Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКАНА ЧЕТИРИЕСЕТ И ПЕТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид (“Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), Претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ЧЕТИРИЕСЕТ И ПЕТАТА СЕДНИЦА    
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

             ЈА СВИКУВАМ четириесет и петата седница на Советот на општина Охрид на ден 14.10.2015 година (среда) со почеток во 11,00 часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.
За седницата го предлагам следниот :

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записникот од 43-тата седница

 1. Предлог Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за јавно приватно партнерство за изградба и управување на мало пристаниште преку изградба на марина и туристичко угостителски објект 
 1. Предлог Одлука за утврдување на услови за начинот на градење во село Лагадин, општина Охрид за кое нема урбанистички план
 1. Предлог Одлука за давање на користење училишен простор на дневен центар за деца со аутизам и дневен центар за деца со попреченост
 1. Предлог Одлука за донесување на буџетскиот календар
 1. Предлог Одлука за утврдување Нацрт детален урбанистички план за УЗ 16, дел  од УБ 16.1 – опфат 2 КО Велестово, општина Охрид, плански период 2013 – 2018
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.238/1 КО Охрид 4
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.682/1 КО Лескоец
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.777/4 КО Косел
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1220 КО Лескоец
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1315 и Кп.бр.1316/2 КО Долно Лакочереј
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1315 КО Велестово
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1374 и Кп.бр.1373/1 КО Трпејца
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1393 КО Лескоец
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1659 КО Лескоец
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1753 КО Велгошти
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1776 и 1778 КО Пештани
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2143/2 КО Велестово
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2364/1 и 2364/2 КО Лескоец
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2472 КО Лескоец
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2527 КО Долно Лакочереј
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2682/1 КО Долно Лакочереј
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2685/2 КО Велгошти
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2697/1 КО Коњско
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2698/1 КО Коњско
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2711/3 КО Елшани
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2777 КО Велгошти
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2847 КО Елшани
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2875/1 КО Коњско
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.5931/1 КО Охрид 4
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1714 КО Лескоец

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
 Гордана Коњановска

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1326  пати
Објавено на: 08.10.15
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©