Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
УТРЕ СЕДНИЦА НА ГРАДСКИОТ СОВЕТ
Untitled Document

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид (“Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), Претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ТРИЕСЕТ И ПЕТТАТА СЕДНИЦА    
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД 

             ЈА СВИКУВАМ триесет и петтата седница на Советот на општина Охрид на ден 28.01.2015 година (среда)  со почеток во   11,30 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.

За седницата го предлагам следниот : 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на записникот од 34-тата Седница

 1. Предлог Одлука за усвојување на Програмата за подобрување на ефикасноста и квалитетот на авто такси превозот на подрачје на град Охрид.
 1. Предлог Одлука за прифаќање на Иницијатива за експропријација на градежно земјиште.
 1. Предлог Одлука за измена на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Охрид за 2015 година.
 1. Предлог Одлука за донесување урбанистички план вон населено место Лагадин-Пештани, за Блок 3 и дел од Блок 4, КО Пештани, општина Охрид, плански период 2012-2022.
 1. Предлог Одлука за прифаќање на Иницијатива за изработка на ДУП за една градежна парцела на Кп.бр. 8647/1 и Кп.бр. 8647/2 КО Охрид 2.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 239/6   КО   Долно  Лакочереј.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 1697   КО Велгошти.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 2629   КО   Долно  Лакочереј.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп бр. 2936   КО Елшани.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп бр. 26 КО Вапила.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп бр. 38 КО Елшани.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп бр. 396   КО Лескоец.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.433/2, 434/2  КО Охрид 4.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп бр. 777/5  КО Косел.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп бр. 858  КО Рамне.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп бр. 905/2  КО Оровник.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп бр. 930  КО Оровник.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп бр. 986/1  КО Лескоец.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп бр.1014/1   КО Рамне.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп бр.1059/28   КО Оровник.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп бр. 1143  КО Елшани.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп бр.1290/1 ,1290/2  КО Лескоец.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп бр.1353  КО Лескоец.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр.1418/2, 1418/3, 1418/1   КО Трпејца.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп бр.1502  КО Лескоец.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1545, 1546   КО Љубаништа.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп бр.1601/1   КО Лескоец.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп бр. 1614  КО Велгошти.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп бр. 1659   КО Велгошти.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп бр.1682/4  КО Пештани.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на  Кп бр. 1697/1  КО Лескоец.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп бр. 1697/6   КО Лескоец.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп бр. 1730   КО Лескоец.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп бр. 1766   КО Велгошти.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кпбр.1779/1, 1779/3   КО Љубаништа.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп бр. 1782   КО Велгошти.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп бр. 1842/1   КО Љубаништа.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кпбр. 1996, 1997   КО Велгошти.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кпбр.2052, 2053, 2054, 2050/1   КО Велгошти.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кпбр.2244/1, 2244/2   КО   Долно  Лакочереј.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп бр. 2264   КО Лескоец.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп бр. 2300  КО Лескоец.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп бр. 2311  КО Лескоец.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр.2311, 2314/1 КО Велгошти.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп бр. 2465  КО Велгошти.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп бр. 2513/2   КО  Коњско.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на  Кп бр. 2543   КО  Долно Лакочереј.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп бр. 2646   КО Велгошти.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп бр. 2648/1   КО  Елшани.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп бр. 2668/1   КО Елшани.
 1. Предлог Одлука  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп бр. 2690/1   КО Велгошти.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп бр. 2713/1   КО Велгошти.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп бр. 2793  КО Велгошти.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп бр. 2794   КО Велгошти.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправните објекти на Кп бр.3061/4 КО Елшани.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправнот објект на Кп бр. 3075  КО Елшани.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп бр. 1840  КО Љубаништа.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација  за усгласување на трасата на сообраќајната инфраструктура на Кп бр.3779  КО Охрид 4.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајната инфраструктура на Кп.бр.4533  КО Охрид 4.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето Кп.бр 3720  КО Охрид 4.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајната инфраструктура на Кп.бр.4055/2  КО Охрид 4.
 1. ПредлогОдлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето Кп.бр 7245/1   КО Охрид 1.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајната инфраструктура  на  Кп.бр.8769/1  КО Охрид 2. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајната инфраструктура на Кп.бр.8790  КО Охрид 2.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајната инфраструктура на  Кп.бр.8990/1  КО Охрид 2.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајната инфраструктура  на Кп.бр.10555  КО Охрид 2.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајната инфраструктура на Кп.бр.10678/2  КО Охрид 2.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајната инфраструктура на Кп.бр.10887  КО Охрид 2.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајната инфраструктура на Кп.бр.11099  КО Охрид 2.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето Кп.бр.11884/1 и 11884/2   КО Охрид 2.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата сообраќајната инфраструктура Кп.бр. 1317 КО Велгошти - дел од објектот 2.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата сообраќајната инфраструктура и за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето Кп.бр. 8255  КО Охрид 1.  
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата сообраќајната Кп.бр. 15446/1  КО Охрид 3.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето Кп.бр 7/1   КО Велестово.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајната инфраструктура на Кп.бр.3465  КО   Охрид 4.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајната инфраструктура на Кп.бр.5195  КО   Охрид 4.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајната инфраструктура на Кп.бр.7720  КО Охрид 1.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајната инфраструктура на Кп.бр.7722  КО Охрид 1.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајната инфраструктура на Кп.бр.13146   КО Охрид 3.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајната инфраструктура и за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето Кп.бр 1317 КО Велгошти - дел од објектот 4.  
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајната инфраструктура и за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето Кп.бр. 14725  КО Охрид 3.
 1. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајната инфраструктура на Кп.бр.10341/1, 10341/2  КО  Охрид 2.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
 Претседател,
 Гордана Коњановска

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1351  пати
Објавено на: 27.01.15
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©