Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКАНА СЕДМАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007,01/08,10/10,05/11,09/14 и 14/14), претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА СЕДМАТА СЕДНИЦА   
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ седмата седница на Советот на општина Охрид на ден 28.02.2018 година (среда) со почеток во 11.00 часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на Општина Охрид.
За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записник од 6. седница

 1. Предлог- одлука за усвојување на Елаборатот за процена на штета од пожар- во општина Охрид на  19 август 2017 година, а  ликвидиран на 21.08.2017 година.          
 2. Предлог –план за управување со отпад на општина Охрид  за период 2018 -2020 година.
 3. Предлог-програма за управување со отпад на општина Охрид за 2018 година.
 4. Предлог – одлука за разрешување и именување член  на управниот одбор на ЈП Градски Пазар – Охрид.
 5. Предлог-одлука за дополнување на одлуката за  разрешување и  именување членови во управниот одбор на ЈОУДГ „Јасна Ристеска“-Охрид.
 6. Предлог-одлука за разрешување и именување член  на управниот одбор на ЈЗУ „Здравствен Дом“ – Охрид.
 7. Предлог-одлука за ажурирање на процената на загрозеност на подрачјето на општина Охрид од сите ризици и опасности.
 8. Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на ПМВ возило марка     „Мерцедес “ -  сопственост на општина Охрид на МЈП „Проаква“ РЕ „Водовод“ – Охрид.
 9. Предлог- одлука за утврдување  на висината на надоместокот (закупнината) за поставување  урбана опрема во општина Охрид за 2018 година.
 10. Предлог- одлука за утврдување на висината на комуналната такса  за користење на просторот пред деловни простории за вршење дејност.
 11. Предлог – одлука за усвојување на техничка исправка  за ГП 1.5 во Детален урбанистички план за Урбана заедница 2, дел од Урбан блок 2.3 опфат 1- Охрид, донесен со одлука бр. 07-3860/12 од 02.12.2011 година, со технички број 102/2017 од јануари 2018.
 12. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.45/1 КО Елшани.
 13. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.99 КО Охрид 4.
 14. Предлог – одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.575 КО Лескоец.
 15. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.711/2 КО Лескоец.
 16. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.910 КО Куратица.
 17. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1188/3 КО Оровник.
 18. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1324 КО Пештани.
 19. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1325 КО Пештани.
 20. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1354 КО Велестово.
 21. Предлог – одлука за  утврдување потреба од донесување урбанистичко – планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1481 КО Лескоец.
 22. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со целвклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1508/1 КО Трпејца.
 23. Предлог - одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1614 КО Лескоец.
 24. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1804 КО Лескоец.
 25. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2348/2 КО Охрид 4.
 26. Предлог –одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2467/1, 2467/2, 2468/1, 2464, 2467/1, 2468/1, 2467/2   и КП.бр.2525/1 КО Коњско.
 27. Предлог- одлука за  утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2881 КО Елшани.
 28. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2907 КО Елшани.
 29. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2941 КО Елшани.
 30. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,  со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.3019 КО Коњско.
 31. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.3115 КО Коњско.
 32. Предлог – одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 3196/1  и КП.бр.3196/2 КО Коњско.
 33. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.3256 КО Коњско.
 34. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.3365 КО Елшани.
 35. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1428/1   и КП.бр. 1428/2 КО Пештани.
 36. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1479/1   и КП.бр. 1614 КО Пештани.
 37. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1952 КО Горно Лакочереј.
 38. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2874/2, КП.бр. 2874/3 и КП.бр. 2874/5 КО Елшани.
 39. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр.2811/1 КО Елшани.
 40. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1298/1, 1298/2, 1298/3, 1339/2   и КП.бр. 1339/3 КО Трпејца.
 41. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр.10698 КО Охрид 2.
 42. Информација со Предлог -одлуки по однос на одлуката за давање на согласност на Одлуката за утврдување на тарифи за вода на МЈП „Проаква-РЕ Водовод Охрид  и Одлуката за  давање согласност на одлуката за утврдување на тарифа за собирање и  одведување на урбани отпадни води за  регулиран период 2018-2020 година на ЈП „Нискоградба“ -Охрид.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Живка Ангелоска

Прочитано:  1418  пати
Објавено на: 22.02.18
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©