Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКАНА СЕДУМДЕСЕТ И ПЕТТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), Претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА СЕДУМДЕСЕТ И ПЕТТАТА СЕДНИЦА
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ седумдесет и петтата седница на Советот на општина Охрид на ден 29.09.2017 година (петок) со почеток во 11,00 часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.
За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записници од 73-тата и 74-тата седница

 1. Предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално -финансиското работење на ОУ„Христо Узунов“- Охрид за учебната 2016/2017 година.
 2. Предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ОУ„Григор Прличев“ Охрид за учебната 2016/2017 година.
 3. Предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ОУ„Св.Климент Охридски“ - Охрид за учебната 2016/2017 година.
 4. Предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ОУ„Братство - Единство“ - Охрид за учебната 2016/2017 година.
 5. Предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ОУ„Кочо Рацин“ - Охрид  за учебната 2016/2017 година.
 6. Предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец за учебната 2016/2017 година.
 7. Предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ОУ„Живко Чинго“ с.Велгошти за учебната 2016/2017 година.
 8. Предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално -финансиското работење на ОУ„Св.Наум Охридски“ с.Пештани за учебната 2016/2017 година.
 9. Предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ОМУ„Методи Патче“-Охрид за учебната 2016/2017 година.
 10. Предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално -финансиското работење на ОСУ„Св.Климент Охридски“ - Охрид за учебната 2016/2017 година.
 11. Предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално -финансиското работење на СОСУ„Св.Кирил и Методиј“ - Охрид за учебната 2016/2017 година.
 12. Предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално -финансиското работење на ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ Охрид за учебната 2016/2017 година.
 13. Предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално -финансиското работење на ОУТУ„Ванчо Питошески“ - Охрид за учебната 2016/2017 година.
 14. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОУ„Христо Узунов“ – Охрид за учебната 2017/2018 година.
 15. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОУ„Григор Прличев“ – Охрид за учебната 2017/2018 година.
 16. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на  ОУ„Св.Климент Охридски“ - Охрид за учебната 2017/2018 година.
 17. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОУ„Братство - Единство“ Охрид за учебната 2017/2018 година.
 18. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на                                                  ОУ„Кочо Рацин“ – Охрид за учебната 2017/2018 година.
 19. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец за учебната 2017/2018 година.
 20. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОУ„Живко Чинго“с.Велгошти за учебната 2017/2018 година.
 21. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на  ОУ„Св.Наум Охридски“ с.Пештани за учебната 2017/2018 година.
 22. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОМУ„Методи Патче“ -  Охрид за учебната 2017/2018 година.
 23. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОСУ„Св.Климент Охридски“ - Охрид за учебната 2017/2018 година.
 24. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на СОСУ„Св.Кирил и Методиј“ - Охрид за учебната 2017/2018 година.
 25. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ - Охрид за учебната 2017/2018 година.
 26. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОУТУ„Ванчо Питошески“ - Охрид за учебната 2017/2018 година.
 27. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОЈУ„Кузман Шапкарев“ - Охрид за 2017/2018 година.
 28. Предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај за работа на Јавната општинска установа за деца детска градинка „Јасна Ристеска“ Охрид за учебната 2016/2017 година.
 29. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ЈОУДГ„Јасна Ристеска“ – Охрид за учебната 2017/2018 година.
 30. Предлог Одлука за имплементација на проект „Меѓугранична соработка и интегрирани здравствени и социјални услуги за стари лица и деца и нивна рана превенција“ акроним „крос4ол“.
 31. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на програмата за одржување на јавнa чистота за 2017 година.
 32. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на програмата за културни манифестации и творештво за 2017 година.
 33. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици 2017 - 2019 година.
 34. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2017 – 2019 година.
 35. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2017 - 2019 година.
 36. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за јавно осветлување 2017 - 2019 година.
 37. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за изградба на системи за водоснабдување 2017 - 2019 година.
 38. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води 2017 - 2019 година.
 39. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2017 година.
 40. Предлог Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на единицата на локална самоуправа општина Охрид за 2017 година.
 41. Предлог Одлука за начинот на регулирање на паркирањето вон градежна парцела.  
 42. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр.2992 КО Охрид 4.

 СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
 Претседател
 Гордана  Коњановска

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1395  пати
Објавено на: 25.09.17
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©