Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
СЕ СВИКУВА ТРИЕСЕТ И СЕДМАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид (“Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), Претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ТРИЕСЕТ И СЕДМАТА СЕДНИЦА    
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

             ЈА СВИКУВАМ триесет и седмата седница на Советот на општина Охрид на ден 13.03.2015 година (петок) со почеток во 11,30 часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.
За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на записникот од 36-тата Седница

 1. Предлог Одлука за усвојување на Елаборатот за проценка на штети од поплави настанати на подрачјето на општина Охрид на ден 01.02.2015 година.
 2. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за периодот од 01.01. -  31.12.2014 година.
 3. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за периодот од 01.01. - 31.12.2014 година.
 4. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на одделението за даноци за периодот 01.01. - 31.12.2014 година.
 5. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работа на одделението за комунални такси за периодот од 01.01. - 31.12.2014 година.
 6. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работа на територијалната противпожарна единица–Охрид за периодот од  01.01. - 31.12.2014 година.
 7. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за изработка на урбанистички планови за општина Охрид 2014 – 2016.
 8. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за заштита на животната средина и природата за периодот 01.01. - 31.12.2014 година.
 9. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на секторот за образование, детска, социјална и здравствена заштита за 2014 година.
 10. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на секторот за спорт, млади и невладини организации за 2014 година.
 11. Предлог Одлука за усвојување на извештајот за работењето на секторот за меѓународна соработка, соработка со УНЕСКО и култура за 2014 година.
 12. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2014 - 2016 година за периодот од 01.01. – 31.12.2014 година.
 13. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата други комунални услуги за 2014 година.
 14. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици 2014 – 2016 за периодот од 01.01. – 31.12.2014 година.
 15. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за јавно осветлување 2014-2016 година за периодот од 01.01. – 31.12.2014 година.
 16. Предлог Одлука за усвојување на Извештајoт за реализација на развојната програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води 2014 – 2016 година за периодот од 01.01. – 31.12.2014 година.
 17. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај за 2014 година.
 18. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за водоснабдување 2014 – 2016 година за периодот од 01.01. – 31.12.2014 година.
 19. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2014 година.
 20. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за јавна чистота за 2014 година.
 21. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за 2014 година.
 22. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2014 година.
 23. Предлог Одлука за усвојување на Извештајoт за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2014 година.
 24. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работата на комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените за 2014  година.
 25. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за периодот од 01.07. - 31.12.2014 година.
 26. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај и завршната сметка на буџетот на единицата на локална самоуправа општина Охрид за 2014 година и Извештајот за годишниот попис за 2014 година.
 27. Предлог Одлука за измена на распоредот на средствата во буџетот на ЕЛС општина Охрид за 2015 година.
 28. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работата на МЈП„Проаква“ Струга РЕ Водовод Охрид за 2014 година.
 29. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка и извештајот за работата на ЈП „Нискоградба Охрид“ Охрид за 2014 година.
 30. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар Охрид за периодот од 01.01. - 31.12.2014 година.
 31. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП„Грaдски гробишта“ Охрид за периодот од 01.01. - 31.12.2014 година.
 32. Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка и извештајот за работењето на ЈП„Билјанини Извори“ - Охрид за 2014 година.
 33. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за остварените резултати од работењето на ЈП „Охридски Комуналец“ – Охрид за периодот од 01.01.- 31.12.2014 година.
 34. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и годишната сметка за 2014 година на ОУ„Христо Узунов“ Охрид.
 35. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и   годишната сметка за 2014 година на ОУ„Григор Прличев“ Охрид.
 36. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и   годишната сметка за 2014 година на ОУ„Св.Климент Охридски“ Охрид.
 37. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за финасиското работење и годишната сметка за 2014 година на ОУ„Братство Единство“ Охрид.
 38. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и годишната сметка за 2014 година на ОУ„Кoчо Рацин“ Охрид.
 39. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и  годишната сметка за 2014 година на ОУ„Живко Чинго“ с.Велгошти.
 40. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и годишната сметка за 2014 година на ОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец.
 41. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и годишната сметка за 2014 година на ОУ„Св.Наум Охридски“ с. Пештани.
 42. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и годишната сметка за 2014 година на ОМУ„Методи Патче“ Охрид.
 43. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и годишната сметка за 2014 година на ОСУ„Св. Климент Охридски“ Охрид.
 44. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и годишната сметка за 2014 година на СОСУ„Св. Кирил и Методиј“Охрид.
 45. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и годишната сметка за 2014 година на ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ Охрид.
 46. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и годишната сметка за 2014 година на ОУТУ„ Ванчо Питошески“ Охрид.
 47. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и годишната сметка за 2014 година на ЈОУДГ за деца „Јасна Ристеска“ Охрид.
 48. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОЈУ отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Кузман Шапкарев“ - Охрид за 2013/2014 година.
 49. Предлог Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за усвојување на  Годишната  програма за поставување на урбана опрема во општина Охрид за  2015 година.
 50. Предлог Одлука за утврдување на границата на централното градско подрачје на град Охрид.
 51. Предлог Одлука за донесување детален урбанистички план за УЗ 18 УБ 18.1 и дел од 18.2 „Чекоштина“ - општина Охрид, плански период 2011 – 2016 година.
 52. Предлог Одлука за донесување детален урбанистички план за УЗ 6 дел од УБ 6.1, опфат 1 – Охрид, општина Охрид, плански период 2014 – 2019.
 53. Предлог Одлука за донесување урбанистички план вон населено место за дел од туристички комплекс – локалитет Горица – Св.Стефан – Метропол, опфат 3, општина Охрид, плански период 2010 – 2020.  
 54. Предлог Одлука за пренесување право на сопственост на моторно возило-цистерна од општина Охрид на ЈП„Охридски Комуналец“ Охрид.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
 Гордана Коњановска

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1358  пати
Објавено на: 09.03.15
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©