Ohrid - City of UNESCO

Ћинкови

ѕочеток :: ќстанати вести
£ј¬≈Ќ ѕќ¬»  «ј ‘»ЌјЌ—»–јМ≈ Ќј ѕ–ќ≈ “» ќƒ ќЅЋј—“ј Ќј ќƒ–∆Ћ»¬»ќ“ Ћќ јЋ≈Ќ ≈ ќЌќћ— » –ј«¬ќ£ » “”–»«ћќ“ «ј 2017
Untitled Document

—огласно ѕрограмата за поттикнуваЬе на развоЉот на туризмот† на ќпштина ќхрид и ѕрограмата за поддршка на локалниот економски развоЉ на ќпштина ќхрид за 2017 година, ќпштина ќхрид †на 01.02.2017 обЉавува  

£ј¬≈Ќ ѕќ¬» 
«ј ‘»ЌјЌ—»–јМ≈ Ќј ѕ–ќ≈ “» ќƒ ќЅЋј—“ј Ќј ќƒ–∆Ћ»¬»ќ“ Ћќ јЋ≈Ќ ≈ ќЌќћ— » –ј«¬ќ£ » “”–»«ћќ“ «ј 2017 година

 андидати кои можат да аплицираат се здружениЉа на граГани, месни и урбани заедници и субЉекти кои се заведени во регистарот за категоризациЉа на угостителски обЉекти за сместуваЬе коЉ го води √радоначалникот на општина ќхрид и даватели на услуги во руралниот туризам со седиште во општина ќхрид како матична општина каде и Эе се спроведуваат проектните активности.

јпликационен формулар

”патство за пополнуваЬе

Ќачини на приЉавуваЬе и процедури коишто треба да се следат:

«аинтересираните мора да ги поднесат своите предлози користеЉЭи го формуларот за приЉавуваЬе коЉшто е достапен на http://www.ohrid.gov.mk.
 омплетната проектна документациЉа треба да ги содржи следниве документи:

  1. - ѕополнет „јпликационен формулар со буЯет“ Ц коЉ е обЉавен на веб страната на ќпштина ќхрид www.ohrid.gov.mk;
  2. -  опиЉа од тековна состоЉба на правниот субЉект од ÷ентралниот регистар на –. ћакедониЉа и
  3. - ≈лектронска верзиЉа на проектниот предлог доставена на CD.
  4. ѕроектната документациЉа треба да биде доставена во еден (1) примерок во оригинал и две (2) копии.

 раЉниот рок за прием на приЉавите е 01.03.2017 година до 16 часот. ѕриЉавите кои Эе пристигнат по завршуваЬето на краЉниот рок Эе бидат автоматски одбиени.

÷елосната документациЉа да се достави на следната адреса:

ќѕЎ“»Ќј ќ’–»ƒ
—ектор за туризам и Ћ≈–
ул. ƒимитар ¬лахов бр.57
6000 ќхрид
со назнака:

£ ј ¬ ≈ Ќ†† ѕ ќ ¬ »   Ц
«ј ‘»ЌјЌ—»–јМ≈ Ќј ѕ–ќ≈ “» ќƒ ќЅЋј—“ј Ќј
ќƒ–∆Ћ»¬»ќ“ Ћќ јЋ≈Ќ ≈ ќЌќћ— » –ј«¬ќ£ » “”–»«ћќ“ «ј 2017 г.

ѕодетални информации за условите за аплицираЬе се дадени во ”патството за аплицираЬе на проекти за √1 и √2 ѕрограма. ѕред да го пополните јпликациониот формулар† ¬е молиме† внимателно† да го прочитате† ”патството бидеЉЭи апликацините формулари кои не ги содржат сите потребни податоци и кои не се во согласност со условите, нема да бидат земени за оценуваЬе.
«а сите зaинтересирани апликантни дополнително на општинската веб страница Эе биде обЉавена информациЉа за одржуваЬе на информативна сесиЉа за овоЉ повик.

Ќапомена: ѕравото за аплицираЬе месните и урбаните заедници Эе можат да го остварат преку заедничка соработка со здружениЉа на граГани изразена преку меморандум или договор за соработка на проект.

ЅараЬето за користеЬе на средства од оваа програма и доставената документациЉа Ќ≈ —≈ ¬–јНјј“. «аради извршуваЬето на контролата на терен од страна на  омисиЉата на —екторот за туризам и Ћ≈–, †потребно е барателот да има каЉ себе копиЉа од целокупната документациЉа доставена на Љавниот повик.

ѕодетални информации на контакт тел. 046 230 175† или на контакт е-маил адреса: info@ohridler.gov.mk .

»звор: www.ohrid.gov.mk

ѕрочитано:  1405  пати
ќбЉавено на: 01.02.17
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©