Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКAНА ОСМАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007,01/08,10/10,05/11,09/14 и 14/14), претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ОСМАТА СЕДНИЦА   
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД 

ЈА СВИКУВАМ осмата седница на Советот на општина Охрид на ден 14.03.2018 година (среда) со почеток во 11:00 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на Општина Охрид.

За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Програма за спроведување  општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2018 година.
 2. Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во општина Охрид за 2019 година.
 3. Предлог – одлука за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за периодот од 01.01.2017  до  31.12.2017 година.
 4. Предлог – одлука за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година.
 5. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2017 година.
 6. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за работата на Територијалната противпожарна единица–Охрид за периодот од 01.01. до 31.12.2017 година.
 7. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за даноци за периодот од 01.01. до 31.12.2017 година.
 8. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за комунални такси за периодот од 01.01.  до 31.12.2017 година.
 9. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата за периодот од 01.01. до 31.12.2017 година.
 10. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување  јавна чистота за 2017 година.
 11. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за 2017 година.
 12. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Секторот за спорт, млади и невладини организации за периодот од  01.01.2017 до 31.12.2017 година.
 13. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Секторот за образование, детска, социјална и здравствена заштита за периодот од 01.01. до 31.12.2017 година.
 14. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за работа на Одделението за култура за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година.
 15. Предлог- одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици 2017 - 2019 за периодот од 01.01. до 31.12.2017 година.
 16. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за изградба на системи за водоснабдување 2017 - 2019 година за периодот од 01.01. до 31.12.2017 година.
 17. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за јавно осветлување 2017 - 2019 година за периодот од 01.01. до 31.12.2017 година.
 18. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за изградба на системи за одведување и прочистување  отпаднa водa 2017 - 2019 година за периодот од 01.01. до 31.12.2017 година.
 19. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2017 - 2019 година за периодот од 01.01. до 31.12.2017 година
 20. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма други комунални услуги за 2017 - 2019 година за периодот од 01.01. до 31.12.2017 година
 21. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2017 - 2019 година за периодот од 01.01. до 31.12.2017 година.
 22. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Развојната програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај 2017 - 2019 за периодот од 01.01. до 31.12.2017 година.
 23. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Охрид за периодот од 01.01.  до 31.12.2017 година.
 24. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работата на Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените за 2017 година.
 25. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2017 година.
 26. Предлог-одлука за усвојување  на Годишниот извештај и завршна сметка  на Буџетот на единицата на локалната самоуправа општина Охрид за 2017 година и Извештајот за годишниот  попис за 2017 година.
 27. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за периодот од 01.07. до  31.12.2017 година.
 28. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2017 година на ОУ„Христо Узунов“ - Охрид.
 29. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и   Годишната сметка за 2017 година на ОУ„Григор Прличев“ - Охрид.
 30. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и   Годишната сметка за 2017 година на ОУ„Св.Климент Охридски“ - Охрид.
 31. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2017 година на ОУ„Братство - единство“  - Охрид.
 32. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2017 година на ОУ„Кoчо Рацин“ Охрид.
 33. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и  Годишната сметка за 2017 година на ОУ„Живко Чинго“ с.Велгошти.
 34. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2017 година на ОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец.
 35. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2017 година на ОУ„Св.Наум Охридски“ с. Пештани.
 36. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2017 година на ОМУ„Методи Патче“ - Охрид.
 37. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2017 година на ОСУ„Св. Климент Охридски“  - Охрид.
 38. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2017 година на СОСУ„Св. Кирил и Методиј“ - Охрид.
 39. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2017 година на ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ - Охрид.
 40. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2017 година на ОУТУ„ Ванчо Питошески“  - Охрид.
 41. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2017 година на ЈОУДГ за деца „Јасна Ристеска“ - Охрид.
 42. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата на ОЈУ отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Кузман Шапкарев“ - Охрид за 2016/2017 година.
 43. Предлог-одлука за усвојување на  Методологијата  за распределба на блок - дотацијата за основно и средно образование во општина Охрид.
 44. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за развој на Јјугозападниот плански регион и тековното работење на Центарот за развој и финансискиот извештај за 2017 година. 
 45. Предлог-одлука за усвојување на Финансискиот извештај и Годишниот извештај за материјалното и финансиското работење на МЈП„Проаква“- Струга, Работна Единица Водовод - Охрид за периодот од 01.01. до 31.12.2017 година.
 46. Предлог-одлука за усвојување на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП„Билјанини извори“ - Охрид за 2017 година.
 47. Предлог-одлука  за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Грaдски гробишта“ - Охрид за периодот од 01.01. до 31.12.2017 година.
 48. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за остварените резултати од работењето на ЈП „Охридски комуналец“ – Охрид за периодот од 01.01.  до  31.12.2017 година.
 49. Предлог-одлука за усвојување на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП „Нискоградба Охрид“ - Охрид за 2017 година.
 50. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештај од работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар - Охрид за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017.
 51. Предлог-одлука за дополнување на Одлуката за  разрешување и  именување членови во управниот одбор на ЈОУДГ „Јасна Ристеска“ – Охрид.
 52. Предлог-одлука за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП Градски Пазар-Охрид.
 53. Предлог-одлука за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на  материјално-финансиското работење на ЈП „Градски гробишта“ -Охрид.
 54. Предлог-одлука за  давање согласност на Одлуката за измена на статутот на ЈП „Нискоградба Охрид“ – Охрид.
 55.  Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за задолжување на ЈП „Нискоградба Охрид“ Охрид со среднорочен кредит за набавка на комунални возила.
 56. Предлог-одлука за  давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши ЈП Градски пазар- Охрид.
 57. Предлог – одлука за прифаќање на иницијативата за експропријација на градежно земјиште.
 58. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.132/1 КО Охрид 4.
 59. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.242 и КП.бр. 243 КО Долно Лакочереј.
 60. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.463/2 КО Охрид 4.
 61. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.463/4 КО Охрид 4.
 62. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.688/1 КО Рамне.
 63. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 774  и КП.бр. 29/1 КО Косел.
 64. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.806 КО Љубаништа.
 65. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.914 КО Речица.
 66. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.941/20 КО Оровник.
 67. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.951/2 и КП.бр. 951/27 КО Оровник.
 68. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1311/3 и КП.бр. 1321 КО Долно Лакочереј-вон град.
 69. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.1362/1 КО Лескоец.
 70. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1438 КО Трпејца.
 71. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1529/1 КО Трпејца.
 72. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП. 1875 и 1874/1 КО Пештани.
 73. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1902/9 КО Лескоец.
 74. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1917  и КП.бр. 1919 КО Лескоец.
 75. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2122 КО Велестово.
 76. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2153/3 КО Лескоец.
 77. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2165 КО Лескоец.
 78. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2210 КО Лескоец.
 79. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2265/1 КО Лескоец.
 80. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2357 КО Лескоец.
 81. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2370/1 КО Охрид 4.
 82. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр.2574/1 КО Долно Лакочереј.
 83. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко - планска документација,со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 3185 и КП.бр.3193/2  КО Коњско.
 84. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 3711/1 и КП.бр. 3712/1 КО Охрид 4.
 85. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 3712/1 и КП.бр. 3709/2 КО Охрид 4.
 86. Предлог- одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 7062/1  КО Охрид 1.
 87. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 7063  КО Охрид 1.
 88. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 7319/1  КО Охрид 1.
 89. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 8515  КО Охрид 2.
 90. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 9391/3  КО Охрид 2.
 91. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 10262/1 КО Охрид 2.
 92. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр. 10377  КО Охрид 2.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател,
Живка Ангелоска

Прочитано:  1381  пати
Објавено на: 08.03.18
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©