Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКAНА ДВАЕСЕТ И ЧЕТВРТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА  ДВАЕСЕТ И  ЧЕТВРТАТА  СЕДНИЦА   
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ дваесет и четвртата седница на Советот на општина Охрид на ден 05.02.2019 година (вторник) со почеток во 11.00 часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на Општина Охрид.

За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записникот од 23. седница

 1. Предлог- одлука за давање согласност на План за изменување на годишниот план за вработување за 2019 година.
 2. Предлог- одлука за одржување на јавната чистота на територијата на општина Охрид.
 3. Предлог- програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2019 година.
 4. Предлог- одлука за определување зони за утврдување на пазарна  вредност на недвижен имот (објекти) на подрачјето на општина Охрид.
 5. Предлог- одлука за определување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на градежното (неизградено и изградено) земјиште за календарската 2019 година  утврдена врз основа на извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на  општина Охрид.
 6. Предлог-одлука за определување на просечна цена за утврдување на пазарна вредност на земјоделско земјиште утврдено врз основа на  извршените купопродажби во претходната година на подрачјето на општина Охрид по катастарски општини.
 7. Предлог –измена и дополнување на Програмата за изработка на  урбанистички  планови на територијата  на  општина Охрид  за 2019-2020 година.
 8. Предлог-програма од областа на располагањетo со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Охрид за 2019 година.
 9. Предлог-одлуказа утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 2 КО Рамне.
 10. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр.73  КО Лескоец.
 11. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 94/2  КО Косел.
 12. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 95 КО Охрид 4.
 13. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 166 КО Косел.
 14. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 178  КО Љубаништа.
 15. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 181/3 КО Љубаништа.
 16. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 187/4 КО Љубаништа.
 17. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр.358  КО Охрид 4.
 18. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 531/3 КО Ливоишта.
 19. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 541/2 КО Вапила.
 20. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 562 КО Ливоишта.
 21. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 592/1 КО Речица.
 22. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 766/4 КО Косел.
 23. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 813/4 КО Лескоец.
 24. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 941/47 КО Оровник.
 25. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 954/4 КО Оровник.
 26. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 972 КО Охрид 4.
 27. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 1120/31 КО Оровник.
 28. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 1332/1 КО Трпејца.
 29. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 1406 и Кп.бр.1416 КО Пештани.
 30. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 1487/1 КО Пештани.
 31. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 1499 и 1445/2 КО Трпејца.
 32. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 1503 КО Лескоец.
 33. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 1505 КО Лескоец.
 34. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 1506 КО Лескоец.
 35. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 1507 КО Лескоец.
 36. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 1532 КО Лескоец.
 37. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 1646/1 КО Пештани.
 38. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 1658/1 КО Пештани.
 39. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 1690  КО Лескоец.
 40. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 1721 КО Лескоец.
 41. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 1902/6 КО Лескоец.
 42. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 1931/1  КО Горно Лакочереј.
 43. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 1946 КО Лескоец.
 44. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на кп.бр. 1974 КО Лескоец.
 45. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 2019/1  КО Горно Лакочереј.
 46. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 2029/1 КО Долно Лакочереј.
 47. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 2040/1  КО Долно Лакочереј.
 48. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 2098 КО Лескоец.
 49. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 2139/1  КО Лескоец.
 50. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 2154/5  КО Лескоец.
 51. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 2205 КО Лескоец.
 52. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 2222  КО Лескоец.
 53. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 2254/1 КО Долно Лакочереј.
 54. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр.2295/15, Кп.бр.2295/16, Кп.бр.2295/25, Кп.бр.2295/1, Кп.бр.2295/2, Кп.бр.2295/3 и Кп.бр.2295/5 КО Пештани.
 55. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 2372/1 КО Охрид 4.
 56. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 2395/1  КО Долно Лакочереј.
 57. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 2398 КО Долно Лакочереј.
 58. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 2419/1 и Кп.бр.2420/1  КО Лескоец.
 59. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 2422  КО Лескоец.
 60. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 2471 КО Лескоец.
 61. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 2479 КО Лескоец.
 62. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 2513/1  КО Долно Лакочереј.
 63. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 2587 КО Коњско.
 64. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 2662/1  КО Коњско.
 65. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 2854 КО Коњско.
 66. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 3103 КО Коњско.
 67. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 3137 КО Коњско.
 68. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 5851/1 КО Охрид 4.
 69. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 6137/4 КО Охрид 4.
 70. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 6433 КО Коњско.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Живка Ангелоска

Прочитано:  564  пати
Објавено на: 29.01.19
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©