Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКАНА ШЕЕСЕТ И ЧЕТВРТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), Претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ШЕЕСЕТ И ЧЕТВРТАТА СЕДНИЦА   
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ шеесет и четвртата седница на Советот на општина Охрид на ден 04.11.2016 година (петок) со почеток во 10,30 часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.
За седницата го предлагам следниот :

Д Н Е В Е Н   Р Е Д
Усвојување на Записниците од 60, 61 и 62 седница

 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид 2016 – 2018 за периодот од 01.07. - 30.09.2016 година.
 2. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за периодот од 01.07. - 30.09.2016 година.
 3. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2016 година за периодот од 01.07. - 30.09. 2016 година.
 4. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за заштита на животната средина и природата за периодот од 01.01. - 30.09.2016 година.
 5. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за одржување на јавна чистота за периодот од 01.01. - 30.09.2016 година.
 6. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за 2016 година за периодот од 01.01. до 30.09.2016 година.
 7. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за спорт и рекреација за 2016 година за периодот од 01.07. - 30.09.2016 година.
 8. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работата на Секторот за образование, детска, социјална и здравствена заштита за периодот 01.07. – 30.09.2016 година.
 9. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Секторот за меѓународна соработка, соработка со УНЕСКО и култура за периодот 01.07. – 30.09.2016 година.
 10. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма други комунални услуги 2016 - 2018 година за периодот од 01.01. до 30.09.2016 година.
 11. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици 2016 - 2018 година за периодот од 01.01. до 30.09.2016 година.
 12. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за  јавно осветлување 2016-2018 година за периодот од 01.01. до 30.09.2016 година.
 13. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2016 - 2018 година за периодот од 01.01. до 30.09.2016 година.
 14. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за водоснабдување 2016 - 2018 година за периодот од 01.01. до 30.09.2016 година.
 15. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води 2016 - 2018 година за периодот од 01.01. до 30.09.2016 година.
 16. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2016 – 2018 година за периодот од 01.01. до 30.09.2016 година.
 17. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2016 - 2018 година за периодот од 01.01. до 30.09.2016 година.
 18. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2016 година за периодот 01.01. – 30.09.2016 година.
 19. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за остварување на Буџетот на општина Охрид за периодот од 01.01. до 30.09.2016 година.
 20. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2016 - 2018 година.
 21. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2016 година.
 22. Предлог Одлука за усвојување на измените на програмата за заштита на животната средина и природата за 2016 година.
 23. Предлог Одлука за усвојување на измените на програмата за одржување на јавнa чистота за 2016 година.
 24. Предлог Одлука за усвојување на измените на програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за 2016 година.
 25. Предлог Одлука за усвојување на измените на програмата за спорт и рекреација за 2016 година.
 26. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за активностите на општина Охрид во областа на образованието за 2016 – 2018 година.
 27. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за детска заштита за 2016 - 2018 година.
 28. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на програмата за културни манифестации и творештво за 2016 година.
 29. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма други комунални услуги за 2016 - 2018 година.
 30. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици 2016 - 2018 година.
 31. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2016 - 2018 година.
 32. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2016 – 2018 година.
 33. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2016 - 2018 година.
 34. Предлог Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на единицата на локална самоуправа општина Охрид за 2016 година.
 35. Предлог Одлука за донесување на Буџетскиот календар.
 36. Предлог Одлука за долгорочно домашно задолжување на општина Охрид во рамки на проектот за подобрување на општинските услуги (МСИП 2).
 37. Предлог Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка со општините Струга, Центар Жупа, Вевчани, Дебрца, Дебар, Пласница, Кичево и Македонски Брод.
 38. Предлог Одлука за обезбедување на надоместок за експропријација на недвижност.
 39. Предлог Одлука за обезбедување на надоместок за експропријација на недвижност за изградба на катна гаража.
 40. Предлог Одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во општина Охрид за 2017 година.
 41. Предлог Одлука за поставување урбана опрема (детски игралишта – забава на отворено, покриени и непокриени шанкови) и времени објекти на подрачјето на општина Охрид.
 42. Предлог Заклучок за усвојување на иницијатива за пренесување на право на сопственост на времени објекти – бараки.
 43. Предлог Одлука за дополнување на програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија.
 44. Предлог Одлука за утврдување нацрт детален урбанистички план за УЗ 11 УБ 11.2 – опфат 1 - Охрид, општина Охрид, плански период 2012 - 2017 година.  
 45. Предлог Одлука за утврдување нацрт детален урбанистички план за ГП 1.15 во УЗ 4 дел од УБ 4.1 на Кп.бр.13889/3 КО Охрид 3, општина Охрид, плански период 2013 – 2018.     
 46. Предлог Одлука за утврдување нацрт детален урбанистички план за ГП 1 на Кп.бр.10426/1 во УЗ 10, дел од УБ 10.2 КО Охрид 2, општина Охрид, плански период 2015 – 2020.     
 47. Предлог Одлука за утврдување нацрт детален урбанистички план за УЗ 3, дел од УБ 3.2 – опфат 2 Охрид, општина Охрид, плански период 2014 – 2019.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Гордана Коњановска

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1367  пати
Објавено на: 31.10.16
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©