Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКАНА ЧЕТИРИЕСЕТ И ШЕСТАТА СЕДНИЦА  НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), Претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ЧЕТИРИЕСЕТ И ШЕСТАТА СЕДНИЦА   
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ четириесет и шестата седница на Советот на општина Охрид на ден 13.11.2015 година (петок) со почеток во 11,00 часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.
За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записниците од 44-тата и 45-тата седница

 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид 2015 – 2018 за периодот од 01.07. - 30.09.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за периодот од 01.07. - 30.09.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за изработка на урбанистички планови за општина Охрид 2015 - 2017 за периодот од 01.07. - 30.09. 2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за спорт за 2015 година за периодот од 01.01. - 30.09.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за одржување на јавна чистота за периодот од 01.01. до 30.09.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за 2015 година за периодот од 01.01. до 30.09.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата други комунални услуги за 2015 година за периодот од 01.01. до 30.09.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици 2015 - 2017 година за периодот од 01.01. до 30.09.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води 2015 - 2017 година за периодот од 01.01. до 30.09.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2015 година за периодот од 01.01. до 30.09.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за водоснабдување 2015 - 2017 година за периодот од 01.01. до 30.09.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за  јавно осветлување 2015-2017 година за периодот од 01.01. до 30.09.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај 2015 - 2017 година за периодот од 01.01. до 30.09.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за уредување на градежно земјиште 2015 - 2017 година за периодот од 01.01. до 30.09.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за остварување на буџетот на општина Охрид за периодот од 01.01. до 30.09.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2015 - 2018 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за образование 2015 - 2017 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за детска заштита 2015 - 2017 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на програмата за култура за 2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на програмата за спорт за 2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за 2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици 2015 - 2017 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за изградба на системи за водоснабдување за период од 2015 - 2017 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за јавно осветлување за 2015 - 2017 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2015 - 2017 година.
 1. Предлог Одлука за изменување и дополнување на буџетот на единицата на локална самоуправа општина Охрид за 2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на оперативната програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на град Охрид, приградските и селските населби за 2015 - 2016 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОЈУ„Кузман Шапкарев“ -  Охрид за 2015/2016 година.
 1. Предлог Одлука за измена на Одлуката за пренесување на правото на користење на ПМВ возило марка Форд Фиеста сопственост на општина Охрид на ЈП Градски Пазар Охрид.
 1. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈП Градски Пазар Охрид.
 1. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши ЈП Градски Пазар Охрид.
 1. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши ЈП Градски гробишта Охрид.
 1. Предлог Одлука за обезбедување на надоместок за експропријација на недвижност.
 1. Предлог Решение за формирање Комисија за утврдување на предлогот на програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2016 година.  

  
СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
 Претседател
 Гордана Коњановска

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1336  пати
Објавено на: 09.11.15
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©