Ohrid - City of UNESCO

Линкови

Почеток :: Останати вести
ОБЈАВА БР.1/2018 за давање под закуп на ствари во општинска сопственост (објава по прв пат)
Untitled Document

Врз основа на член 36,  37,  38,  39 и 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16и 21/18)  Одлуката на Управниот Одбор на ЈП Градски гробишта Охрид  за давање под закуп недвижни ствари – деловен простор - ресторан ,  сопственост на Јавното претпријатие  бр.  02-299/10 од 23.02. 2018година, Одлуката за измени и дополнување бр.02-321/3 од 28.02.2018 година  и Извештај  на овластено лице  бр 03-228/2 од 19.02.2018 година за процена на пазарна вредност на недвижен имот Деловен простор 306 м2 по Имотен лист бр.3249 КО Лескоец Охрид,  Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари при  ЈП Градски Гробишта Охрид  дава:

ОБЈАВА БР.1/2018 [word doc.]
за давање под закуп на ствари во општинска сопственост 
(објава по прв пат)

 

Прочитано:  1372  пати
Објавено на: 08.03.18
 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©