Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКАНА ТРИЕСЕТ И ОСМАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид (“Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), Претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ТРИЕСЕТ И ОСМАТА СЕДНИЦА    
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД 

             ЈА СВИКУВАМ триесет и осмата седница на Советот на општина Охрид на ден 27.03.2015 година (петок)  со почеток во 11,30 часот.

Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.

За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 1. Предлог Заклучок за усвојување на Информацијата за реализацијата на деталниот урбанистички план кај локалитетот Плаошник.  
 1.  Предлог Заклучок за усвојување на Информацијата за текот и постапката за урбанизација на локалитетот Студенчишко блато.  
 1. Предлог Одлука за бесплатно сместување во ученичкиот дом при ОУТУ„Ванчо Питошески“ Охрид на учесниците во активности и манифестации од областа на образованието, културата и спортот од значење за општина Охрид.
 1. Предлог Одлука за исплата на долгот на ОУ„Григор Прличев“Охрид кон ЕВН Македонија за потрошена електрична енергија.
 1. Предлог Одлука  за усвојување на Планот за управување со отпад на општина Охрид за 2015 - 2017 година и Програмата за управување со отпад на општина Охрид за 2015 година.
 1. Предлог Одлука за избор на приватен партнер за јавно приватно партнерство за модернизација, проширување и одржување на системот за јавното осветлување на општина Охрид.
 2. Предлог Одлука за одобрување на инфраструктурен проект за реконструкција на       локален патен правец с.Косел - с.Вапила – с.Ливоишта во општина Охрид.
 1. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на цени за користење на спортските објекти и паркинг простори со кои стопанисува ЈП„Билјанини Извори“ – Охрид.
 1. Предлог Одлука за изменување на Одлуката за утврдување нацрт детален урбанистички план во УЗ 3 УБ 3.1 за ГП 3.1.1 на Кп 14230/1, дел од Кп 14231 и Кп 14239 КО Охрид 3, општина Охрид, плански период 2013 – 2018.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од измена на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето и трасата на сообраќајната  инфраструктура за објект на Кп.бр.16803/1 КО Охрид 3.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од измена на урбанистичко планска  документација за усогласување на намената на земјиштето Кп.бр.16803/1 КО Охрид 3.
 2. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.1328  и Kп.бр.1320 KO Пештани.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2716/1, 2716/2 и 2716/3 КО Велгошти.
 1. Предлог Одлука за изменување на Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето Кп.бр.7245/1 КО Охрид 1.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.163 КО Косел.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.166 КО Охрид 4.
 1. Предлог Одлука за изменување на Одлуката за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Кп.бр.214 КО Лескоец.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.556 КО Велгошти.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.603/1 КО Речица.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистчко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.646 КО Велестово.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.753/5 КО Косел.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.837/2 КО Косел.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.905/2 КО Оровник.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.909/2 КО Оровник.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.952/6 КО Оровник.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.1305/1 КО Лескоец.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.1353 КО Велестово.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.1617 КО Лескоец.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.1622 КО Лескоец.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградените објекти на Kп.бр.1728/1 КО Лескоец.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.1763 КО Лескоец.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.1782 КО Велгошти.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.1786 КО Лескоец.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.1876 КО Лескоец.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.1876 KO Пештани.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.1882 КО Велгошти.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.2126/2 КО Лескоец.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.2330 КО Лескоец.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.2422/1 КО Долно Лакочереј.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.2424 КО Лескоец.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.2650/1 КО Охрид 4.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.2602 КО Велгошти.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.2666 КО Велгошти.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.2984 КО Коњско.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.3022/1 КО Елшани.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.5854 КО Охрид 4.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
  Претседател,
Гордана Коњановска

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1366  пати
Објавено на: 23.03.15
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©