Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ЗАВРШИ ПРОДОЛЖЕНИЕТО НА ТРИЕСЕТ И ДЕВЕТТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

На продолжението на прекинатата триесет и деветта седница на Советот на општина Охрид беа усвоени програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2015 година, измените и дополнувањата на развојната програма за изработка на урбанистички планови за општина Охрид во 2015 - 2017 година и одлуката за давање во закуп на недвижен имот.

Беа усвоени извештајот за реализација на развојната програма за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид 2015 – 2018 за периодот од 01.01. - 31.03.2015 година, извештајот за реализација на програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за периодот од 01.01. - 31.03.2015 година, извештајот за реализација на развојната програма за изработка на урбанистички планови за општина Охрид 2015 - 2017 за периодот од 01.01. - 31.03. 2015 година, извештајот за реализација на програмата други комунални услуги за 2015 година за периодот од 01.01. до 31.03.2015 година,извештајот за реализација на развојната програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици 2015 - 2017 година за периодот од 01.01. до 31.03.2015 година, извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води 2015 - 2017 година за периодот од 01.01. до 31.03.2015 година, извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за водоснабдување 2015 - 2017 година за периодот од 01.01. до 31.03.2015 година, извештајот за реализација на програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за периодот од 01.01. до 31.03.2015 година, извештајот за реализација на развојната програма за јавно осветлување 2015-2017 година за периодот од 01.01. до 31.03.2015 година, извештајот за реализација на развојната програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај 2015 - 2017 година за периодот од 01.01. до 31.03.2015 година, извештајот за реализација на развојната програма за уредување на градежно земјиште 2015 - 2017 година за периодот од 01.01. до 31.03.2015 година, извештајот за реализација на програмата за одржување на јавна чистота за периодот од 01.01. до 31.03.2015 година, извештајот за реализација на програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за 2015 година за периодот од 01.01. до  31.03.2015 година, извештајот за остварување на буџетот на општина Охрид за периодот од 01.01. до 31.03.2015 година и годишниот извештај за реализација на програмата за развој на Југозападниот плански регион и тековното работење на Центарот за развој и годишниот финансиски извештај за 2014 година. 
Од урбанистичката сфера  беа прифатени одлуките за утврдување  Нацрт Детален урбанистички план за градежна парцела 1 на Кп.бр.9883/1 КО Охрид 2, УЗ 10, дел од Блок 10.3 - Охрид, општина Охрид, плански период 2014 – 2019,  за донесување Детален урбанистички план за изменување и дополнување на Деталниот урбанистички план за УЗ 17 УБ 17.4 – Охрид, општина Охрид, плански период 2013 – 2018, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1933/2 КО Лескоец, .за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.27/7 КО Велестово, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.970/3 КО Оровник, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1143 КО Елшани, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1184 КО Елшани,  за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1252 КО Лескоец,за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1256 КО Лескоец,за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1386/1, 1386/2 и 1386/3 КО Трпејца, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1737/1 КО Лескоец, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1762 КО Пештани, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1822  и Кп.бр.1823  КО Велгошти,за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1876 и 1874/1 КО Пештани,за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1939 КО Лескоец, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2282/1 КО Долно Лакочереј, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2283 КО Лескоец, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2324/1 КО Долно Лакочереј,за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2600 КО Долно Лакочереј,за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2744/1 КО Велгошти, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2814/1 КО Охрид 4, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2865/1 КО Охрид 4, за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2871/1 КО Коњско,за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.3254/1 КО Коњско и за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1441/1 КО Пештани.

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1359  пати
Објавено на: 12.05.15
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©