Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ЈАВНА АНКЕТА И ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ДУП за дел од УЗ 2, дел од блок 2.4 – опфат 1, ОПШТИНА ОХРИД 2010-2015, Нацрт план
Untitled Document

 Согласно член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) и Решението за организирање на јавна анкета и јавна презентација бр. 19-271/1 од 13.01.2015 год. Градоначалникот на општина Охрид,

С О О П Ш Т У В А

ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНА АНКЕТА И ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ДУП за дел од УЗ 2, дел од блок 2.4 – опфат 1, ОПШТИНА ОХРИД 2010-2015, Нацрт план

1. Просторот на планскиот опфат за ДУП за дел од УЗ 2, дел од блок 2.4 – опфат 1. општина Охрид оформен е од границата на планскиот опфат која се движи по ул. Кеј М.Тито (ново Кеј Македонија)  ул. 8 –ми Март ул. Партизанска и ул. 1
2. Јавната анкета за нацрт планот ќе трае од 14.01.2015 - 30.01.2015 год.
3. Јавната презентација за нацрт планот ќе се одржи во големата сала на општина Охрид на ден 22.01.2015 год. со почеток во 12.00 часот.
4. Заради обезбедување пристапност и увид од страна на граѓаните и правните лица  планот ќе биде истакнат во холот  на општина Охрид пред големата сала за состаноци.
5. Стручната служба ќе дава објаснување секој работен ден од 14 до 16 часот во просториите на општина Охрид.
6. Заинтересираните граѓани и правни лица своите предлози и забелешки, додека трае јавната анкета, можат да ги доставуваат на анкетни листови до надлежниот орган кој е организатор на анкетата.
7. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

 

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1344  пати
Објавено на: 23.01.15
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©