Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКAНА ШЕСНАЕСЕТТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ШЕСНАЕСЕТТАТА СЕДНИЦА
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ шеснаесеттата седница на Советот на општина Охрид на ден 17.09.2018 година (понеделник ) со почеток во 11.00 часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на Општина Охрид.
За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записникот од 14. седница  

 1. Предлог- одлука за давање согласност на  Одлуката за усвојување на планот за поделба на МЈП „Проаква“-Струга со издвојување со основање на  нови друштва.
 2. Предлог- одлука за давање согласност на Одлуката за отпочнување постапка за статусна промена на МЈП „Проаква“-Струга, Р.Е. „Водовод“-Охрид.
 3. Предлог- одлука за изменување и дополнување на буџетот на Општина Охрид за 2018 година.
 4. Предлог –одлука за одобрување на паричен придонес за кофинансирање за склучување на договор  со избран понудувач за имплементација  на потпроект „Набавка на специјални комунални возила  за општина Охрид“-Општина Охрид.
 5. Предлог-одлука за прифаќање донација на  спортска веслачка опрема и веслачки реквизити.
 6. Предлог- одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално -финансиското работење на ОУ„Христо Узунов“- Охрид за учебната 2017/2018 година.
 7. Предлог- одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ОУ„Григор Прличев“ - Охрид за учебната 2017/2018 година.
 8. Предлог- одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ОУ„Св.Климент Охридски“ - Охрид за учебната 2017/2018 година.
 9. Предлог- одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ОУ„Братство - единство“ - Охрид за учебната 2017/2018 година.
 10. Предлог- одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ОУ„Кочо Рацин“ - Охрид  за учебната 2017/2018 година.
 11. Предлог- одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец за учебната 2017/2018 година.
 12. Предлог- одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ОУ„Живко Чинго“ с.Велгошти за учебната 2017/2018 година.
 13. Предлог- одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално -финансиското работење на ОУ„Св.Наум Охридски“ с.Пештани за учебната 2017/2018 година.
 14. Предлог- одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ОМУ„Методи Патче“-Охрид за учебната 2017/2018 година.
 15. Предлог- одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално -финансиското работење на ОСУ„Св.Климент Охридски“ - Охрид за учебната 2017/2018 година.
 16. Предлог- одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално -финансиското работење на СОСУ„Св.Кирил и Методиј“ - Охрид за учебната 2017/2018 година.
 17. Предлог- одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално -финансиското работење на ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ - Охрид за учебната 2017/2018 година.
 18. Предлог- одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално -финансиското работење на ОУТУ„Ванчо Питошески“ - Охрид за учебната 2017/2018 година.
 19. Предлог- одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОУ„Христо Узунов“ – Охрид за учебната 2018/2019 година.
 20. Предлог- одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОУ„Григор Прличев“ – Охрид за учебната 2018/2019 година.
 21. Предлог- одлука за усвојување на Годишната програма за работа на  ОУ„Св.Климент Охридски“ - Охрид за учебната 2018/2019 година.
 22. Предлог- одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОУ„Братство - единство“ -Охрид за учебната 2018/2019 година.
 23. Предлог- одлука за усвојување на Годишната програма за работа на  ОУ„Кочо Рацин“ – Охрид за учебната 2018/2019 година.
 24. Предлог- одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец за учебната 2018/2019 година.
 25. Предлог- одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОУ„Живко Чинго“с.Велгошти за учебната 2018/2019 година.
 26. Предлог- одлука за усвојување на Годишната програма за работа на  ОУ„Св.Наум Охридски“ с.Пештани за учебната 2018/2019 година.
 27. Предлог- одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОМУ„Методи Патче“ -  Охрид за учебната 2018/2019 година.
 28. Предлог- одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОСУ„Св.Климент Охридски“ - Охрид за учебната 2018/2019 година.
 29. Предлог- одлука за усвојување на Годишната програма за работа на СОСУ„Св.Кирил и Методиј“ - Охрид за учебната 2018/2019 година.
 30. Предлог- одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ - Охрид за учебната 2018/2019 година.
 31. Предлог- одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОУТУ„Ванчо Питошески“ - Охрид за учебната 2018/2019 година.
 32. Предлог- одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОЈУ „Кузман Шапкарев“-Охрид за 2018/2019 година.
 33. Предлог- одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа на Јавната општинска установа за деца детска градинка „Јасна Ристеска“ - Охрид за учебната 2017/2018 година.
 34. Предлог- одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ЈОУДГ„Јасна Ристеска“ – Охрид за учебната 2018/2019 година.
 35. Предлог – одлука за давање под закуп на  недвижни ствари во  општинска сопственост.
 36. Предлог – одлука за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење  на ЈП „Градски гробишта“ - Охрид.
 37. Предлог- одлука за именување член на управниот одбор на ЈП „Билјанини извори“-Охрид.
 38. Предлог- одлука за разрешување и именување членови на училишниот одбор на ОСУ „Св. Климент Охридски“- Охрид.
 39. Предлог- одлука за разрешување и именување член на Управниот одбор ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи-Охрид.
 40. Предлог-одлука за именување членови на Управниот одбор на ЈОУДГ „Јасна Ристеска“-Охрид.
 41. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација со цел вклопување на  бесправно изградениот објект на КП.бр. 198/1 и 194 КО Косел. 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Живка Ангелоска

Прочитано:  582  пати
Објавено на: 11.09.18
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©