Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКAНА ТРЕТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), Претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ТРЕТАТА СЕДНИЦА   
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ третата седница на Советот на општина Охрид на ден 05.12.2017 година (вторник) со почеток во 11,00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.

За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записникот од 2-та седница

1.   Предлог Одлука за усвојување на нацрт програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2018 година.
2.   Предлог Одлука за усвојување на нацрт програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2018 година.
3.   Предлог Одлука за усвојување на нацрт програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2018 – 2020 година.
4.   Предлог Одлука за усвојување на нацрт програмата за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица Охрид за 2018 година.
5.   Предлог Одлука за усвојување на нацрт програмата за заштита на животната средина и природата за 2018 година.
6.   Предлог Одлука за усвојување на нацрт програмата за одржување на јавна чистота за 2018 година.
7.   Предлог Одлука за усвојување на нацрт програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за 2018 година.
8.   Предлог Одлука за усвојување на нацрт програмата за спорт и рекреација за 2018 година.
9.   Предлог Одлука за усвојување на нацрт развојната програма за активностите на општина Охрид во областа на образованието за 2018 - 2020 година.
10.  Предлог Одлука за усвојување на нацрт развојната програма за детска заштита за 2018 - 2020 година.
11.  Предлог Одлука за усвојување на нацрт програмата за културни манифестации и творештво за 2018 година.
12.  Предлог Одлука за усвојување на нацрт програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2018 година.
13.  Предлог Одлука за усвојување на нацрт програмата за енергетска ефикасност за 2018 година.
14.  Предлог Одлука за усвојување на нацрт програмата за јавно осветлување за 2018 година.
15.  Предлог Одлука за усвојување на нацрт развојната програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2018 - 2020 година.
16.  Предлог Одлука за усвојување на нацрт развојната програма други комунални услуги за 2018 - 2020 година.
17.  Предлог Одлука за усвојување на нацрт развојната програма за изградба на системи за водоснабдување за период од 2018 - 2020 година.
18.  Предлог Одлука за усвојување на нацрт развојната програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за период 2018 - 2020 година.
19.  Предлог Одлука за усвојување на нацрт развојната програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води за 2018 - 2020 година.
20.  Предлог Одлука за усвојување на нацрт развојната програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2018 - 2020 година.
21.  Предлог Одлука за усвојување на нацрт развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2018 - 2020 година.
22.  Предлог Одлука за утврдување фискална стратегија и развојни програми на општина Охрид за 2018 година.
23.  Предлог Одлука за усвојување на нацрт буџетот на општина Охрид за 2018 година.
24.  Предлог Одлука за усвојување на оперативната програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на општина Охрид, приградските и селските населби за 2018 година.
25.  Предлог Одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општина Охрид.
26.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр.3374 КО Охрид 4.
27.  Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр.11743/1 КО Охрид 2.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Живка Ангелоска

Прочитано:  1513  пати
Објавено на: 29.11.17
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©