Ohrid - City of UNESCO

Ћинкови

ѕочеток :: ќстанати вести
ќЅ£ј¬ј «ј ≈Ћ≈ “–ќЌ— ќ“ќ £ј¬Ќќ Ќјƒƒј¬јМ≈
Untitled Document

ѕредмет на електронското Љавно наддаваЬе е градежно неизградено земЉиште, сопственост на –епублика ћакедониЉа, предвидено со ”ѕ¬Ќћ Ћагадин Ц ѕештани за ЅЋќ  3 и дел од ЅЋќ  4  ќ ѕештани, плански период 2012-2017, општина ќхрид, донесен со одлука на —овет на општина ќхрид бр. 08-689/6 од 28.01.2015 година, со намена за изградба на ј4 Ц времено сместуваЬе со компатибилни класи на намени Ѕ1 и ¬2 до 30%, согласно “абеларен преглед во коЉ се дадени податоци за градежната парцела, броЉ на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, висина до венец и катност, вкупна површина на градежната парцела, површина за градеЬе, бруто развиена површина, коефициент на искористеност, процент на изграденост, почетна утврдена цена по м2 вкупна почетна утврдена цена и банкарска гаранциЉа.

“абеларен преглед за градежната парцела коЉа Эе биде предмет на оттуГуваЬе по пат на Љавно наддаваЬе согласно ”ѕ¬Ќћ Ћагадин Ц ѕештани за ЅЋќ  3 и дел од ЅЋќ  4, † ќ ѕештани, плански период 2012-2017, општина ќхрид:

»звор: www.ohrid.gov.mk

ѕрочитано:  1421  пати
ќбЉавено на: 28.12.16
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©