Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ОДЛУКА ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА
Untitled Document

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “ бр.53/05,81/05,24/07,159/08,48/10,124/10,51/11,123/12,93/13,42/14,44/15и129/15), Општина Охрид, на ден година, 15.01.2016 донесе

Одлука за спроведување на стратегиска оцена

1. За планскиот документ ЛУПД за ГП1 наменета за изградба на хотел (хотелски комплекс– Б5) на КП 2617/1 и КП 2618/1 КО Коњско (Туристички комплекс Св.Стефан) Охрид,Општина Охрид кој го донесува Општина Охрид е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина .
2. Како органи засегнати од имплементацијата на планскиот документ ЛУПД за ГП1 наменета за изградба на хотел (хотелски комплекс– Б5) на КП 2617/1 и КП 2618/1 КО Коњско (Туристички комплекс Св.Стефан) Охрид,Општина Охрид определуваат следните: Министерство за заштита на животната средина и просторно планирање и Општина Охрид
3. За планскиот документ ЛУПД за ГП1 наменета за изградба на хотел (хотелски комплекс– Б5) на КП 2617/1 и КП 2618/1 КО Коњско (Туристички комплекс Св.Стефан) Охрид,Општина Охрид за чија изработка е одговорна Општина Охрид, а го донесува Советот на Општина Охрид, донесувањето на овој плански документ ќе има влијание врз животната средина
4. Обемот на извештајот за стратегиска оцена треба да ги опфати следните аспекти:Влијанието на развојните решенија во поглед на осетливите елементи на животната средина на планираниот опфат(вода, почва, управување со отпад, природното и културно/археолошко наследство).
5. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на Општина Охрид на следната веб адреса/и:www.ohrid.gov.mk
6. Против ова одлука јавноста има право на жалба до Министерството за животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката на веб страната .

Локална урбанистичка планска документација за ГП 1 наменета за изградба на хотел(хотелски комплекс-Б5) на КП 2617/1 и КП 2618/1 Туристички комплекс “Св.Стефан“ К.О.Коњско, Општина Охрид

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1379  пати
Објавено на: 08.02.16
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©