Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ИЗДАДЕНА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА БР.21 – 833 ОД 09.05.2018
Untitled Document

Согласно член 126 од  „Законот за животна средина“ (Сл.весникна РМ бр.53/05,  81/05, 24/07, 159/08, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129, 15 и 39/16 )  Градоначалникот на Општина Охрид за Друштво за производство и услуги ЛТХ ЛЕАРНИЦА ДООЕЛ-Охрид, Општина Охрид  издаде Б-Интегрирана еколошка дозвола  бр.21 – 833 од 09.05.2018 г.

Носител на дозволата  :

Друштво за производство и услуги ЛТХ ЛЕАРНИЦА ДООЕЛ-Охрид, Општина Охрид

Адреса на седиштето :
Седиште на компанијата, ул.„15-ти Корпус “ бр.89 ,Скопје
Локација на инсталацијата, ул.„15 ти Корпус“ бр 89-Охрид, Општина Охрид

Координати на локацијата:
41 07 58 83  север
20 49 00 48 исток

Контакт лице :
Никола Зафировски-дипл. машински инженер,  претставник за животна средина

Категорија на инсталацијата :
Прилог 2, Точка 2, Производство и преработка на метали; Точка 2.3 Инсталација за топење вклучувајќи и легирање на обоени метали, вклучувајќи ги и повторно добиените  производи(рафинација, лиење ливови, и.т.н), со капацитет на топење од 0,2т/ден за олово и кадмиум или од 0,2 т/ден до 20т/ден за сите други метали од „Уредбата за интегрирано спречување и контрола на загадувањето“ (Сл.Весник на РМ бр.80/09 и 36/12).

Вид на активност:
Инсталација за топење вклучувајќи и легирање на обоени метали, вклучувајќи ги и повторно добиените  производи(рафинација, лиење ливови, и.т.н), со капацитет на топење од 0,2т/ден за олово и кадмиум или од 0,2 т/ден до 20т/ден за сите други метали

Дозволата во печатена форма ќе биде достапна во просториите на општина Охрид, Сектор за  животната средина и управување со отпад , Одделение за заштита и влијание врз животната средина.

Прочитано:  1679  пати
Објавено на: 01.06.18
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©