Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКАНА ДЕВЕТТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007,01/08,10/10,05/11,09/14 и 14/14), претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ДЕВЕТТАТА СЕДНИЦА   
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ деветтата седница на Советот на општина Охрид на ден 23.04.2018 година (понеделник) со почеток во 14:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на Општина Охрид.

За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записниците од  7. и 8. седница

 1. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2018 година за периодот од 01.01. до 31.03.2018 година.
 2. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација  на Развојната програма за активностите на општина Охрид во областа на образованието за 2018-2020 за  периодот од 01.01. до 31.03.2018 година.
 3. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за детска заштита за 2018-2020 година за периодот од 01.01. до 31.03.2018 година.
 4. Предлог-одлука за узвојување на Извештајот за реализација на  Програмата за социјална заштита за 2018 година за периодот од 01.01. до 31.03.2018 година.
 5. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за културни манифестации и творештво за 2018 година за периодот од 01.01. до 31.03.2018 година.
 6. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за спорт и рекреација за 2018 година за периодот од 01.01. до 31.03.2018 година.
 7. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид 2018 – 2020 за периодот од 01.01. до 31.03.2018 година.
 8. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид  за периодот од 01.01.  до  31.03.2018 година.
 9. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2018 година за периодот од 01.01. до 31.03. 2018 година.
 10. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на  Програмата за заштита на животната средина и природата за 2018 година за периодот од 01.01. до  31.03.2018 година.
 11. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување  јавна чистота за 2018 година за периодот од 01.01. до  31.03.2018 година.
 12. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за 2018 година за периодот од 01.01. до 31.03.2018 година.
 13. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма други комунални услуги 2018 - 2020 година за периодот од 01.01. до 31.03.2018 година.
 14. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици 2018 - 2020 година за периодот од 01.01. до 31.03.2018 година.
 15. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за  јавно осветлување 2018-2020 година за периодот од 01.01. до 31.03.2018 година.
 16. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2018 - 2020 година за периодот од 01.01. до 31.03.2018 година.
 17. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за изградба на системи за водоснабдување 2018 - 2020 година за периодот од 01.01. до 31.03.2018 година.
 18. Предлог-одлука  за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води 2018 - 2020 година за периодот од 01.01. до 31.03.2018 година.
 19. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2018 – 2020 година за периодот од 01.01. до 31.03.2018 година.
 20. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2017 - 2019 година за периодот од 01.01. до 31.03.2017 година.
 21. Предлог-одлука за усвојување  на Извештајот за реализација на Програмата за финансиските потреби  на  Територијалната противпожарна единица-Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2018 година.
 22. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за остварување на буџетот    на Општина Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2018 година.
 23. Предлог-одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на административните службеници во образовните институции во општина Охрид за 2018 година.
 24. Предлог-програма за изменување и дополнување на  развојаната програма за уредување на градежно земјиште за 2018-2020 година.
 25. Предлог-програма за измена и дополнување на  Програмата за работа во областа на располагање на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето  на општина  Охрид за 2018 година.
 26. Предлог-програма за изменување и дополнување на Годишната програма за поставување урбана опрема на подрачјето на општина Охрид за 2018 година.
 27. Предлог –одлука за измена и дополнување на Одлуката за  утврдување на висината на надоместокот (закупнината) за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2018 година.
 28. Предлог-одлука за утврдување приоритет на проекти за водоснабдување и одведување отпадни води во општина Охрид.
 29. Предлог- изјава за  исполнување на услови по договор за заем по проектот „Изградба на линиски инфраструктурен објект за атмосферска канализациска мрежа за дел од  ул. „Абас Емин“ – Охрид.
 30. Предлог-изјава за  исполнување на услови по договор за заем по проектот  „Реконструкција на линиски  инфраструктурен објект за водоводна  мрежа за дел од  ул. „Абас Емин“- Охрид.
 31. Предлог- изјава за  исполнување на услови по договор за заем по проектот „Реконструкција  на линиски инфраструктурен објект за фекална канализациска мрежа за дел од ул. „Абас Емин“-Охрид.
 32. Предлог-одлука за прифаќање донација на специјализирани садови за собирање на отпад од пакување.
 33. Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на  санитарни контејнери- јавни тоалети во  општина  Охрид,  сопственост на Општина Охрид  на  ЈП „Охридски Комуналец“ - Охрид .
 34. Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на  недвижен имот – дел од деловен простор, сопственост на Општина Охрид на Агенцијата  за катастар и недвижности на РМ.
 35. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за усвојување на Годишниот план за вработување на ЈП „Нискоградба Охрид“- Охрид за 2019 година.
 36. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за усвојување на Годишниот план за вработување на ЈП„Охридски Комуналец“ - Охрид за 2019 година.
 37. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за усвојување на Годишниот план за вработување на ЈП Градски Пазар Охрид за 2019 година.
 38. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за усвојување на годишниот план за вработување на ЈП„Билјанини извори“ - Охрид за 2019 година.
 39. Предлог- одлука за изменување на одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација,со  цел вклопување на бесправно изградениот објект на  КП.бр.1529/1 КО Трпејца.
 40. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.806 КО Љубаништа.
 41. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП.бр.835 и КП.бр.824 КО Речица.
 42. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП.бр.965/1 КО Оровник.
 43. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградените објекти на КП.бр.991 и КП.бр.867/4 КО Оровник.
 44. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградените објекти на KП.бр.1039/3 KO Oровник.
 45. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2154/2 КО Лескоец.
 46. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2460/1 КО Лескоец.
 47. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.5890/1 КО Охрид 4.
 48. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2191/1 КО Охрид 4.
 49. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 37/2 КО Елшани.
 50. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 97 КО Лескоец.
 51. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 123/4 КО Косел.
 52. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 231 КО Долно Лакочереј.
 53. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 246/2 КО Охрид 4.
 54. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 428/2 КО Трпејца.
 55. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 687/1 КО Велгошти.
 56. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 895/3 КО Охрид 4.
 57. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 982 КО Долно Лакочереј.
 58. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1289/1 КО Лескоец.
 59. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1321 КО Лескоец.
 60. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1442/1 и КП.бр. 1442/2  КО Трпејца.
 61. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1547 КО Лескоец.
 62. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1583/1 КО Лескоец.
 63. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1636 КО Лескоец.
 64. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1753 КО Лескоец.
 65. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр.1799 КО Охрид 4.
 66. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1811/1 и КП.бр. 1811/2 КО Лескоец.
 67. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1885 КО Лескоец.
 68. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2009 КО Лескоец.
 69. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2337 КО Лескоец.
 70. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2442 КО Лескоец.
 71. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2445/1 КО Охрид 4.
 72. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2485 КО Охрид 4.
 73. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.3116/1 и КП.бр. 3115/1 КО Елшани.
 74. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација,  за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр.4777 КО Охрид 4.
 75. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр.8920/1 и КП.бр. 8920/2 КО Охрид 2.
 76. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 13255 КО Охрид 3.
 77. Предлог-одлука за  утврдување потреба  од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 13262/1 КО Охрид 3.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Живка Ангелоска

Прочитано:  1583  пати
Објавено на: 18.04.18
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©