.
 41. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1413/1,1413/2, 1413/6, 1413/7  и  Кп.бр. 1413/8  КО Пештани.
 42. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1569  КО Пештани.
 43. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1590 КО Лескоец.
 44. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1767  КО Пештани.
 45. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1806 КО Лескоец.
 46. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1989 КО Долно Лакочереј.
 47. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2021 КО Горно Лакочереј.
 48. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2079, 2203 и Кп.бр. 2204  КО Лескоец.
 49. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2114 и 2115/1  КО Пештани.
 50. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2143 КО Лескоец.
 51. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2145 КО Долно Лакочереј.
 52. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2204 КО Долно Лакочереј.
 53. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2346/1 КО Долно Лакочереј.
 54. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2365 КО Лескоец.
 55. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2439/1 КО Лескоец.
 56. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2465/1 КО Лескоец.
 57. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2480 КО Лескоец.
 58. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2489 КО Коњско.
 59. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2576/1 КО Долно Лакочереј.
 60. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2873 КО Коњско.
 61. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 3003/1 и Кп.бр. 3003/2 КО Коњско.
 62. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.3012 КО Коњско.
 63. Предлог- Одлука за утврдување потреба од  донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП бр. 3603 КО Елшани.
 64. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.4232/1 КО Охрид 4.
 65. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 15/1 КО Елшани.
 66. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 1016   КО Велгошти.
 67. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 1222/1 и Кп.бр. 1223/2   КО Велгошти.
 68. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 1309/1 и Кп.бр. 1309/2   КО Велестово.
 69. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација,  за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 2143/2  КО Охрид 4.
 70. Предлог- Одлуказа утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација,  за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 5137/1   КО Охрид 4.
 71. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација,  за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 7242/1  КО Охрид 1.
 72. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација,  за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 8842 КО Охрид  2.
 73. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 9388/1  КО Охрид 2.
 74. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр. 13255 КО Охрид 3.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Живка  Ангелоска

Прочитано:  636  пати
Објавено на: 17.08.18
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©