Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
Р Е Ш Е Н И Е ЗА СВИКУВАЊЕ НА ЧЕТИРИЕСЕТ И ДЕВЕТТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), Претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ЧЕТИРИЕСЕТ И ДЕВЕТТАТА СЕДНИЦА    
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ четириесет и деветтата седница на Советот на општина Охрид на ден 25.12.2015 година (петок) со почеток во 10,00 часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.
За седницата го предлагам следниот :

Д Н Е В Е Н   Р Е Д
Усвојување на Записник од 47- мата седница

 

 1. Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма за поттикнување на развојот на туризмот на општина Oхрид за 2016 - 2018 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Oхрид за 2016 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Програмата за изработка на урбанистички планови  на територијата на општина Oхрид за 2016 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежното земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Oхрид за 2016 година. 
 1. Предлог Одлука за усвојување на Програмата за финасиските потреби на територијалната противпожарна единица Oхрид за 2016 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма за активностите на општина Охрид во областа на образование за 2016 - 2018 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма за детска заштита за 2016 - 2018 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Програмата за спорт и рекреација за 2016 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Програмата за културни манифестации и творештво за 2016 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Програмата за одбележување празници и манифестации во 2016 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2016 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Програмата за унапредување на родовата рамноправност на локално ниво за 2016 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Програмата за заштита на животната средина и природата за 2016 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Програмата за одржување на јавнa чистота за 2016 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за 2016 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма други комунални услуги за 2016 - 2018 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Програмата за енергетска ефикасност за 2016 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за 2016 - 2018 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма за изградба на системи за водоснабдување за период од 2016 - 2018 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма за јавно осветлување за 2016 - 2018 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2016 - 2018 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води за 2016 - 2018 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2016 - 2018 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Развојната Програма за уредување на градежно земјиште за 2016 - 2018 година.
 1. Буџет на единицата на локалната самоуправа Oхрид за 2016 година.
 1. Предлог Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2016 година.
 1. Предлог Одлука за извршување на Буџетот на општина Охрид за 2016 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на годишната Програма за поставување на урбана опрема во општина Охрид за 2016 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Програмата за тековно работење на МЈП„Проаква“ Струга РЕ„Водовод“ Охрид за 2016 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Програмата за тековно работење на ЈП„Нискоградба“ - Охрид за 2016 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈП Градски Пазар Охрид за 2016 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Програмата за работа на ЈП„Охридски Комуналец“ - Охрид за 2016 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Програмата и планот за работа на ЈП„Градски гробишта“ Охрид за 2016 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Програмата за работа и развој на ЈП„Билјанини Извори“ Охрид за 2016 година. 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
 Претседател
 Гордана Коњановска

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1301  пати
Објавено на: 21.12.15
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©