Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКАНА ШЕЕСЕТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

ЈА СВИКУВАМ шеесетата седница на Советот на општина Охрид на ден 28.09.2016 година (среда) со почеток во 10,30 часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.
За седницата го предлагам следниот :

Д Н Е В Е Н   Р Е Д


Усвојување на Записници од 58-тата и 59-тата седница
 
 
1. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално -финансиското работење на ОУ„Христо Узунов“- Охрид за учебната 2015/2016 година.

2. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ОУ„Григор Прличев“ Охрид за учебната 2015/2016 година.

3. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ОУ„Св. Климент Охридски“ - Охрид за учебната 2015/2016 година.

4. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ОУ„Братство - Единство“ - Охрид за учебната 2015/2016 година.

5. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ОУ„Кочо Рацин“ - Охрид  за учебната 2015/2016 година.

6. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец за учебната 2015/2016 година.

7. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ОУ„Живко Чинго“ с.Велгошти за учебната 2015/2016 година.

8. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално -финансиското работење на ОУ„Св. Наум Охридски“ с.Пештани за учебната 2015/2016 година.

9. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално - финансиското работење на ОМУ„Методи Патче“-Охрид за учебната 2015/2016 година.

10. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално -финансиското работење на ОСУ„Св. Климент Охридски“ - Охрид за учебната 2015/2016 година.

11. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално -финансиското работење на СОСУ„Св. Кирил и Методиј“ - Охрид за учебната 2015/2016 година.

12. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално -финансиското работење на ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ Охрид за учебната 2015/2016 година.

13. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работата и материјално -финансиското работење на ОУТУ„Ванчо Питошески“ - Охрид за учебната 2015/2016 година.

14. Предлог Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОУ„Христо Узунов“ – Охрид за учебната 2016/2017 година.

15. Предлог Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОУ„Григор Прличев“ – Охрид за учебната 2016/2017 година.

16. Предлог Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на  ОУ„Св. Климент Охридски“ - Охрид за учебната 2016/2017 година.

17. Предлог Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОУ„Братство - Единство“ Охрид за учебната 2016/2017 година.

18. Предлог Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОУ„Кочо Рацин“ – Охрид за учебната 2016/2017 година.

19. Предлог Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец за учебната 2016/2017 година.

20. Предлог Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОУ„Живко Чинго“с.Велгошти за учебната 2016/2017 година.

21. Предлог Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на  ОУ„Св. Наум Охридски“ с.Пештани за учебната 2016/2017 година.

22. Предлог Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОМУ„Методи Патче“ -  Охрид за учебната 2016/2017 година.

23. Предлог Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОСУ„Св. Климент Охридски“ - Охрид за учебната 2016/2017 година.

24. Предлог Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на СОСУ„Св. Кирил и Методиј“ - Охрид за учебната 2016/2017 година.

25. Предлог Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ - Охрид за учебната 2016/2017 година.

26. Предлог Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОУТУ„Ванчо Питошески“ - Охрид за учебната 2016/2017 година.

27. Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа на Јавната општинска установа за деца детска градинка „Јасна Ристеска“ Охрид за учебната 2015/2016 година.

28. Предлог Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ЈОУДГ„Јасна Ристеска“ – Охрид за учебната 2016/2017 година.

29. Предлог Одлука за усвојување на Годишната програма за работа на ОЈУ„Кузман Шапкарев“ -  Охрид за 2016/2017 година.

30. Предлог Одлука за исплата на долгот на ОУ„Григор Прличев“Охрид кон ЕВН Македонија за потрошена електрична енергија.

31. Предлог Одлука за усвојување на измените на развојната програма за детска заштита за 2016 – 2018 година.

32. Предлог Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Охрид за 2016 година.

33. Предлог Одлука за дополнување на програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија.

34. Предлог Одлука за усвојување на техничка исправка за ГП 1.35 во ДУП за УЗ 1, дел од УБ 1.3. опфат 1, општина Охрид.

35. Предлог Одлука за донесување Детален урбанистички план за УЗ 4, дел од УБ 4.7, опфат 2, општина Охрид, плански период 2014 – 2019.

36. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1309 КО Коњско.

37. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1409/2 и 1409/4 КО Трпејца.

38. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1451 КО Лескоец.

39. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1743 и 1744 КО Лескоец.

40. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.17/19 КО Рамне.

41. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.212 КО Охрид 4.

42. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.473/2 КО Велгошти.

43. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.513 и 515 КО Пештани.

44. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација  со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.621/12 и 1341/1 КО Долно Лакочереј вон град.

45. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација  со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.737/1 КО Косел.

46. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација  со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.752/1 КО Косел.

47. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација  со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.753/1 и 757/2 КО Косел.

48. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација  со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.769/3 и 1346/5 КО Долно Лакочереј.

49. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација  со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.905/1 КО Охрид 4.

50. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.987/21 КО Оровник.

51. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација  со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1169 КО Лескоец.

52. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација  со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1217/1, 1217/2 и 1217/3 КО Пештани.

53. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1331 КО Долно Лакочереј вон град.

54. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1567/1 и 1567/4 КО Рамне.

55. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1594 КО Лескоец.

56. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1682 КО Лескоец.

57. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1683 КО Лескоец.

58. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1721 КО Велгошти.

59. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1824 КО Велгошти.

60. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1830 КО Љубаништа.

61. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1871 КО Лескоец.

62. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1922/3 КО Љубаништа.

63. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1973 КО Лескоец.

64. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2051 КО Лескоец.

65. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2114/1 КО Долно Лакочереј.

66. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2143/4 КО Охрид 4.

67. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2155 КО Лескоец.

68. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2311 и 2314/1 КО Велгошти.

69. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2332 КО Охрид 4.

70. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2342 КО Лескоец.

71. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2372 КО Велгошти.

72. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2507 КО Долно Лакочереј.

73. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2615/1 КО Коњско.

74. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2664 КО Велгошти.

75. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2675/1 КО Велгошти.

76. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2678/1 КО Велгошти.

77. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2698/3 КО Велгошти.

78. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2718/1 КО Елшани.

79. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2900/1 КО Коњско.

80. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2923/1 и 2923/2 КО Охрид 4.

81. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.3049 КО Коњско.

82. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.3067/1 КО Елшани.

83. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.3170 КО Коњско.

84. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2028 и 2029 КО Опеница.

85. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2043 КО Љубаништа.

86. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2737/4 и 2737/10 КО Велгошти.

87. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.123/3 КО Косел и Кп.бр.1807 КО Лескоец.

88. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.913/2 КО Оровник.

89. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.951/20 и 951/21 КО Оровник.

90. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1012/1 КО Рамне.

91. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1218/1 КО Лескоец.

92. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1306/6 КО Велестово.

93. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1313 КО Велестово.

94. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1361/1 КО Лескоец.

95. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр.2194 КО Лескоец.

96. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2374 КО Лескоец.

97. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2513/2 КО Коњско.

98. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2668 КО Велгошти.

99. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2859/1 КО Коњско.

100. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2936 КО Елшани.

101. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето на Кп.бр.13018/2 и 13291/6 КО Охрид 3.

                                                                                                 СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
                                                                                                       Претседател
                                                                                                    Гордана  Коњановска

 

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1380  пати
Објавено на: 22.09.16
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©