Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКАНА ЧЕТИРИЕСЕТ И ЧЕТВРТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

            Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), Претседателот на Советот донесува:

 

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ЧЕТИРИЕСЕТ И ЧЕТВРТАТА СЕДНИЦА    
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

             ЈА СВИКУВАМ четириесет и четвртата седница на Советот на општина Охрид на ден 24.09.2015 година (четврток)  со почеток во 11,00 часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.
За седницата го предлагам следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 1. Информација за физибилити студија за оправданост од воспоставување на договор за јавно приватно партнерство за изградба и управување со „мала марина“ на локација мало пристаниште во Охрид
 2. Предлог Одлука за усвојување на елаборатот за проценка на штети од град настанати на подрачјето на општина Охрид на ден 04.08.2015 година
 3. Предлог Одлука за формирање штаб за заштита и спасување 
 4. Предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ОУ„Христо Узунов“ - Охрид за учебната 2014/2015  година
 5. Предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално –финансиското работење на ОУ„Григор Прличев“ - Охрид за учебната 2014/2015   година
 6. Предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај  за работата и материјално –финансиското работење на ОУ„Св.Климент Охридски“ - Охрид за учебната 2014/2015 година
 7. Предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ОУ„Братство - Единство“ - Охрид за учебната 2014/2015 година
 8. Предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално –финансиското работење на ОУ„Кочо Рацин“ - Охрид за учебната 2014/2015 година
 9. Предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално – финансиското работење на ОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец за учебната 2014/2015 година
 10. Предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално –  финансиското работење на ОУ„Живко Чинго“ с.Велгошти за учебната 2014/2015 година
 11. Предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално –финансиското работење на ОУ„Св.Наум Охридски“ с.Пештани за учебната 2014/2015 година
 12. Предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално –финансиското работење на ОМУ„Методи Патче“ - Охрид за учебната 2014/2015 година
 13. Предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално –финансиското работење на ОСУ„Св.Климент Охридски“ - Охрид за учебната 2014/2015 година
 14. Предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално -          финансиското работење на СОСУ„Св.Кирил и Методиј“ - Охрид за учебната 2014/2015 година
 15. Предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално –финансиското работење на ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ Охрид за учебната 2014/2015 година
 16. Предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај за работата и материјално –финансиското работење на ОУТУ„Ванчо Питошески“ - Охрид за учебната 2014/2015 година
 17. Предлог Одлука за усвојување на годишниот извештај за работа на Јавната општинска установа за деца детска градинка „Јасна Ристеска“ Охрид за учебната 2014/2015 година
 18. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОУ„Христо Узунов“ – Охрид за учебната 2015/2016 година
 19. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОУ„Григор Прличев“ – Охрид за учебната 2015/2016 година
 20. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид за учебната 2015/2016 година
 21. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОУ„Братство-Единство“ Охрид за учебната 2015/2016 година
 22. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на   ОУ„Кочо Рацин“ – Охрид за учебната 2015/2016 година
 23. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец за учебната 2015/2016 година
 24. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОУ„Живко Чинго“ с.Велгошти за учебната 2015/2016 година
 25. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОУ„Св.Наум Охридски“ с.Пештани за учебната 2015/2016 година
 26. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на                          ОМУ„Методи Патче“ – Охрид за учебната 2015/2016 година
 27. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОСУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид за учебната 2015/2016 година
 28. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на СОСУ„Св.Кирил и Методиј“ - Охрид за учебната 2015/2016 година
 29. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на OЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ – Охрид за учебната 2015/2016 година
 30. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ОУТУ„Ванчо Питошески“ – Охрид за учебната 2015/2016 година
 31. Предлог Одлука за усвојување на годишната програма за работа на ЈОУДГ„Јасна Ристеска“ - Охрид за учебната 2015/2016 година
 32. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈОУДГ„Јасна Ристеска“ – Охрид
 33. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Правилникот за организација и систематизација на работните местана ЈОУДГ „Јасна Ристеска“ - Охрид
 34. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Правилникот за составот и начинот на работа на комисијата за прием на деца и утврдување на критериуми за прием на децата во ЈОУДГ„Јасна Ристеска“ – Охрид
 35. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за изработка на урбанистички планови за општина Охрид во 2015 - 2017 година
 36. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.95/2 КО Косел
 37. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.436 КО Љубаништа
 38. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.440 КО Вaпила
 39. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.494 КО Ливоишта
 40. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.651 КО Лескоец
 41. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.933 КО Оровник
 42. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.987/2 КО Оровник
 43. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1011/1 КО Рамне
 44. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1099  КО Долно Лакочереј вон град
 45. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1101/3 и 1098/1 КО Долно Лакочереј вон град
 46. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1162 КО Лескоец
 47. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1301  КО Трпејца
 48. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1347/2  КО Трпејца
 49. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1382/1, 1382/6 и 1382/9 КО Трпејца
 50. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1515 КО Пештани
 51. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1581 КО Пештани
 52. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1625/5 КО Велгошти
 53. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1715 КО Велгошти
 54. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1787 КО Велгошти
 55. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1810/1 КО Лескоец
 56. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2243/1 КО Велгошти
 57. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2246 КО Лескоец
 58. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2454 КО Охрид 4
 59. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2794 КО Велгошти
 60. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2989 КО Коњско
 61. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.3466/2  КО Елшани
 62. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.1845 КО Велгошти
 63. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2690/1 КО Велгошти
 64. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко планска документација со цел вклопување на бесправно изградениот објект на Кп.бр.2766/1 КО Велгошти

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Гордана Коњановска

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1373  пати
Објавено на: 18.09.15
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©