Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКАНА ДВАЕСЕТ И ШЕСТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007,01/08,10/10,05/11,09/14 и 14/14), претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ДВАЕСЕТ И ШЕСТАТА СЕДНИЦА   
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ дваесет и шестата седница на Советот на општина Охрид на ден 02.04.2019 година (вторник) со почеток во 11:00 часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на Општина Охрид.
За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Предлог- одлука за формирање комисија за процена и утврдување на висината     на штета настаната од природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи.
 2. Предлог- одлука за одобрување изјава на единка корисник на финансиска поддршка - ОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец.
 3. Предлог- одлука за одобрување изјава на единка корисник на финансиска поддршка - ОУ„Григор Прличев“ – Охрид.
 4. Предлог- одлука за одобрување изјава на единка корисник на финансиска поддршка - ОУ „Св.Климент Охридски“ – Охрид.
 5. Предлог- одлука за одобрување изјава на единка корисник на финансиска поддршка - СОСУ„Св.Кирил и Методиј“ – Охрид.
 6. Предлог- одлука за усвојување на извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски на општина Охрид и единки корисници до 30.09.2018 година.
 7. Предлог- одлука за усвојување на Годишниот извештај за спроведувањето на програмата за развој на Југозападниот плански регион и годишен извештај за работењето на  Центарот за развој на југозападниот плански регион за 2018 година .
 8. Предлог- одлука за усвојување на годишната сметка за работата на ЈП„Билјанини Извори“ - Охрид за 2018 година.
 9. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1202 КО Пештани.
 10. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1263, 1180 и 1264 КО Куратица.
 11. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1489/1 КО Пештани.
 12. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1861 КО Лескоец.
 13. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2133/1 КО Долно Лакочереј.
 14. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2869/3 КО Охрид 4.
 15. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 80/21  КО Долно Лакочереј.
 16. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 600/3 КО Ливоишта.
 17. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 645/1 и Кп.бр. 645/2 КО Велестово.
 18. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 734 КО Вапила.
 19. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1935/1, 1935/2 и 1935/3 КО Лескоец.
 20. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 3272/1,3272/3, 3273 и 3274 КО Коњско.
 21. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр. 4228/3 и 4228/4 KO Oхрид 4.
 22. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 5928/1 КО Охрид 4.
 23. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 6284/5  КО Охрид 4.
 24. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 14 КО Вапила.
 25. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 23/1 КО Косел.
 26. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 93/1  и 93/2 КО Косел.
 27. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 139 КО Охрид 4.
 28. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 197 КО Косел.
 29. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 298 КО Долно Лакочереј.
 30. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 414 КО Ливоишта.
 31. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 431/1 КО Охрид 4.
 32. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 501/1 КО Ливоишта.
 33. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 548/1 КО Ливоишта.
 34. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 742/3 КО Косел.
 35. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на  Кп.бр. 798/1  и 798/2 КО Завој.
 36. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 832/1 КО Охрид 4.
 37. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 895/1 КО Охрид 4.
 38. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 953/3 ко оровник
 39. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 969/1 КО Оровник.
 40. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1279/3 КО Трпејца.
 41. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1416 КО Велестово.
 42. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1425/1 КО Трпејца.
 43. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1482 и 1499 КО Трпејца.
 44. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1929, 1930 и 1931 КО Лескоец.
 45. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2865/5 КО Охрид 4.
 46. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1755 КО Лескоец.
 47. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1838/1 КО Лескоец.
 48. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1873 КО Лескоец.
 49. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 1985/1 КО Лескоец.
 50. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2004 КО Долно Лакочереј.
 51. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2132/1 КО Лескоец.
 52. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2336 КО Лескоец.
 53. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2573/1 КО Долно Лакочереј.
 54. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 3005/1 и Кп.бр. 893/11 КО Коњско.
 55. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на кп.бр. 869/1 и 869/2 КО Охрид 4.
 56. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко -планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр5863/2 KO Oхрид 4.
 57. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 39 и 736 КО Вапила.
 58. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 860/1, 860/2, 865/1 и Кп.бр.866/1 КО Охрид 4.
 59. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.912/11 КО Оровник.
 60. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 962/1 и 961 КО Оровник.
 61. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1177 КО Лескоец.
 62. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1520 КО Лескоец.
 63. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1566/1, 1566/2, 1567/1 и Кп.бр. 1567/2 КО Лескоец.
 64. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1699 КО Лескоец.
 65. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1808/1 КО Лескоец.
 66. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1907/1 КО Лескоец.
 67. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр. 2108 и 2109/1  КО Лескоец.
 68. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2153/1 КО Лескоец.
 69. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2456/1 КО Долно Лакочереј.

Прочитано:  522  пати
Објавено на: 27.03.19
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©