Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ЈП „ГРАДСКИ ГРОБИШТА“ ИЗДАВА ВРЕМЕНИ ОБЈЕКТИ ПОД ЗАКУП
Untitled Document

ОГЛАС БР. 08/2014


ЗА УСНО ЈАВНО НАДАВАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОД ЗАКУП НА ВРЕМЕН ОБЈЕКТ – ТЕЗГА ЗА  ПРОДАЖБА НА СВЕЌИ


 
 
ЈП Градски Гробишта издава под закуп времен објект -  тезга во кругот на Градските Гробишта
 
1.      Опис и локација
     Се издаваат еден времен објект – тезга лоциран на влезот на Градските Гробишта означен со реден броеј 1C   и тоа од чуварската куќичка спрема гробиштата.
 
2.      Почетна цена
     Почетната цена за тезга со реден број 1С изнесува 4.000,оо денари месечно;
 
    Во цената не е вклучен ДДВ
 
3.      Висина на паричен депозит
     За учество на јавното наддавање заинтересираните странки треба да платат депозит во висина од 15.000 .оо денари,  на
     Жиро сметка : 250001002709966 Шпаркасе банка
     Даночен број: 4020010514318
     Депозитот е неповратен за избраниот субјект и ќе биде засметан во постигнатата цена, а додека на останатите субјекти ќе им се врати во рок од 30 дена од денот на јавнотот надавање.
     Краен рок за уплата на депозитот е 2 дена пред јавното надавање.
 
4.      Општи и посебни услови
     На јавното надавање можат да учествуваат правни и физички лица регистрирани за дејноста за која што е наменет времениот објект – тезга.
     Времениот објект – тезга ќе се издава на краткотраен закуп за времетраење од 3 години.
     Понудувачите треба да достават писмена пријава која ќе содржи:
-          број на тезга  за која што пријавениот е заинтересиран;
-           првична писмена понуда за тезгата изразена во денари ;
Покрај ова понудувачите треба да достават и:
-          доказ за регистрирана дејност, решение од Централен регистар;
-          доказ за уплатен депозит;
-          плаќањето на  закупот за времениот објект – тезга ќе се врши на рати, по динамика која ќе биде прецизно утврдена во Договорот за закуп кој ќе се склучи со најповолниот понудувач.
-          најповолниот наддавач кој нема да пристапи кон склучување на договор во рок од 5 дена по извршената лицитација го губи правото на враќање на паричниот депозит;
-          кога најповолниот наддавач не пристапи кон склучување на Договор во утврдените рокови следно рангираните по редослед наддавачи што ги исполниле условите и ја наддале почетната цена на јавното надавање, стекнуваат статус на најповолен наддавач и можат да пристапат кон склучување на Договор;
-          на јавното надавање не може да учествува правно или физичко лице кое не ги исполнува условите од огласот;
-          на денот на јавното надавање учесниците се лигитимираат со лична исправа ( лична карта или патна исправа) и уредно овластување/полномошно за учество на Огласот;
-          кога на јавното надавање се јави само еден наддавач кој ги прифаќа условите од огласот и ја нададе почетната цена стекнува статус на најповолен понудувач и со него ќе биде склучен Договор за закуп;
 
 
5.      Критериум за избор на најповолна понуда
-          Критериум за избор на најповолна понуда  е највисоко понудена цена на јавното усно надавање за закуп на времен објект – тезга.
     Минимална вредност со која може да се лицитира  изнесува 500,оо денари а максималната 1.000,оо денари..
     Доколку два или повеќе наддавачи  понудат иста цена изборот на најповолен закупувач ќе се изврши со ждрепка.
     Понудувачот пријавата - понудата и потребаната документација  ја доставува во затворен плик со ознака :  Понуда за оглас бр.08/2014 Издавање под закуп на времен објект – тезга на следната адреса ул. 15ти Корпус бб 6000 Охрид најдоцна 29.12.2014 до 12.00 часот, дирекно на рака во архивата на ЈП Градски Гробишта.
     Јавното надавање ќе се изврши на 29.12.2014  година во 12.30 часот во административните простории на ЈП Градски Гробишта.
        Понудите кои нема да ги исполнуваат горенаведените услови ( точка 4 од Огласот) нема да бидат земени во предвид.   
 


                                                                                             ЈП Градски Гробишта Охрид
                                                                                                                Директор
                                                                                                            Зоран Симоноски

 

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1312  пати
Објавено на: 19.12.14
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©