Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ПОВИК ЗА ПОНУДИ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОШТИНСКИТЕ УСЛУГИ - МСИП
Untitled Document

Повик за понуди
Република Македонија
Проект за Подобрување на Општински Услугите - МСИП
Кредит Бр. 8158-МК
MSIP-ICB-011-14
 
1.     Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена  електронски на 06 Јануари, 2010 година


2.    Република Македонија доби кредит од Меѓународната Банка за Обнова и Развој (IBRD), за спроведување на Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за рехабилитација и реконструкција на различни улици, два локални патни правци,и оградување на депонија.


3.    Општина Охрид ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат рехабилитација и реконструкција на различни улици, два локални патни правци, и оградување на депонија. Рокот за извршување на овој договор е 10 месеци.


4.    Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за меѓународно конкурентно надавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: набавки во согласност со ИБРД заеми и ИДА кредити од јануари 2011 и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.


5.   Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:30 :
Адреса:Општина Охрид
Улица: Димитар Влахов
Поштенски број: 6000, Охрид
Држава: Република Македонија
Телефон: + 389 (046) 262492 
Факс: + + 389  (046) 262545
 
6.   Комплетната тендерска документација  на англиски јазик  може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмено апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна уплата од 50 ЕУР. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:
a) За плаќање во МКД:
Банка: Народна банка на Република Македонија
Број на сметка: 100000000063095
Буџетска корисничка сметка: 752014061463010
Приходно конто: 724125 00
 
б.) За плаќање во ЕУР:
 
Кореспондентна банка
„Deutsche bundesbank zentrale„
Адреса: Wilhelm Epstein strasse 14
Франкфурт
Германија
SWIFT BIC: MARK DE FF
 
Народна банка на Република Македонија
 
Адреса: Булевер Кузман Јосифовски Питу број 1.
 
1000, Скопје
 
Република Македонија
 
SWIFT BIC: NBRM MK 2X
IBAN: MK07 1007 0100 0068 167
Име: Општина Охрид
 
Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Охрид.


7.             Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, пладне на 8/2/2015. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат да присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 9/2/2015.


8.       Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 35,000.00 ЕУР.


9.    Адреса:Општина Охрид
         Улица:Димитар Влахов
         Поштенски број: 6000
         Држава: Република Македонија
         Архива
 

Верзија на англиски јазик

Invitation for Bids (IFB)
REPUBLIC OF MACEDONIA
MUNICIPAL SERVICES IMPROVEMENT PROJECT (MSIP)
Loan No. 8158-MK
MSIP-ICB-011-14
 
1.This Invitation for Bids follows the General Procurement Notice for this Project that appeared in the issue of UN Development Business, with No.767, from 31st of January, 2010 (printed issue) and electronically announced on 6th of January, 2010.


2.The Republic of Macedonia has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development, for the Project for improvement of municipal services and it intends to apply part of the proceeds of this loan to payments under the Contract for rehabilitation and reconstruction of various streets, two local roads and fencing a landfill for municipality of Ohrid- MSIP-ICB-011-14.


3.The Municipality of Ohrid  now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for rehabilitation and reconstruction of various streets, two local roads and fencing   landfill  for municipality of Ohrid- MSIP-ICB-011-14


4.Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding (ICB) procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, January 2011 and is open to all bidders from Eligible Source Countries as defined in the Bidding Documents.


5.Interested eligible bidders may obtain further information from 08:30 to 16:30
Municipality of Ohrid
Address: Dimitar Vlahov 57
Postal code: 6000 Ohrid, Republic of Macedonia
Tel/fax: + 389 (046) 262492  + 389  (046) 262545
Republic of Macedonia
A complete set of Bidding Documents in English language may be purchased by interested bidders on the submission of a written Application to the address below and upon payment of a non refundable fee of EUR 50. The method of payment will be via PP50 form, on the following bank accounts:
 
a) For payments in MKD:
National bank of the republic Macedonia-100000000063095
 
Budget user account: Municipality Ohrid-752014061463010  
 
 Income account: 724125 00
 
 
 
 
 
 
 
b)For payments in EUR:
Correspondent bank details
Deutsche bundesbank zentrale
Address: Wilhelm Epstein strasse 14
Frankfurt am Main
Germany
SWIFT BIC: MARK DE FF
 
Bank details:
NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Address:
Bul.“Kuzman Josifovski Pitu“br,1
1000 SKOPJE
MACEDONIA
SWIFT BIC: NBRM MK 2X
 
Final beneficiary:
IBAN: MK07 1007 0100 0068 167
Name: Opstina Ohrid.
 
                       
The set of bidding documents will be sent in electronic and hard copy via express mail (DHL) to address provided by the bidders in to the written application.
 
6.Bids must be delivered to the address below at or before 12:00 o’clock, at noon on 9/2/2015. Electronic bidding shall not be permitted. Late bids shall be rejected. Bids will be opened in the presence of bidders  representatives who choose to attend in person at the address below at 12:00 o’clock, at noon on 9/2/2015


7.All bids shall be accompanied by a Bid Security of 35,000.00 EUR


8.The address referred to above is:
Municipality of Ohrid
Address: Dimitar Vlahov 57
Archive, Ground Floor
Postal code: 6000,
Ohrid,
Republic of Macedonia.
 

 

 

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1362  пати
Објавено на: 25.12.14
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©