Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКАНА СЕДУМДЕСЕТ И ВТОРАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), Претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА СЕДУМДЕСЕТ И ВТОРАТА СЕДНИЦА
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ седумдесет и втората седница на Советот на општина Охрид на ден 18.07.2017 година (вторник) со почеток во 11,00 часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.

За седницата го предлагам следниот :

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записник од 71-та седница

 1. Предлог Одлука за давање согласност на планот за изменување на годишниот план за вработување во општина Охрид за 2017 година.
 2. Предлог Одлука за давање на користење и стопанисување повеќенаменско игралиште, еден двоен тениски терен и еден единечен тениски терен, од општина Охрид на ЈП„Билјанини Извори“ Охрид.
 3. Предлог Одлука за именување членови во Управниот одбор на ЈП„Билјанини Извори“ Охрид.
 4. Предлог Одлука за усвојување на измените на програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2017 година.
 5. Предлог Одлука за проширување на средствата на буџетот на општина Охрид за 2017 година.
 6. Предлог Одлука за усвојување на дополнувањата на програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2017 година.
 7. Предлог Одлука за утврдување на услови за начинот на градење во село Велгошти, општина Охрид за кое нема урбанистички план.
 8. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.5 КО Коњско.
 9. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.149 КО Охрид 4.
 10. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.720/2 КО КОсел.
 11. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.741/4 и 744 КО Косел.
 12. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.831/1 КО Охрид 4.
 13. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1194/2 КО Велгошти.
 14. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2291 КО Лескоец.
 15. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2570/1 и Кп.бр.2570/2 КО Д. Лакочереј.
 16. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на  Кп.бр.2874/4 КО Елшани.
 17. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на  Кп.бр.152/1 и Кп.бр.152/2 КО Косел.
 18. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.821/1 КО Косел.
 19. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на  Кп.бр.1565/2 КО Љубаништа.
 20. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на  Кп.бр.1777 КО Пештани.
 21. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на  Кп.бр.3016/1 и Кп.бр.3016/2 КО Коњско.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Гордана  Коњановска

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1402  пати
Објавено на: 12.07.17
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©