Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКАНА ТРИЕСЕТ И ЧЕТВРТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ТРИЕСЕТ И ЧЕТВРТАТА СЕДНИЦА    
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
 


 
ЈА СВИКУВАМ триесет и четвртата седница на Советот на општина Охрид на ден 29.12.2014 година (понеделник)  со почеток во 11,00 часот.
 Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.
За седницата го предлагам следниот :
           
 


Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записник од 33-тата седница
 


1.Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма за поттикнување на развојот на туризмот на општина Oхрид за 2015 - 2017 година.
 
2.Предлог Одлука за усвојување на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Oхрид за 2015 година.
 
3.Предлог Одлука за усвојување на Програмата за финасиските потреби на територијалната противпожарна единица Oхрид за 2015 година.
 
4.Предлог Одлука за усвојување на Развојна Програма за изработка на урбанистички планови за општина Oхрид во 2015-2017 година.
 
5.Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма за образование за 2015 – 2017 година.
 
6.Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма за детска заштита за 2015 - 2017 година.
 
7.Предлог Одлука за усвојување на Програмата за социјална заштита за 2015 година.
 
8.Предлог Одлука за усвојување на Програмата за спорт за 2015 година.
 
9.Предлог Одлука за усвојување на Програмата за култура за 2015 година.
 
10.Предлог Одлука за усвојување на Програмата за заштита на животната средина и природата за 2015 година.
 
11.Предлог Одлука за усвојување на Програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за 2015 година.
 
12.Предлог Одлука за усвојување на Програмата за јавнa чистота за 2015 година.
 
13.Предлог Одлука за усвојување на Програмата за други комунални услуги за 2015 година.
 
14.Предлог Одлука за усвојување на Програмата за енергетска ефикасност за 2015 година.
 
15.Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2015 - 2017 година.
 
16.Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма за изградба на системи за водоснабдување за период од 2015 - 2017 година.
 
17.Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма за јавно осветлување за 2015 - 2017 година.
 
18.Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај за 2015 - 2017 година.
 
19.Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води за 2015 - 2017 година.
 
20.Предлог Одлука за усвојување на Програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2015 година.
 
21.Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма за уредување на градежно земјиште за 2015 - 2017 година.
 
22.Предлог Одлука за усвојување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Oхрид за 2015 година.
 
23.Предлог Одлука за усвојување на Програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2015 година.
 
24.Предлог Одлука за усвојување на Програмата за унапредување на родовата рамноправност на локално ниво за 2015 година.
 
25.Предлог Одлука за усвојување на Програмата за одбележување на празници и манифестации во 2015 година.
 
26.Предлог Одлука за усвојување на Програмата за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за потикнување на локалниот економски развој и туризмот и поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници за периодот од 2015-2018 година.
 
27. Буџет на единицата на локалната самоуправа Oхрид за 2015 година.
 
28. Предлог Одлука за извршување на Буџетот на општина Охрид за 2015 година.
 
29.Предлог Одлука за измена и дополнување на Одлуката за начинот и поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од барателите на финансиската поддршка.
 
30.Предлог Одлука за усвојување на Програмата за тековно работење на МЈП„Проаква“ Струга РЕ„Водовод“ Охрид за 2015 година.
 
31.Предлог Одлука за усвојување на Програмата за тековно работење на ЈП„Нискоградба“ - Охрид за 2015 година.
 
32.Предлог Одлука за усвојување на Програмата за работа и развој на ЈП„Билјанини Извори“ Охрид за 2015 година.
 
33.Предлог Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈП„Охридски Комуналец“ - Охрид за 2015 година.
 
34.Предлог Одлука за усвојување на Програмата и планот за работа на ЈП„Градски гробишта“ Охрид за 2015 година.
 
35.Предлог Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈП Градски Пазар Охрид за 2015 година.
 
36.Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на статутот на ЈП„Охридски Комуналец“ Охрид.
 
37.Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката на Управниот одбор на ЈП„Охридски Комуналец“ Охрид за укинување на подружници.
 
38.Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши ЈП„Градски гробишта“ Охрид.
 
39.Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на цени за користење на спортските објекти и паркинг простори со кои стопанисува ЈП„Билјанини Извори“ – Охрид.
 
40.Предлог Одлука за отстапување на користење на паркинг простор од општина Охрид на ЈП „Билјанини Извори“ Охрид.
 
41.Предлог Одлука за усвојување на Годишната Програма за поставување на урбана опрема во општина Охрид за 2015 година.
 
42.Предлог Одлука за донесување Детален урбанистички план за градежна парцела бр.11.4.2 на КП.бр.4498/1 во УЗ 11 дел од УБ 11.4 КО Охрид 4, општина Охрид, плански период 2012- 2017.
 
43.Предлог Одлука за донесување Детален урбанистички план за градежна парцела бр.13.4.1 на КП.бр.1366 во УЗ 13, УБ 13.4 КО Охрид 4, општина Охрид, плански период 2012- 2017.
 
44.Предлог Одлука за донесување Детален урбанистички план за УЗ 7, блок 7.2, опфат 2 - Охрид, општина Охрид, плански период 2011–2016.
 
45.Предлог Одлука за прифаќање на Иницијативата за изработка на ДУП во УЗ 15 УБ 15.7.
 
46.Предлог Одлука за прифаќање на Иницијативата за изработка на ДУП за ГП 1 во УЗ 4 дел од УБ 4.1 на КП.бр.13688  КО Охрид 3, општина Охрид.
 
47.Предлог Одлука за прифаќање на Иницијативата за изработка на измена на ДУП за КП.бр.10834/2 и др. КО Охрид 2.
 
 
 


    СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
                                                                                                          Претседател,
                                                                                                    Гордана Коњановска

 

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1355  пати
Објавено на: 23.12.14
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©