Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА
Untitled Document

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “ бр.53/05,81/05,24/07,159/08,48/10,124/10,51/11,123/12,93/13,42/14,44/15,129/15и 39/16),
Општина Охрид, на ден  година, 21.10.2016  донесе

Одлука за спроведување на стратегиска оцена

  1. За планскиот документ УПВНМ за туристички локалитет „ГОРИЦА – СВ.СТЕФАН “со пристаниште , КО Коњско, општина Охрид, плански период  2016 – 2026 кој го донесува Општина Охрид е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина
  2. Како органи засегнати од имплементацијата на планскиот документ УПВНМ за туристички локалитет „ГОРИЦА – СВ.СТЕФАН “со пристаниште, КО Коњско, општина Охрид, плански период (2016 – 2026) Охрид,Општина Охрид определуваат следните: Министерство за заштита на животната средина и просторно планирање, Министерство за транспорт и врски и Општина Охрид
  3. За планскиот документ документ УПВНМ за туристички локалитет „ГОРИЦА – СВ.СТЕФАН “со пристаниште, КО Коњско, општина Охрид, плански период  2016 – 2026, кој плански документ ја изработува  Агенцијата за планирање на просторот на барање на Министерството за транспорт и врски,  а го донесува Советот на Општина Охрид, донесувањето на овој плански документ ќе има влијание врз животната средина
  4. Обемот на извештајот за стратегиска оцена треба да ги опфати следните аспекти:Влијанието на развојните решенија во поглед на осетливите елементи на животната средина на планираниот опфат(вода, почва, управување со отпад, природното и културно/археолошко  наследство).
  5. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на Општина Охрид на следната веб адреса/и:www.ohrid.gov.mk
  6. Против ова одлука јавноста има право на  жалба до Министерството за животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката на веб страната .

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1457  пати
Објавено на: 25.10.16
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©