Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ОБЈАВА број 5/15 09.04.2015 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија
Untitled Document

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со Извод од ЛУПД за фаза 3.1.1 од градежна парцела 3.1 Блок 3 од ДУП за крајбрежна зона „Грашница“ УБ 4.7,УЗ 4 од ГУП Охрид на дел од КП.бр 5836/1 и др. КО Охрид, донесен со Одлука бр. 07-999/32 од 29.04.2010 година од Општина Охрид, со намена за изградба на А3 – групно домување- Дом за старци со компатибилни класи на намени, согласно донесената Одлука бр.42-2922/1 од 31.03.2015 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија донесена од Влада на Република Македонија и Табеларен преглед во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на  катастарска парцела опфатена со градежната парцела, површина на градежна парцела, максимална висина на венец, компатибилни класи на намени, депозит за учество на јавното наддавање и термин за одржување на јавно наддавање.

ОБЈАВА број 5/15.09.04.2015 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавањеза изградба на објект A3 групно домување  – дом за старци  со компатибилни класи на намени Б1, Б2, В1, В2, В3 и Д3 во Општина Охрид

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1389  пати
Објавено на: 09.04.15
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©