Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ ЛУПД ЗА ГП1 НА КП БР.2509/1, 2510/2, 2525/1, 2542, 2522, 2523, 2524, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2557, 2558, 2559 И 2560/5 КО КОЊСКО
Untitled Document

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “  бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 48/10, 124/10, 51/11,123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 и   39/16), Општина Охрид, на ден  година, 09.05.2017год. донесе

Одлука за спроведување на стратегиска оцена

  1. За планскиот документ ЛУПД за ГП1 на КП бр.2509/1, 2510/2, 2525/1, 2542,  2522, 2523, 2524, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2557, 2558, 2559 и 2560/5 КО Коњско,(изградба на објекти со намена А4-времено сместување) општина Охрид, кој го донесува Општина Охрид е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина
  2. Како органи засегнати од имплементацијата на планскиот документ ЛУПД за ГП 1 на КП бр.2509/1, 2510/2, 2525/1, 2542, 2522, 2523, 2524, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2557, 2558, 2559 и 2560/5 во КО Коњско,(изградба на објекти со намена А4-времено сместување) општина Охрид, се определуваат следните: Министерство за заштита на животната средина и просторно планирање и Општина Охрид
  3. За планскиот документ документ документ ЛУПД за ГП 1 на КП бр.2509/1, 2510/2, 2525/1, 2542, 2522, 2523, 2524, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2557, 2558,2559 и 2560/5 во КО Коњско,(изградба на објекти со намена А4-времено сместување) општина Охрид, кој плански документ го донесува Советот на Општина Охрид, донесувањето на овој плански документ ќе има влијание врз животната средина
  4. Обемот на извештајот за стратегиска оцена треба да ги опфати следните аспекти:Влијанието на развојните решенија во поглед на осетливите елементи на животната средина на планираниот опфат(вода, почва, управување со отпад, природното и културно/археолошко наследство).
  5. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на Општина Охрид на следната веб адреса/и:www.ohrid.gov.mk
  6. Против ова одлука јавноста има право на жалба до Министерството за животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката на веб страната .

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1394  пати
Објавено на: 15.05.17
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©