Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКAНА ДВАЕСЕТ И ПЕТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007,01/08,10/10,05/11,09/14 и 14/14), претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ДВАЕСЕТ И ПЕТАТА СЕДНИЦА   
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ дваесет и петата седница на Советот на општина Охрид на ден 14.03.2019 година (четврток) со почеток во 11:00 часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на Општина Охрид.
За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записникот од 24. седница

 1. Предлог – одлука за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за периодот од 01.01.2018  до  31.12.2018 година.
 2. Предлог – одлука за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.
 3. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2018 година.
 4. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за работата на Територијалната противпожарна единица–Охрид за периодот од 01.01. до 31.12.2018 година.
 5. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за даноци за периодот од 01.01. до 31.12.2018 година.
 6. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за комунални такси за периодот од 01.01.2018  до 31.12.2018 година.
 7. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата за периодот од 01.01. до 31.12.2018 година.
 8. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за спорт и рекреација за 2018 година.
 9. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на  Развојната програма за активностите на општина Охрид во областа на образованието за 2018-2020 година за периодот од 01.01.-31.12.2018 година.
 10. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за детска заштита за 2018-2020 година, за период од 01.01-31.12.2018 година.
 11. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за социјална заштита за периодoт од  01.01. до 31.12.201 година.
 12. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за културни манифестации и  творештво за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.
 13. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на   програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици     за периодот  од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.
 14. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програмаза изградба на системи за водоснабдување за 2018 - 2020 година за периодот од 01.01.2018  до  31.12.2018 година.
 15. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на   програмата за јавно осветлување   за периодот од 01.01. до  31.12.2018 година.
 16. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за одведување и прeчистување на отпадна вода за  2018 - 2020 година за периодот од 01.01. до 31.12.2018 година.
 17. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2018 - 2020 година за периодот од 01.01.2018 до  31.12.2018 година
 18. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на   програмата за други комунални услуги   за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година
 19. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2018 - 2020 година за периодот од 01.01.2018 до  31.12.2018 година
 20. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај за  2018 - 2020 година за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година
 21. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација  на програмата за одржување  јавна чистота за периодот од 01.01.2018 до 31.12. 2018 година
 22. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за  одржување и користење на паркови и зеленило за периодот 01.01-31.12.2018 година
 23. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Охрид за периодот од 01.01.  до 31.12.2018 година.
 24. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работата на Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените за периодот од 01.01. до 31.12.2018 година.
 25. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештајот за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2018 година.
 26. Предлог-одлука за усвојување  на Годишниот извештај и завршна сметка  на буџетот на единицата на локалната самоуправа Општина Охрид за 2018 година и Извештајот за годишниот  попис за 2018 година.
 27. Предлог- одлука  за проширување на средствата на буџетот  на општина Охрид за 2019 година.
 28. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за периодот од 01.07. до  31.12.2018 година.
 29. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОУ„Христо Узунов“ - Охрид.
 30. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и   Годишната сметка за 2018 година на ОУ„Григор Прличев“ - Охрид.
 31. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и   Годишната сметка за 2018 година на ОУ„Св.Климент Охридски“ - Охрид.
 32. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОУ„Братство - единство“  - Охрид.
 33. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОУ„Кoчо Рацин“ Охрид.
 34. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и  Годишната сметка за 2018 година на ОУ„Живко Чинго“ с.Велгошти.
 35. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец.
 36. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОУ„Св.Наум Охридски“ с. Пештани.
 37. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОМУ„Методи Патче“ - Охрид.
 38. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОСУ„Св. Климент Охридски“  - Охрид.
 39. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на СОСУ„Св. Кирил и Методиј“ - Охрид.
 40. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ - Охрид.
 41. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОУТУ„ Ванчо Питошески“  - Охрид.
 42. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ЈОУДГ за деца „Јасна Ристеска“ - Охрид.
 43. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОЈУ Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Кузман Шапкарев“ - Охрид за 2017/2018 година.
 44. Предлог-одлука за усвојување на Финансискиот извештај и Годишниот извештај за работењето на МЈП„Проаква“- Струга, Работна Единица Водовод - Охрид за периодот од 01.01. до 31.12.2018 година и Финансискиот извештај на МЈП „Проаква“ Струга за периодот од 01.01 до 31.12.2018.
 45. Предлог-одлука за усвојување на Годишната сметка за работата на ЈП„Билјанини извори“ - Охрид за 2018 година.
 46. Предлог-одлука  за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Грaдски гробишта“ - Охрид за периодот од 01.01. до 31.12.2018 година.
 47. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за остварените резултати од работењето на ЈП „Охридски комуналец“ – Охрид за периодот од 01.01.  до  31.12.2018 година.
 48. Предлог-одлука за усвојување на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП „Нискоградба Охрид“ - Охрид за 2018 година.
 49. Предлог-одлука за усвојување на Извештај од работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар - Охрид за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018.
 50. Предлог- одлука за усвојување на Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во општина Охрид за 2019 година.
 51. Предлог- одлука за донесување на   Правилникот за субвенционирање (начинот и видот) на опрема и услуги во локалното земјоделство и сточарство.
 52. Предлог- одлука за утврдување рокови за спроведување мерки за финансиска поддршка и субвенционирање на трошоци за културна и туристичка промоција на градот Oхрид.
 53. Предлог- Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на  урбанистички  планови на територијата  на  општина Охрид  за 2019-2020 г.

Прочитано:  404  пати
Објавено на: 08.03.19
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©