Ohrid - City of UNESCO

Ћинкови

ѕочеток :: ќстанати вести
£ј¬≈Ќ ќ√Ћј— Ѕ–.02/2017 «ј ƒќЅ»¬јМ≈ Ћќ ј÷»£ј —ќ ѕ–ј¬ќ «ј ѕќ—“ј¬”¬јМ≈ Ќј ”–ЅјЌј ќѕ–≈ћј (ƒ≈“— » »√–јЋ»Ў“ј-«јЅј¬ј Ќј ќ“¬ќ–≈Ќќ, ѕќ –»≈Ќ» » Ќ≈ѕќ –»≈Ќ» ЎјЌ ќ¬») Ќј ѕќƒ–ј„£≈“ќ Ќј ќѕЎ“»Ќј ќ’–»ƒ
Untitled Document

¬рз основа на ѕрограмата за поставуваЬе на урбана опрема во општина ќхрид ("—л.гласник на ќпштинаќхрид" бр. 14/2015), како и врз основа на член 4 од ќдлуката за поставуваЬе урбана опрема (детски игралиштаЦ забава на отворено, покриени и непокриени шанкови) и времени обЉекти на подрачЉето на општина ќхрид броЉ 08-16043/43 од 04.11.2016 година (Д—л. гласник на општина ќхридУ бр. 21/2016), а во согласност со ќдлуката за усвоЉуваЬе на годишната програма за поставуваЬе на урбана опрема во општина ќхрид бр. 08-17635/30 од 25.12.2015 година и ќдлуката за измени и дополнуваЬе на одлуката за усвоЉуваЬе на годишната програма за поставуваЬе на урбана опрема во општина ќхрид бр. 08-10300/7 од 11.07.2016 година, донесени од —оветотнаќпштинаќхрид, √радоначалникот на општина ќхрид обЉавува:

£ј¬≈Ќ ќ√Ћј— бр.02/2017
за добиваЬе
локациЉа со право за поставуваЬе†на урбана опрема (детски игралишта-забава на отворено, покриени и непокриени шанкови) на подрачЉето на општина ќхрид

1. ѕ–≈ƒћ≈“ Ќј £ј¬Ќ»ќ“ ќ√Ћј—
ѕредмет на овоЉ оглас е добиваЬе локациЉа за поставуваЬе на урбана опрема (детски игралишта-забава на отворено, покриени и непокриени шанкови) на подрачЉето на општина ќхрид, по пат на Љавно електронско наддаваЬе.
ЅроЉот, видот, големината, како и локациите на кои може да се постави урбаната опрема (детски игралишта-забава на отворено, покриени и непокриени шанкови) се утврдени во ѕрограмата за поставуваЬе на урбана опрема во општина ќхрид ("—л.гласник на ќпштинаќхрид" бр. 14/2015 ).
ѕредметот на Љавниот оглас-локациите се делливи и секоЉа локациЉа за предметната урбана опрема претставува посебен дел, за коЉ се издава одобрение за поставуваЬе и се склучува договор.
≈лектронското Љавно наддаваЬе Эе се врши поединечно за секоЉа локациЉа за предметната урбана опрема.

2. ќѕЎ“ ќѕ»— Ќј ѕ–≈ƒћ≈“Ќј“ј ”–ЅјЌј“ј ќѕ–≈ћј, ѕќ¬–Ў»Ќј » ћ≈—“ќѕќЋќ∆Ѕј Ќј Ћќ ј÷»»“≈:
Ћокациите за поставуваЬе на урбана опрема (детски игралишта-забава на отворено, покриени и непокриени шанкови), броЉот и површината на предметната урбана опрема се дефинирани како што следи:

ЋокациЉата за поставуваЬе на урбана опрема за забава на отворено утврдени со реден броЉ: 1 се наоГа на ”л.СТ1-ви ћаЉТТ, со површина од 64 м2;

ЋокациЉата за поставуваЬе на урбана опрема-покриен шанк се наоГа на ”л. СТ еЉ ћакедониЉаТТ, наспроти хотел ѕалас, со површина од 18 м2.

ƒеталната местоположба на локациите на коЉа Эе биде поставена предметната урбана опрема опишана во точка 2 од оваа обЉава, може да се види од графичките прилози во »зводите од програма, кои можат да се подигнат секоЉ работен ден од 08:00 до 16:00 часот, од —екторот за урбанизам и управуваЬе со градежно земЉиште при општина ќхрид.

3. ѕ–ј¬ќ Ќј ”„≈—“¬ќ Ќј £ј¬Ќ»ќ“ ќ√Ћј—:
ѕраво на учество на Љавниот оглас имаат домашни и странски правни и физички лица, под услови утврдени со Љавниотоглас.†
£авниот оглас трае од денот на обЉавуваЬето па се до 20.02.2017 година до 13:00 часот.
ѕраво на учество на Љавно наддаваЬе имаат сите домашни и странски правни и физички лица, кои наЉдоцна до денот и часот на Љавното отвораЬе на понудите Эе положат и Эе достават потврда за уплатен гарантен депозит до  омисиЉата, како и докази дека ги исполнуваат условите за учество на Љавното наддаваЬе.†
ƒепозитот изнесува 20% од почетната цена по метар квадратен, утврдена за локациите за предметната урбана опрема, за кои понудувачот доставил понуда, пресметана по површина на годишно ниво и треба да биде изразен во денари и се уплаЭа на следната сметка:

“резорска сметка: 100000000063095;
—метка на буЯетски корисник: 7520140614 630 10;
ѕриходна шифра: 723914 ѕрограма 00.

«а уплатениот депозит, се доставува потврда за уплатата, коЉа треба да се приложи со докуметите за идентификациЉа наЉкасно на денот и часот на Љавното отвораЬе на понудите.
—екоЉ понудувач може да учествува на Љавниот оглас со даваЬе понуда за една или за повеЭе локации кои се предмет на Љавниот оглас.
£авниот оглас се смета за успешен и во случаЉ да се избере наЉповолен понудувач за дел од локациите.

4. –ќ  » ѕќ„≈“Ќј ÷≈Ќј «ј £ј¬Ќќ“ќ Ќјƒƒј¬јМ≈
ѕравото за поставуваЬе на урбана опрема опишана во точка 2 од оваа обЉава се определува за период од 5 (пет) години.
ќпштина ќхрид го задржува правото за предвремено еднострано раскинуваЬе на договорот за поставуваЬе на предметната урбана опрема, заради потребите на општина ќхрид, а отстрануваЬето на истата Эе биде на товар на лицата кои го добиле правото за неЉзино поставуваЬе.
ƒоколку во текот на постапката, коЉа трае до потпишуваЬето на договорот, се случат непредвидени околности кои го прават невозможно понатамошното водеЬе на постапката, општина ќхрид го задржува правото да Ља запре постапката, односно да не го потпишува договорот, за што не сноси никаква одговорност.
ѕонудената цена за добиваЬе право за поставуваЬе на предметната урбана опрема од страна на понудувачот треба да биде изразена во денари.
ѕочетната цена за електронското Љавно наддаваЬе, поединечно за поставуваЬе на урбаната опрема во локациите опишани во точка 2 на оваа обЉава Эе изнесува:

«а локациЉа со ред. броЉ 1 (за поставуваЬе детско игралиште-забава на отворено), почетната цена изнесува 250,оо денари по м2 месечно;

«а ЋокациЉаза поставуваЬе покриен шанк, почетната цена изнесува 1.500,оо денари по м2 месечно.

ћинималниот износ со коЉ може да се лицитира од моментот на наЉвисоката понуда изнесува 1,оо денар, а максималниот износ со коЉ може да се лицитира изнесува 5,оо денари.

5. ¬–≈ћ≈ » ћ≈—“ќ Ќј £ј¬Ќќ ќ“¬ќ–јМ≈ Ќј ѕќЌ”ƒ»“≈:
£авното отвораЬе на пристигнатите понуди Эе се изврши на ден 20.02.2017 година со почеток во 13:00 часот, во просториите на √олема сала при општина ќхрид.

6. £ј¬Ќќ ≈Ћ≈ “–ќЌ— ќ Ќјƒƒј¬јМ≈:
ѕредмет на електронското Љавно наддаваЬе Эе биде цената по метар квадратен, нa месечно ниво, утврдена во точка 4 од овоЉ оглас.
Ќа Љавното електронско наддаваЬе може да учествуваат само понудувачите кои имаат доставено уредна документациЉа за Љавниот оглас и имаат уплатено гарантен депозит.
£авното електронско наддаваЬе Эе се одржи во рок од 15 (петнаесет) дена од Љавното отвораЬе на понудите.
«а Љавното електронско наддаваЬе, во рокод 5 дена пред неговото одржуваЬе, учесниците што ги исполнуваат условите за учество на Љавното наддаваЬе, Эе бидат известени по електронска пошта и телефонски од страна на  омисиЉата за спроведуваЬе на постапката.

7. ¬–≈ћ≈“–ј≈М≈ » Ќј„»Ќ Ќј £ј¬Ќќ“ќ ≈Ћ≈ “–ќЌ— ќ Ќјƒƒј¬јМ≈:
¬реметраеЬето и начинот на Љавното електронско наддаваЬе Эе биде определено со ѕравилник коЉ благовремено Эе им биде доставен на понудувачите.

8. «јƒќЋ∆»“≈ЋЌј ƒќ ”ћ≈Ќ“ј÷»£ј/≈Ћ≈ћ≈Ќ“» Ќј ѕќЌ”ƒј“ј коЉатреба да се приложи:

ѕотврда од надлежен орган, дека правното лице не е под стечаЉ,во оригиналили заверена копиЉа каЉ нотар и не постараод 6 месеца, односно потврда издадена од надлежен орган, дека не е изречена забрана за вршеЬе на професиЉа, деЉност или должност, за физичките лица;

ѕотврда од ”правата за Љавни приходи за платени даноци, придонеси и други Љавни давачки, оригинал или копиЉа заверена каЉ нотар и не постараод 6 месеци;

ƒоказ за уплатениот износ-депозит за учество на огласот.

9. ќЅ¬–— » Ќј Ќј£ѕќ¬ќЋЌ»ќ“ ѕќЌ”ƒ”¬ј„:
ЌаЉповолниот понудувач во рок од 30 (триесет) дена од склучуваЬето на ƒоговорот, има обврска да достави идеен проект †согласно »зводот од програмата за урбана опрема за секоЉа конкретна локациЉа.
ЌаЉповолниот понудувач е должен да обезбеди одобрение за поставуваЬе на предметната урбана опрема, во рок од 45 (четириесет и пет) дена, од денот на склучуваЬето на договорот, а во спротивно непостапуваЬето по оваа обврска Эе биде услов за раскинуваЬе на договорот, враЭаЬе на платената закупнина и губеЬе на гарантниот депозит.
ѕлаЭаЬето на годишната закупнина за издадените локации Эе се врши врз основа на доставена фактура од страна на општина ќхрид.
ѕлаЭаЬето на закупнината за првата година, наЉповолниот понудувач е должен да го изврши во рок од 10 дена од денот на склучуваЬе на договорот, додека за наредните години, плаЭаЬето Эе се врши однапред за целата година но не подоцна од 15-ти февруари за деловната година.

10.ѕќ—“јѕ ј ѕќ «ј¬–Ў”¬јМ≈ Ќј £ј¬Ќќ ≈Ћ≈ “–ќЌ— ќ Ќјƒƒј¬јМ≈:
ѕо завршуваЬето на постапката  омисиЉата доставува предлог до √радоначалникот на ќпштинаќхрид,за избор на наЉповолен понудувач со предлог за склучуваЬе на договор.
√радоначалникот на ќпштина ќхрид и наЉповолниот понудувач, склучуваат договор во коЉ покраЉ начинот на плаЭаЬе на постигнатата цена, посебно се утврдуваат правата и обврските на договорните страни.
ƒоколку наЉповолниот понудувач се откаже од склучуваЬето на договорот Эе му се реализира гарантниот депозит.
 омисиЉата по завршуваЬе на Љавното наддаваЬе, Эе го врати положениот депозит на оние учесници во наддаваЬето чии понуди не се прифатени и тоа
во рок од 15 дена од денот на Љавното електронско наддаваЬе. ƒепозитот уплатен од страна на наЉповолните понудувачи со кои е склучен договор Эе им биде пресметан во закупнината.
ƒоговорот со наЉповолниот понудувач се потпишува во рок од 15 дена по правосилноста на решението за избор на наЉповолен понудувач.

11.Ќј„»Ќ Ќј ƒќ—“ј¬ј Ќј ƒќ ”ћ≈Ќ“ј÷»£ј“ј:
ƒокументациЉата да биде доставена во затворен коверт, на коЉ во левиот горен агол Эе стои Дне отвораЉФ и броЉот на огласот.
ƒокументациЉата се доставува лично во архивата на општина ќхрид или по пошта на следнава адреса: ул.ТТƒимитар ¬лаховТТ бр.57; 6000 ќхрид ( ƒоколку понудата се доставува по пошта, истата треба да пристигне во архивата на општина ќхрид, наЉкасно до денот и часот на отвораЬе на понудите 20.02.2017 година, 13:00 часот.
ѕример за адресираЬе на плик за достава:

СТЌ≈ ќ“¬ќ–ј£ТТ
Дƒа не се отвора пред 20.02.2017 година, пред 13:00 часотТТ
ќглас бр.02/2017

ќпштина ќхрид
 омисиЉа за спроведуваЬе на оглас за доделуваЬе на правото за поставуваЬе на урбана опрема
”л.ТТƒимитар ¬лаховТТ бр.57
6000 ќхрид

Ќекомплетната понуда нема да биде предмет на разгледуваЬе од  омисиЉата.†
–ок
на доставуваЬе на понудата е од денот на обЉавуваЬето на огласот па се до 20.02.2017 година до 13:00 часот.
ќпштина ќхрид нема никаква одговорност за ненавремена достава на понудата, неЉзино предвремено отвораЬе или гинеЬе на истата.
Ќа денот на отвораЬето на понудите треба да презентираат документи за идентитет и тоа:

полномошно за претставници на правните лица, издадено од правното лице;

лична карта за физичкилица;

ѕодетални информации заинтересираните лица можат да добиЉат на тел: †046/262-492; локал: 138.

»звор: www.ohrid.gov.mk

ѕрочитано:  1403  пати
ќбЉавено на: 23.01.17
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©