Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ЗАВРШИ ШЕЕСЕТ И ПЕТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Советот на Општина Охрид, на денешната седница ги усвои предложените нацрт развојни програми за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2017 - 2018 година, за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2017 година,  за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2017 година,  за финансиските потреби на територијалната противпожарна единица Охрид за 2017 година,  за заштита на животната средина и природата за 2017 година,  за одржување на јавна чистота за 2017 година, за одржување и користење на паркови и зеленило за 2017 година, за спорт и рекреација за 2017 година, за активностите на општина Охрид во областа на образованието за 2017 - 2019 година,  за детска заштита за 2017 - 2019 година,  за социјална заштита за 2017 година,  за културни манифестации и творештво за 2017 година,  за работа на Советот на општина Охрид за 2017 година,  за енергетска ефикасност за 2017 година, за јавно осветлување   за 2017 - 2019 година,  за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2017 - 2019 година,  за други комунални услуги за 2017 - 2019 година, за изградба на системи за водоснабдување за период од 2017 - 2019 година, за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за период 2017 - 2019 година,  за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води за 2017 - 2019 година,  за изградба на сообраќајна сигнализација за 2017 - 2019 година,  за уредување на градежно земјиште за 2017 - 2019 година,  за утврдување фискална стратегија и развојни програми на општина Охрид за 2017 година,  за усвојување на нацрт буџетот на општина Охрид за 2017 година,  за усвојување на оперативната програма за организирање и функционирање на зимската служба на подрачјето на општина Охрид, приградските и селските населби за 2016 - 2017 година,  за поставување на урбана опрема во општина Охрид за 2017 година,  за утврдување на предлогот на програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2017 година и за субвенционирање на трошоци за комунални услуги.

Од областа на урбанизмот беа усвоени  предложените одлуки за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.17/14 КО Рамне, Кп.бр.287/1 КО Лескоец, Кп.бр.631 и 634 КО Охрид 4, Кп.бр.631 КО Охрид 4, Кп.бр.837/1 КО Косел, Кп.бр.1179/1 КО Долно Лакочереј, Кп.бр.1198 КО Лескоец, Кп.бр.1246/1 КО Лескоец, Кп.бр.1258 КО Лескоец, Кп.бр.1282/1 КО Трпејца, Кп.бр.1322/2 КО Долно Лакочереј, Кп.бр.1353 КО Лескоец, Кп.бр.1381/1, 1382/6 и 1382/9 КО Трпејца, Кп.бр.1398/1 КО Пештани, Кп.бр.1439 КО Лескоец, Кп.бр.1520/1 КО Трпејца, Кп.бр.1559 КО Лескоец, Кп.бр.1560/1 КО Лескоец, Кп.бр.1734 КО Лескоец, Кп.бр.1750 КО Лескоец, Кп.бр.1757 КО Велгошти, Кп.бр.1767 КО Велгошти, Кп.бр.1772/2 КО Велгошти, Кп.бр.1865 КО Лескоец, Кп.бр.2024 КО Лескоец, Кп.бр.2025 КО Лескоец, Кп.бр.2127 КО Лескоец, Кп.бр.2237 КО Пештани, Кп.бр.2305 КО Љубаништа, Кп.бр.2624/1 КО Велгошти, Кп.бр.2647 КО Велгошти, Кп.бр.2884 КО Коњско, Кп.бр.2963/1, 2963/3 и 2964/2 КО Коњско, Кп.бр.2983 КО Елшани, Кп.бр.3068/1 КО Елшани, Кп.бр.3073 и 3074 КО Коњско и на Кп.бр.3263 КО Коњско.

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1370  пати
Објавено на: 01.12.16
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©