Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ИЗДАДЕНА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА
Untitled Document

Согласно „Законот за животна средина“ (Сл.весникна РМ бр.53/05,  81/05, 24/07, 159/08, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129, 15 и 39/16 )  Градоначалникот на Општина Охрид за инсталацијата Градежно друштво ГРАНИТ АД Скопје експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитет Рашанец –Општина Охрид издаде

Б-Интегрирана еколошка дозвола  бр.21 - 464 [преземи pdf]

Носител на дозволата  :
Градежно друштво ГРАНИТ АД Скопје експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитет Рашанец –Општина Охрид

Адреса на седиштето :
Седиште на компанијата, ул.“Димитрие Чуповски“ бр.8 ,Скопје
Локација на инсталацијата, Локалитет Рашанец КО Опеница, Општина Охрид

Координати на експлоатационо поле :
Т1 y = 7493374; x = 4653180
T2 y = 7493477; x = 4653312
T3 y = 7493449; x = 4653375
T4 y = 7493377; x = 4653393
T5 y = 7493316; x = 4653460
T6 y = 7493282; x = 4653539
T7 y = 7493216; x = 4653542
T8 y = 7493151; x = 4653483
T9 y = 7493153; x = 4653378
T10y = 7493260; x = 4653163

Координати на просторот за кој се доделува концесијата
Т1 y = 7493150; x = 4563100
T2 y = 7493800; x = 4563100
T3 y = 7493800; x = 4563100
T4 y = 7493150; x = 4563800

Контакт лице :
Блага Печенковска, дипл.руд.инж., претставник за животна средина

Седиште на компанијата, ул.“Димитрие Чуповски“ бр.8 ,Скопје
Локација на инсталацијата, Локалитет Рашанец КО Опеница, Општина Охрид

Категорија на инсталацијата :
Прилог2, Точка3, Индустрија на минерали; Точка 3.2 Инсталации за ископ,дробење, мелење, сеење и загревање на минерални суровини од „Уредбата за интегрирано спречување и контрола на загадувањето“ (Сл.Весник на РМ бр.80/09 и 36/12).

Вид на активност:
Инсталации за ископ,дробење, мелење, сеење и загревање на минерални суровини со проектиран капацитет од 25 – 30m3/h.
Дозволата во печатена форма ќе биде достапна во просториите на општина Охрид , Сектор за урбанизам и заштита на животната средина , Одделение за заштита и влијание врз животната средина.

Прочитано:  1462  пати
Објавено на: 20.03.18
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©