Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ЗАВРШИ ТРИЕСЕТ И ПЕТТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Советот на општина Охрид, на денешната седница  ги усвои програмата за подобрување на ефикасноста и квалитетот на такси превозот, иницијативата за експропријација на градежно земјиште и одлуката за извршување на Буџетот за 2015 година.

Од областа на урбанизмот беа прифатени одлуките за донесување урбанистички план вон населено место Лагадин-Пештани, за Блок 3 и дел од Блок 4, КО Пештани, општина Охрид, плански период 2012-2022 година, а не беше усвоена изработката на ДУП за една градежна парцела на Кп.бр. 8647/1 и Кп.бр. 8647/2 КО Охрид 2.

Беа прифатени предложените одлуки  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр. 239/6   КО   Долно  Лакочереј, на Кп.бр. 1697  КО Велгошти,. на Кп.бр. 2629   КО   Долно  Лакочереј, на Кп бр. 2936   КО Елшани,  на Кп бр. 26 КО Вапила,  на Кп бр. 38 КО Елшани, на Кп бр. 396   КО Лескоец, на Кп.бр.433/2, 434/2  КО Охрид 4, на Кп бр. 777/5  КО Косел, на Кп бр. 858  КО Рамне, на Кп бр. 905/2  КО Оровник,  на Кп бр. 930  КО Оровник, на Кп бр. 986/1  КО Лескоец,  на Кп бр.1014/1   КО Рамне, на Кп бр.1059/28   КО Оровник, на Кп бр. 1143  КО Елшани, на Кп бр.1290/1 ,1290/2  КО Лескоец, објекти на Кп бр.1353  КО Лескоец, на Кп.бр.1418/2, 1418/3, 1418/1   КО Трпејца,  на Кп бр.1502  КО Лескоец, на Кп.бр. 1545, 1546   КО Љубаништа, на Кп бр.1601/1   КО Лескоец, на Кп бр. 1614  КО Велгошти,  на Кп бр. 1659   КО Велгошти, на Кп бр.1682/4  КО Пештани, на  Кп бр. 1697/1  КО Лескоец, на Кп бр. 1697/6   КО Лескоец, на Кп бр. 1730   КО Лескоец,  на Кп бр. 1766   КО Велгошти, на Кпбр.1779/1, 1779/3   КО Љубаништа, на Кп бр. 1782  КО Велгошти, на Кп бр. 1842/1   КО Љубаништа, на објект на Кпбр. 1996, 1997   КО Велгошти,  на Кпбр.2052, 2053, 2054, 2050/1   КО Велгошти, на Кпбр.2244/1, 2244/2   КО   Долно  Лакочереј, на Кп бр. 2264   КО Лескоец, на Кп бр. 2300  КО Лескоец, на Кп бр. 2311  КО Лескоец, на Кп.бр.2311, 2314/1 КО Велгошти,  на Кп бр. 2465  КО Велгошти,  на Кп бр. 2513/2   КО  Коњско, на  Кп бр. 2543   КО  Долно Лакочереј, на Кп бр. 2646   КО Велгошти, на Кп бр. 2648/1   КО  Елшани, на Кп бр. 2668/1   КО Елшани,  на Кп бр. 2690/1   КО Велгошти, на Кп бр. 2713/1   КО Велгошти, на Кп бр. 2793  КО Велгошти, на Кп бр. 2794   КО Велгошти,  на Кп бр.3061/4 КО Елшани, на Кп бр. 3075  КО Елшани, на Кп бр. 1840  КО Љубаништа,  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација  за усгласување на трасата на сообраќајната инфраструктура на Кп бр.3779  КО Охрид 4, на Кп бр.3779  КО Охрид 4, на Кп бр.3779  КО Охрид 4, на Кп.бр.4533  КО Охрид 4,  за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето Кп.бр 3720  КО Охрид 4, Кп.бр 3720  КО Охрид 4, за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајната инфраструктура на Кп.бр.4055/2  КО Охрид 4,  на Кп.бр.4055/2  КО Охрид 4, за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето Кп.бр 7245/1   КО Охрид 1, утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајната инфраструктура  на  Кп.бр.8769/1  КО Охрид 2,  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајната инфраструктура на Кп.бр.8790  КО Охрид 2,  на  Кп.бр.8769/1  КО Охрид 2. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајната инфраструктура на Кп.бр.8790  КО Охрид 2,  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајната инфраструктура  на  Кп.бр.8769/1  КО Охрид 2. Предлог Одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајната инфраструктура на Кп.бр.8790  КО Охрид 2, на  Кп.бр.8990/1  КО Охрид 2, инфраструктура  на Кп.бр.10555  КО Охрид 2,  на Кп.бр.10678/2  КО Охрид 2,  на Кп.бр.10887  КО Охрид 2, на Кп.бр.11099  КО Охрид 2,   за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето Кп.бр.11884/1 и 11884/2   КО Охрид 2,  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата сообраќајната инфраструктура Кп.бр. 1317 КО Велгошти - дел од објектот 2, за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата сообраќајната инфраструктура и за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето Кп.бр. 8255  КО Охрид 1 и за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата сообраќајната Кп.бр. 15446/1  КО Охрид 3.

Поради невклопување со Генералниот и Деталните урбанистички планови  не беа прифатени предложените одлуки за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето Кп.бр 7/1   КО Велестово, за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајната инфраструктура на Кп.бр.3465  КО   Охрид 4, на Кп.бр.5195  КО   Охрид 4, на Кп.бр.7720  КО Охрид 1, на Кп.бр.7722  КО Охрид 1, на Кп.бр.13146   КО Охрид 3,  за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајната инфраструктура и за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето Кп.бр 1317 КО Велгошти - дел од објектот 4,   за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајната инфраструктура и за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето Кп.бр. 14725  КО Охрид 3 за утврдување на потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на трасата на сообраќајната инфраструктура на Кп.бр.10341/1, 10341/2  КО  Охрид 2.

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1343  пати
Објавено на: 28.01.15
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©