Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКАНА ЧЕТИРИЕСЕТ И ТРЕТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), Претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ЧЕТИРИЕСЕТ И  ТРЕТАТА СЕДНИЦА   
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ четириесет и третата седница на Советот на општина Охрид на ден 26.08.2015 година (среда) со почеток во 10,00 часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.
За седницата го предлагам следниот :

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записникот од 42-рата седница.

 1. Предлог Одлука за давање мислење на програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2015-2016 година на ОУ„Христо Узунов“ Охрид.
 1. Предлог Одлука за давање мислење на програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2015-2016 година на ОУ„Григор Прличев“ Охрид.
 1. Предлог Одлука за давање мислење на програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2015-2016 година на ОУ„Св.Климент Охридски“ Охрид.
 1. Предлог Одлука за давање мислење на програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2015-2016 година на ОУ„Братство единство“ Охрид.
 1. Предлог Одлука за давање мислење на програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2015-2016 година на ОУ„Кочо Рацин“ Охрид.
 1. Предлог Одлука за давање мислење на програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2015-2016 година на ОУ„Ванчо Николески“ с. Лескоец.
 1. Предлог Одлука за давање мислење на програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2015-2016 година на ОУ„Живко Чинго“ с.Велгошти.
 1. Предлог Одлука за давање мислење на програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2015-2016 година на ОУ„Св.Наум Охридски“-с.Пештани – Охрид.
 1. Предлог Одлука за давање согласност за формирање групи во ЈОУДГ„Јасна Ристеска“ Охрид со помал, односно поголем број на деца од законски утврдениот број.
 1.  Предлог Одлука за исплата на долгот на ОУ„Григор Прличев“Охрид кон ЕВН Македонија за потрошена електрична енергија.
 1. Предлог Одлука за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општина Охрид.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид 2015 – 2018 за  периодот од 01.04. - 30.06.2015 година.  
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за периодот од 01.04. - 30.06.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за даноци за периодот од 01.01. -  30.06.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за комунални такси за периодoт од 01.01. -  30.06.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за изработка на урбанистички планови за општина Охрид 2015 - 2017 за периодот од 01.04. - 30.06. 2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за заштита на животната средина и природата за периодот од 01.01. - 30.06.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за одржување на јавна чистота за периодот од 01.01. до 30.06.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за 2015 година за периодот од 01.01. до 30.06.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици 2015 - 2017 година за периодот од 01.01. до 30.06.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води 2015 - 2017 година за периодот од 01.01. до 30.06.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за периодот од 01.01. до 30.06.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за водоснабдување 2015 - 2017 година за периодот од 01.01. до 30.06.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за јавно осветлување 2015-2017 година за периодот од 01.01. до 30.06.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај 2015 -2017 година за периодот од 01.01. до 30.06.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за уредување на градежно земјиште 2015 - 2017 година за периодот од 01.01. до 30.06.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата други комунални услуги за 2015 година за периодот од  01.01. -  30.06.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за остварување на Буџетот на општина Охрид за периодот од 01.04. до 30.06.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за периодот од 01.01. до 30.06.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на финансискиот извештај на МЈП Проаква Струга РЕ Водовод Охрид за периодот од 01.01. - 30.06.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на извештајот за работењето на ЈП„Нискоградба Охрид“ Охрид за периодот од 01.01. - 30.06.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот oд работењето и остварените резултати на ЈП Градски пазар Охрид за периодот од 01.01. - 30.06.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот oд работењето и остварените резултати на ЈП„Охридски комуналец“ – Охрид за периодот од 01.01. -  30.06.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот oд работењето и остварените резултати на ЈП„Грaдски гробишта“ Охрид за периодот од 01.01. - 30.06.2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работaта на ЈП„Билјанини Извори“  Охрид за периодот од 01.01. до 30.06. 2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за поттикнување на развојот на туризмот на општина Oхрид за 2015 - 2018 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Oхрид за 2015.
 1. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на програмата за спорт за 2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за образование 2015 - 2017 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за детска заштита 2015 - 2017 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на програмата за култура за 2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на програмата за одржување на јавнa чистота за 2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за 2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на програмата за други комунални услуги за 2015 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици 2015 - 2017 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за изградба на системи за водоснабдување за период од 2015 - 2017 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за јавно осветлување за 2015 - 2017 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води за 2015 - 2017 година.
 1. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2015 - 2017 година.
 1. Предлог Одлука за изменување и дополнување на Буџетот на единицата на локалната самоуправа општина Охрид за 2015 година.
 1. Информација за содржината на меморандумот за соработка помеѓу општина Охрид и Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопје-Архитектонски факултет Скопје.
 1. Информацијата за работата на РК„Охрид 2013“ АД Охрид.
 1. Предлог Одлука за одобрување на финансиски средства за материјално финансиска поддршка на спортски клуб на подрачјето на општина Охрид за 2015 година.
 1. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за прекин на постапката за доделување на концесија.
 1. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за измена на Одлуката за утврдување на цени за користење на услуги на автобус сопственост на ЈП„Билјанини Извори“ Охрид.
 1. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши ЈП„Градски гробишта“ Охрид.
 1. Предлог Одлука за формирање Комисија за унапредување и заштита на правата на пациентите на територијата на општина Охрид.
 1. Предлог Одлука за пренесување на правото на користење на ПМВ возило марка Форд фиеста сопственост на општина Охрид на ЈП„Билјанини извори“ Охрид.
 1.  Предлог Одлука за пренесување на правото на користење на ПМВ возило марка Форд фиеста сопственост на општина Охрид на ЈП Градски пазар Охрид.
 1. Предлог Одлука за утврдување на висината на надоместокот на надворешни членови на Комисијата за урбанизам.
 1. Предлог Одлука за утврдување престанок на важност на Одлуките за утврдување потреба од изработка и донесување на локална урбанистичка планска документација за катастарските парцели 6969 и 6970 Т.К. Горица.
 1. Предлог Одлука за утврдување Нацрт детален урбанистички план во УЗ 16, дел од  УБ 16.3 – опфат 2 КО Велестово и КО Охрид 4, општина Охрид, плански период 2014 – 2019.
 1. Предлог Одлука за утврдување Нацрт детален урбанистички план во УЗ 1, дел од УБ 1.4- опфат 1, општина Охрид, плански период 2015-2020.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2613/1 и Кп.бр.2613/2 КО Коњско.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2174 и 2176 КО Велгошти.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2630/2 КО Елшани и Кп.бр.896 КО Коњско.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1263/1 и 1263/2 КО Трпејца.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1152/1 КО Опеница.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Kп.бр.1583/1 KO Tрпејца.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на   Кп.бр.1793/2 КО Велгошти.
 1. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планскa документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2646 КО Велгошти.

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД  
Претседател
 
Гордана Коњановска

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1362  пати
Објавено на: 20.08.15
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©