Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ЗАВРШИ ШЕЕСЕТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Советот на општина Охрид на денената седница ги усвои предложениет одлуки за годишните извештаи за работата и материјално -финансиското работење за учебната 2015/2016 година и годишните програми за работа на ОУ„Христо Узунов“ , ОУ„Григор Прличев“ , ОУ„Св. Климент Охридски“ , ОУ„Братство - Единство“ , ОУ„Кочо Рацин“, ОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец,  ОУ„Живко Чинго“ с.Велгошти, ОУ„Св. Наум Охридски“ с.Пештани, ОМУ„Методи Патче“-Охрид, ОСУ„Св. Климент Охридски“ , СОСУ„Св. Кирил и Методиј“ , ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ и ОУТУ„Ванчо Питошески“ . Беа прифатени и предложените одлуки за  годишните извештаи за работа за учебната 2015/2016 и програмите за работа во учебната 2016/2017 година  на Јавната општинска установа за деца детска градинка „Јасна Ристеска“ и ОЈУ„Кузман Шапкарев“ , за исплата на долгот на ОУ„Григор Прличев“ кон ЕВН Македонија за потрошена електрична енергија, измените на развојната програма за детска заштита за 2016 – 2018 година и Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Охрид за 2016 година.

Од областа на урбанизмот беа прифатени предложените одлуки за дополнување на програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија, за усвојување на техничка исправка за ГП 1.35 во ДУП за УЗ 1, дел од УБ 1.3. опфат 1, општина Охрид,  за донесување Детален урбанистички план за УЗ 4, дел од УБ 4.7, опфат 2, општина Охрид, плански период 2014 – 2019 година, за измени и дополнувања на програмата за поставување урбана опрема, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградени објекти на Кп.бр.1309 КО Коњско, Кп.бр.1409/2 и 1409/4 КО Трпејца, Кп.бр.1451 КО Лескоец, Кп.бр.1743 и 1744 КО Лескоец, Кп.бр.17/19 КО Рамне, Кп.бр.212 КО Охрид 4, Кп.бр.473/2 КО Велгошти, Кп.бр.513 и 515 КО Пештани, Кп.бр.621/12 и 1341/1 КО Долно Лакочереј вон град, Кп.бр.737/1 КО Косел, Кп.бр.752/1 КО Косел, Кп.бр.753/1 и 757/2 КО Косел, Кп.бр.769/3 и 1346/5 КО Долно Лакочереј, Кп.бр.905/1 КО Охрид 4, Кп.бр.987/21 КО Оровник, Кп.бр.1217/1, 1217/2 и 1217/3 КО Пештани, Кп.бр.1331 КО Долно Лакочереј вон град, Кп.бр.1567/1 и 1567/4 КО Рамне, Кп.бр.1682 КО Лескоец, Кп.бр.1683 КО Лескоец, Кп.бр.1721 КО Велгошти, Кп.бр.1824 КО Велгошти, Кп.бр.1830 КО Љубаништа, Кп.бр.1871 КО Лескоец, Кп.бр.1922/3 КО Љубаништа, Кп.бр.1973 КО Лескоец, Кп.бр.2051 КО Лескоец, Кп.бр.2114/1 КО Долно Лакочереј, Кп.бр.2143/4 КО Охрид 4, Кп.бр.2155 КО Лескоец, Кп.бр.2311 и 2314/1 КО Велгошти, Кп.бр.2332 КО Охрид 4, Кп.бр.2342 КО Лескоец, Кп.бр.2372 КО Велгошти, Кп.бр.2507 КО Долно Лакочереј, Кп.бр.2615/1 КО Коњско, Кп.бр.2664 КО Велгошти, Кп.бр.2675/1 КО Велгошти, Кп.бр.2678/1 КО Велгошти, Кп.бр.2698/3 КО Велгошти, Кп.бр.2718/1 КО Елшани, Кп.бр.2900/1 КО Коњско, Кп.бр.2923/1 и 2923/2 КО Охрид 4, Кп.бр.3049 КО Коњско, Кп.бр.3067/1 КО Елшани, Кп.бр.3170 КО Коњско, Кп.бр.2028 и 2029 КО Опеница, Кп.бр.2043 КО Љубаништа, Кп.бр.2737/4 и 2737/10 КО Велгошти, Кп.бр.123/3 КО Косел и Кп.бр.1807 КО Лескоец, Кп.бр.913/2 КО Оровник, Кп.бр.951/20 и 951/21 КО Оровник, Кп.бр.1012/1 КО Рамне, Кп.бр.1218/1 КО Лескоец, Кп.бр.1306/6 КО Велестово, Кп.бр.1313 КО Велестово, Кп.бр.1361/1 КО Лескоец, Кп.бр.2194 КО Лескоец, Кп.бр.2374 КО Лескоец, Кп.бр.2513/2 КО Коњско, Кп.бр.2668 КО Велгошти, Кп.бр.2859/1 КО Коњско, Кп.бр.2936 КО Елшани и Кп.бр.13018/2 и 13291/6 КО Охрид 3.

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1384  пати
Објавено на: 28.09.16
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©